Przetargi.pl
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SKLEPU W WILCZKOWIE NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ I PUNKT SPRZEDAŻY ORAZ BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI W SŁONOWICACH.

Gmina Brzeźno ogłasza przetarg

 • Adres: 78-316 Brzeźno, 50
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-94 36 42 740 , fax. (094) 36 42 741
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brzeźno
  50 50
  78-316 Brzeźno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-94 36 42 740, fax. (094) 36 42 741
  REGON: 33092084800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzezno.pl lub www.ug.brzezno.ibip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SKLEPU W WILCZKOWIE NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ I PUNKT SPRZEDAŻY ORAZ BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI W SŁONOWICACH.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: a) Świetlica wiejska w Wilczkowie: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 65000000-3 Obiekty użyteczności publicznej. Należy wykonać: Remont dachu nad częścią budynku przeznaczoną na świetlicę, ściany i ścianki, tynki i okładziny wewnętrzne, posadzki, malowanie pomieszczeń, stolarkę drzwiową i okienną, ocieplenie ścian zewnętrznych i elewacji, a także podjazdu dla niepełnosprawnych, instalacji elektrycznej i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: projekt budowlany - załącznik Nr 1 do SIWZ, specyfikacja techniczna - załącznik Nr 2 do SIWZ i przedmiar robót (kosztorys ślepy) - załącznik Nr 3 do SIWZ. b) Punkt sprzedaży (sklep) w Wilczkowie: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 45000000-7 Roboty budowlane. Należy wykonać: Remont dachu nad częścią budynku przeznaczoną na punkt sprzedaży, ściany i ścianki, tynki i okładziny wewnętrzne, posadzki, malowanie, stolarkę drzwiową i okienną, ocieplenie ścian zewnętrznych i elewacji, podjazdu dla niepełnosprawnych, instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: projekt budowlany - załącznik Nr 1 do SIWZ, specyfikacja techniczna - załącznik Nr 2 do SIWZ i przedmiar robót - załącznik Nr 4 do SIWZ, c) Plac zabaw dla dzieci w Słonowicach. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 65000000-3 Obiekty użyteczności publicznej. Należy wykonać: Ogrodzenie z furtką wejściową oraz wyposażenie placu w odpowiednie urządzenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: projekt budowlany - załącznik Nr 5 do SIWZ, przedmiar robót - załącznik Nr 6 do SIWZ. 2. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiał i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót i podpisania (bez zastrzeżeń) protokołu odbioru końcowego. 3. Wykonawca, przedmiot zamówienia zrealizuje z materiałów własnych spełniających wszelkie wymagania jakościowe i bezpieczeństwa zgodne z normami i przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi certyfikacji. 4. Rozliczenie prac nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego oddzielnego dla każdego zadania. 5. Każdy z Wykonawców powinien dokonać oględzin miejsc budowy celem sprawdzenia warunków na placach budowy, oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także w celu uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny i wyceny prac w celu uwzględnienia wszystkich robót i czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty oględzin miejsca budowy poniesie Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 650000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.brzezno.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach