Przetargi.pl
Przebudowa istniejącego boiska w zakresie niwelacji istniejącej trybuny ziemnej, wykonania podbudowy z kostki betonowej i montaż prefabrykowanych trybun w konstrukcji stalowej.

Gmina Widawa ogłasza przetarg

 • Adres: 98-170 Widawa, ul. Rynek Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 6721034 , fax. 43 6721152
 • Data zamieszczenia: 2019-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Widawa
  ul. Rynek Kościuszki 10
  98-170 Widawa, woj. łódzkie
  tel. 43 6721034, fax. 43 6721152
  REGON: 73093457100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.widawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa istniejącego boiska w zakresie niwelacji istniejącej trybuny ziemnej, wykonania podbudowy z kostki betonowej i montaż prefabrykowanych trybun w konstrukcji stalowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia pn.: ,,Przebudowa istniejącego boiska w zakresie niwelacji istniejącej trybuny ziemnej, wykonania podbudowy z kostki betonowej i montaż prefabrykowanych trybun w konstrukcji stalowej”, jest wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę istniejącej trybuny ziemnej w zakresie: - demontażu siedzisk i rozbiórki betonowych elementów konstrukcji. Siedziska wraz z podkonstrukcją stalową, po zdemontowaniu, będą stanowić własność Zamawiającego. - niwelacji istniejącej trybuny ziemnej do poziomu terenu otaczającego nasyp, - ziemia z nasypu wykorzystana zostanie na terenie przedmiotowej działki nr ewid. 378 do zasypania nierówności terenu na zapleczu projektowanej trybuny, - wykonanie podbudowy pod trybunę prefabrykowaną z kostki betonowej gr. 8 cm, poprzez wykorytowanie terenu na żądaną głębokość, wykonanie nowych warstw podbudowy zgodnie z rys. nr 3 (projektu) - montaż prefabrykowanej trybuny demontowalnej. Szczegółowy zakres robót budowlanych został opisany w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 1-3 do SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załącznik nr 5 do SIWZ. Zamówienie obejmuje ponadto zorganizowanie na koszt Wykonawcy placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy upewnić się czy na terenie inwestycji nie występują urządzenia podziemne (kable, rurociągi itp.) mogące ulec uszkodzeniu w czasie robót. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. W zakresie rzeczowym należy ująć wszystkie roboty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z projektu budowlanego, jak również w nim nie ujęte, wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Użyte materiały powinny być nowe w I gatunku jakościowym i wymiarowym, mieć odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewnioną sprawność eksploatacyjną. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ jakichkolwiek oznaczeń, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów (wyrobów) przewidzianych do zastosowania, które charakteryzują produkty lub usługi, co mogłoby prowadzić do uprzywilejowania lub wykluczenia niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, co oznacza, że zastosowane materiały (wyroby) muszą posiadać parametry techniczno-użytkowe takie same lub lepsze w stosunku do produktów wskazanych w dokumentacji technicznej oraz w SIWZ. Jako równoważne mogą być traktowane technologie, urządzenia i materiały, które posiadają w stosunku do projektowanych: - nie niższą jakość i parametry eksploatacyjne, - wymiary gabarytowe nie powodujące zmian w dokumentacji, zwłaszcza budowlano- konstrukcyjnej, - nie niższą żywotność w użytkowaniu, - nie niższe parametry techniczno-jakościowe, - nie gorszą rękojmię i gwarancję. Ciężar udowodnienia, że dany materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. Składając ofertę zawierającą rozwiązania równoważne, Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania nazwy, modelu oraz producenta zaproponowanego materiału (wyrobu) oraz przedstawienia dokumentów potwierdzających równoważność. Cena wykonania zamówienia podana przez Wykonawcę w ofercie jest ceną ostateczną i nie może podlegać jakimkolwiek podwyżkom. Cena oferty stanowi indywidualne ryzyko Wykonawcy. Rozliczenia i płatności zostały określone w SIWZ i postanowieniach umowy. Do celów rozliczeniowych kosztorys ofertowy należy dołączyć do umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 5 letniej gwarancji jakości i rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu umowy, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego bez zastrzeżeń przedmiotu umowy. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r. poz. 992 ze zm.), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) i ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100) do dnia 25 kwietnia 2019 r. do godz. 1000. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: LBS w Zduńskiej Woli o/ Widawa Nr rachunku 91 9279 0007 0000 0101 2000 0030. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wniesione w pieniądzu Gmina Widawa przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 22 Urzędu Gminy Widawa, Rynek Kościuszki 10, a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę załączyć do oferty. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ następuje jego bezwarunkowa i nieodwołalna wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form zostanie odrzucona bez rozpatrywania. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia niniejszego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z zapisami SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach