Przetargi.pl
Przebudowa instalacji napowietrzającej reaktory biologiczne w ramach przebudowy istniejącej stacji odwadniania i higienizacji osadu na instalację do końcowego przekształcania osadów w granulowany nawóz – etap 1

Gmina Rymanów ogłasza przetarg

 • Adres: 38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 355 006 , fax. 134 355 765
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rymanów
  ul. Mitkowskiego
  38-480 Rymanów, woj. podkarpackie
  tel. 134 355 006, fax. 134 355 765
  REGON: 37044059000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rymanow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa instalacji napowietrzającej reaktory biologiczne w ramach przebudowy istniejącej stacji odwadniania i higienizacji osadu na instalację do końcowego przekształcania osadów w granulowany nawóz – etap 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa instalacji napowietrzającej reaktory biologiczne w ramach przebudowy istniejącej stacji odwadniania i higienizacji osadu na instalację do końcowego przekształcania osadów w granulowany nawóz wraz z przebudową istniejącej stacji odwadniania i higienizacji osadu na instalację do końcowego przekształcania osadów w granulowany nawóz w celu poprawy bezpieczeństwa procesowego związanego z oczyszczaniem ścieków przy pomocy osadu czynnego. Zaprojektowana przebudowa instalacji napowietrzającej polega na wykonaniu następujących elementów (dotyczy jednego z dwu ciągów technologicznych reaktora): - dostarczenie dodatkowych 4 rusztów po 29 sztuk dyfuzorów (dotyczy jednego ciągu technologicznego) - wymianę membran istniejących dyfuzorów na nowe. - modyfikację kolektora zasilającego ruszty 160 PVC. - modyfikację 2 kolektorów odwadniających 90 PVC. - dostawa i montaż sondy do pomiaru azotu - sporządzenie nowego programu sterowania pracą dmuchaw oraz pomiaru azotu. Przygotowanie komór reaktorów biologicznych do montażu nowych rusztów napowietrzających oraz wymiany membran (tj. opróżnienie z ścieków, wypompowanie osadu z reaktora po poziomu rusztu napowietrzającego) zapewni Zamawiający. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: - Dokumentacją techniczną (w związku z rozliczeniem ryczałtowym, przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy) - załącznik nr 9 do SIWZ; - Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującym Prawem Budowlanym wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisami BHP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych), 2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 3. Termin i miejsce wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO Bank Polski S.A., Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie o numerze: 40 1020 4391 0000 6102 0156 8062, tytuł przelewu: ,,Przebudowa instalacji napowietrzającej reaktory biologiczne w ramach przebudowy istniejącej stacji odwadniania i higienizacji osadu na instalację do końcowego przekształcania osadów w granulowany nawóz – etap 1”. 3) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu do oferty należy załączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu (wpłaty wadium). 4) Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, wymagane jest złożenie oryginalnego dokumentu wskazanego w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp. Dokument potwierdzający wniesienie gwarancji wadialnej powinien być załączony do oferty w osobnej kopercie. 6) Oprócz oryginału ww. dokumentu do oferty należy przedłożyć jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Przedmiotowy dokument winien być sporządzony w języku polskim. 7) Z dokumentu wadium wniesionego w formie wskazanej w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp, powinno wynikać: a) jednoznaczne gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od pierwszego żądania Zamawiającego, b) iż zatrzymanie wadium, nastąpi w przypadku ziszczenia się, chociaż jednej z okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 4. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5. Zatrzymanie wadium. 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy. 2. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). 3. Dowód wniesienia wadium. 4. Oświadczenie - poleganie na zasobach innych podmiotów (jeśli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach