Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Rzeczyca oraz podległych obiektów i infrastruktury

Gmina Rzeczyca ogłasza przetarg

 • Adres: 97-220 Rzeczyca, ul. Tomaszowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 7106176, , fax. 44 789 06 87
 • Data zamieszczenia: 2019-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rzeczyca
  ul. Tomaszowska 2
  97-220 Rzeczyca, woj. łódzkie
  tel. 44 7106176, , fax. 44 789 06 87
  REGON: 00054927500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.rzeczyca.pl/zamowienia-publiczne/aktualne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Rzeczyca oraz podległych obiektów i infrastruktury
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zmówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Rzeczyca oraz podległych obiektów i infrastruktury. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia.1997 r. Prawo energetyczne ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025 z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek, jeżeli ten wykaże, że posiada: a) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ustawy Prawo energetyczne oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdziale VII. 1.1). SIWZ oraz dokumentów wymienionych w rozdziale VII 2. 2) SIWZ. b) zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej).  potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdziale VII. 1.1). SIWZ oraz dokumentów wymienionych w rozdziale VII 2.3) SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. wypełniony formularz ofertowy - o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; b. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ; c. pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik; d. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia e. oświadczenia czy zamierza wykonać przedmiot zamówienia osobiście czy poprzez podwykonawców, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach