Przetargi.pl
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na cele opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne w postaci Klubu Dziecięcego

Gmina Sławków ogłasza przetarg

 • Adres: 41-260 Sławków, ul. Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2931552 w. 41 , fax. 322 931 233
 • Data zamieszczenia: 2019-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sławków
  ul. Rynek 1
  41-260 Sławków, woj. śląskie
  tel. 32 2931552 w. 41, fax. 322 931 233
  REGON: 27625755800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slawkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na cele opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne w postaci Klubu Dziecięcego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku na cele opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne w postaci Klubu Dziecięcego w Sławkowie. Budynek znajduje się w Sławkowie, przy ul. PCK 9. Zamówienie dofinansowane jest w ramach środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 “MALUCH+” 2019 (moduł 1 a). 2. Zadanie obejmuje: adaptację istniejącego budynku na cele opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne w postaci „Klubu Dziecięcego”: termomodernizacja budynku – izolacja termiczna ścian fundamentowych, ścian, stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont schodów wejściowych, wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych, przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji, przebudowa instalacji centralnego ogrzewania – zabudowa kotła gazowego o mocy 27kW współpracującego z zasobnikiem cwu. 3. Szczegółowy zakres robót określa załącznik nr 7 do SIWZ, obejmujący projekt budowlany- architektura, Projekt budowlany zamienny- architektura, Projekt budowlany – instalacje elektryczne, Projekt budowlany zamienny – instalacje elektryczne, Projekt bud-wyk instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o kocioł gazowy kondensacyjny, Projekt budowlany ekspertyza techniczna – konstrukcja, projekt budowlany zamienny ekspertyza techniczna - konstrukcja, przedmiary robót (funkcja pomocnicza) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, z włączeniami opisanymi w punkcie 4 i uwagami w punkcie 5. W trakcie wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkód powstałych w wyniku prowadzenia robót oraz doprowadzenia pomieszczeń do stanu pierwotnego poprzez między innymi uzupełnienia tynków, malowania, okładzin itp. uszkodzonych w trakcie wykonywania robót. 4. Z Przedmiaru robót – branża budowlana wyłączone są następujące elementy (wskazane poniżej wyłączenia nie są one objęte niniejszym postępowaniem): 1) 2 Rozdział REMONT OBIEKTU punkt 2.5. Grupa Wyposażenie punkt 2.5.1. Element-Wyposażenie dla osób niepełnosprawnych: poz. 72. KNR. Dostawa i montaż przewijaka dla dzieci – kpl. 1 2) 2 Rozdział REMONT OBIEKTU punkt 2.5. Grupa Wyposażenie punkt 2.5.3. Element-Wyposażenie AGD:  poz.81. Kalkulacja indywidualna– Dostawa i montaż zmywarki 60X60 cm z funkcją wyparzania – kpl 1  poz.82. Kalkulacja indywidualna – Dostawa lodówki min 200+90L szt.1.  poz.83. Kalkulacja indywidualna – Dostawa i montaż kuchenki elektrycznej/płyta ceramiczna/ z piekarnikiem elektrycznym szt.1.  poz.84. Kalkulacja indywidualna – Dostawa i montaż zabudowy kuchennej szafki dolne – 7,20mb.  poz.85. Kalkulacja indywidualna – Dostawa i montaż zabudowy kuchennej szafki górne – 5,00mb. 3) 2 Rozdział REMONT OBIEKTU punkt 2.5. Grupa Wyposażenie punkt 2.5.4. Element Wyposażenie socjalne:  poz.86. Kalkulacja indywidualna – Dostawa zestawów szatniowych z ławką /5-6 wieszakowe/ szt.3.  poz.87. Kalkulacja indywidualna – Dostawa szafek pracowniczych BHP ubraniowych dwudzielnych szt.4. 5. W Przedmiarze robót na roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne - ujęto jedną baterię za dużo. W pozycji 32 (KNNR 4/137/3) przedmiaru, omyłkowo zamiast 4 szt. wpisane jest 5 szt. (bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15mm). Ponadto w Projekcie Budowlanym rys.8 w zestawieniu wpisano błędną sumę ilości sztuk stolarki drzwiowej. W projekcie budowlanym rys.2 błędnie oznaczone drzwi D6 a winny być D5. Omyłka ta została poprawiona poprzez złożenie przez projektanta poprawionych rysunków (poprawka omyłki – Załącznik 7 A): rysunek z folder projekty → dokumentacja projektowa zamienna → architektura → Klub_Malucha_ ZAMIENNY_ rysunki_2019_04_12→nr.rys.2 temat rysunku: RZUT PRZYZIEMIA zostaje zamieniony na rysunek w folderze Poprawka omyłki →nr rys.2 temat rysunku RZUT PRZYZIENIA, rysunek z folderu projekty → dokumentacja projektowa → architektura→Sławków_Klub_Malucha_rysunki2019_01_24→nr rys.8 temat rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ zostaje zamieniony na rysunek w folderze Poprawka omyłki →nr rys.9 temat rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ. Gwarancja będzie zgodna z ofertą, przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 5 lat na wykonane roboty, wbudowane materiały, urządzenia i sprzęt od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego robót. Rękojmia będzie zgodna z okresem gwarancji. W przypadku, gdy warunkiem utrzymania zadeklarowanej przez Wykonawcę gwarancji są przeglądy gwarancyjne (w częstotliwości określonej przez Wykonawcę tj. jeden przegląd lub więcej) obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie wartości tych przeglądów w cenie ryczałtowej określonej w ofercie. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w koszty bezpośrednie robót ujęte w przedmiarze robót) były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową (robotami) oraz dostawców materiałów budowlanych. Wykonawca obowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262700-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: - 5,000,00 zł (pięć tysięcy zł) 2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj. w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Santander Bank Polska S.A. 36 1910 1048 2106 2329 6190 0005 W tytule przelewu należy umieścić opis: Wpłata wadium nr sprawy ZZ.II.271.10.2019. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Wadium w formie pieniężnej uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium” dołączonej do oferty. W przypadku dołączenia do oferty zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 6. Jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium, Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne oświadczenia i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: a) formularz oferty na wzorze lub ściśle wg wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wypełniony czytelnie, z ceną wyliczoną zgodnie z zapisami Rozdziału XIV SIWZ (załącznik nr 1 do SIWZ), b) pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem – w sytuacjach, gdy uprawnienie do podpisania oferty i poświadczania dokumentów nie wynika z zapisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, w tym pełnomocnictwo wynikające z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku spółki cywilnej upoważnienie do występowania w imieniu spółki może wynikać z umowy spółki dołączonej do oferty bądź oferta może zostać podpisana przez wszystkich wspólników. c) dokument/y, (oryginał) z którego wynika zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (Rozdział V pkt 5), d) dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach