Przetargi.pl
Przebudowa Infrastruktury technicznej i zagospodarowanie terenu Rynku w Odolanowie w ramach zadania "Rewitalizacja Rynku w Odolanowie"

GMINA I MIASTO ODOLANÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 63-430 Odolanów, Rynek 11
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 620 08 50
 • Data zamieszczenia: 2024-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA I MIASTO ODOLANÓW
  Rynek 11
  63-430 Odolanów, woj. wielkopolskie
  tel. 62 620 08 50
  REGON: 250855127
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odolanow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa Infrastruktury technicznej i zagospodarowanie terenu Rynku w Odolanowie w ramach zadania "Rewitalizacja Rynku w Odolanowie"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zadania jest Przebudowa infrastruktury technicznej i zagospodarowanie terenu Rynku w Odolanowie w ramach zadania „Rewitalizacja Rynku w Odolanowie”.II. Zakres prac w ramach realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie rewitalizacji obszaru miejskiego w Rynku w Odolanowie poprzez opracowanie dokumentacji technicznej w tym dokumentacji projektowej i projektów wykonawczych oraz STWIOR w zakresie branży drogowej i sanitarnej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii oraz wykonanie na podstawie tej dokumentacji wszystkich prac z niej wynikających obejmujących tj. w szczególności: roboty rozbiórkowe miejsc postojowych, rozbiórkę jezdni z masy bitumicznej, rozbiórkę chodników z kostki brukowej, rozbiórkę terenów zielonych, a następnie wykonanie jezdni z kostki granitowej o pow. ca 807 m2, wykonanie zjazdów z koski granitowej o pow. ca 58 m2, wykonanie chodników z płyt granitowych o pow. 982 m2, budowę ok. 46 miejsc postojowych z kostki granitowej o pow. ca 609 m2, utwardzenie kostką granitową o pow. 236 m2 wyłączonej z ruchu, wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami o dł. ca 180 mb, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami o dł. ca 300 mb, wyznaczenie 3 przejść dla pieszych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym, wykonanie kanałów technologicznych, wykonanie inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia terenu, montaż małej architektury (kosze na śmieci, ławki parkowe, inteligentne ławki solarne) rewitalizacja przystanku autobusowego.III Przedmiot zamówienia stanowi przebudowę infrastruktury technicznej zagospodarowania terenu Rynku w Odolanowie w ramach zadania "Rewitalizacja Rynku w Odolanowie" (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie) w formule "zaprojektuj i wybuduj". Wykonawca zaprojektuje i wykona rewitalizację Rynku Odolanowskiego wraz z przyległymi parkingami, chodnikami, oświetleniem, siecią wodociągową, odwodnieniem nawierzchni oraz towarzyszącą zielenią uliczną zgodnie z przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej i na podstawie PFU wraz z załącznikami stanowiącymi załączniki do SWZ. Z tym, że zakres zamówienia określony w PFU jest szerszy od określonego w niniejszej SWZ, zamawiający wyłączył z zakresu zadania prace budowlane i świadczenia opisane w pkt 7) Opisu przedmiotu zamówienia poniżej w SWZ.7) UWAGA: Zamawiający odstępuje od realizacji następujących zadań, które zostały opisane w PFU: a) Ogólnodostępna stacja ładowania pojazdów,b) Iluminacja świetlna kościoła pw. Św. Marcinac) Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr DW 444 z drogą powiatową nr 5335 P,d) Budowa ścieżki rowerowej.UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w punkcie 4.1. SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 70 000.00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Sytuacja ekonomiczna lub finansowaO udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż: 700 000,00 zł (siedemset tysięcy złotych 00/100).Zdolność techniczna lub zawodowaO udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolnościtechnicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/niespełnia.Zamawiający określa szczegółowo warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej wpunkcie 7.2 pkt 2 SWZ.Zdolność do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniuUprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówZamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach