Przetargi.pl
Przebudowa drogi nr 2716P w Gminie Kuślin

Gmina Kuślin ogłasza przetarg

 • Adres: 64-316 Kuślin, ul. Emilii Sczanieckiej 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 44 72 722 , fax. +48 61 44 72 731
 • Data zamieszczenia: 2024-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kuślin
  ul. Emilii Sczanieckiej 4
  64-316 Kuślin, woj. wielkopolskie
  tel. 61 44 72 722, fax. +48 61 44 72 731
  REGON: 631258916
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kuslin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi nr 2716P w Gminie Kuślin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi nr 2716P w Gminie Kuślin. Przedmiot zamówienia należy wykonać w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej, budowę drogi rowerowej oraz ciągów pieszo – rowerowych drogi nr 2716P na odcinku od drogi nr 2738P w m. Głuponie do skrzyżowania z drogą 2739P w m. Kuślin. Inwestycja zakłada również wymianę oraz budowę nowego oświetlenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu (na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ) oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2 O udzielenie zamówienia mogą biegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia wymagań.3) zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającymi na wykonaniu, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy:- co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o nawierzchni mineralno - asfaltowej wraz budową, przebudową lub rozbudową kanalizacji deszczowej, sanitarnej i oświetlenia o długości nie mniejszej niż 1000 m oraz co najmniej jednego zamówienia polegającego budowie drogi rowerowej lub pieszo – rowerowej o długości nie mniejszej niż 1000 m.W przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie innej niż wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją według średniego kursu NBP na dzień zatwierdzenia protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, podając datę zatwierdzenia protokołu/ dokumentu i kurs walut.b) Wykonawca musi wykazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego posiadające uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanej przez nich czynności oraz Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował osobami podając podstawę do dysponowania tymi osobami:- jedną osobą kierownika budowy w specjalności drogowej do kierowania robotami w tej specjalności bez ograniczeń.- jedną osobą do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w tej specjalności bez ograniczeń;- jedną osobą do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w tej specjalności bez ograniczeń.Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa i uprawniają do kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2023 r. poz. 334 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-08-20

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach