Przetargi.pl
„Przebudowa i termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie”.

GMINA BARCZEWO ogłasza przetarg

 • Adres: 11-010 Barczewo, pl. Ratuszowy 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA BARCZEWO
  pl. Ratuszowy 1
  11-010 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 510743574
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://barczewo.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa i termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie”. Zakres przedmiotu zamówienia polega na wykonaniu remontu budynku C przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie mieszczącej się przy ul. Wojska Polskiego 36, dz. 78 obręb 2 miasta Barczewa. W ramach remontu w obrębie parteru powstaną pomieszczenia biblioteki szkolnej, a na poddaszu pomieszczenia biurowe do celów administracyjno-szkolnych. 2. W zakres prac objętych projektem wchodzi m. in.:• przebudowa ścianek działowych wewnątrz budynku,• docieplenie podłogi strychu nad pomieszczeniami poddasza,• wymiana instalacji c.o., wod-kan. i elektrycznych na nowe, montaż instalacji monitoringu, sygnalizacji alarmu napadu i włamania,• remont ogólnobudowlany wraz z wymianą stolarki okiennej na nową z odtworzeniem detali zdobniczych, renowacji wewnętrznej stolarki drzwiowej, relokacja stolarki wewnętrznej zgodnie z rysunkami, montaż nowych drzwi wewnętrznych stylizowanych, a także wykonanie prac remontowo-budowlanych zawartych w Programie Prac Konserwatorskich i Restauratorskich dla przedmiotowego budynku.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, specyfikacji warunków zamówienia wraz z ewentualnymi zmianami dokonanymi na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Załączone do SWZ przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowią podstawy do kalkulacji ceny oferty przez Wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadiumw wysokości: 22.000,00 zł.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy numer 61934310280000060620000040(w tytule przelewu należy wpisać nazwę postępowania i NIP Wykonawcy),;2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający będzie uważał za skuteczne wniesienie wadium tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.4. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt. 2-4, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Dokument ten, musi obejmować cały okres związania ofertą i powinien zawierać w swej treści:1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Gmina Barczewo), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenie nazwy zamówienia),3) kwotę zobowiązania,4) termin ważności gwarancji,5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca:a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dowodów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,b) którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,c) którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było wymagane w SWZ);d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwez przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.5. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, na zasadach określonych w art. 98 ust 1-5 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczejlub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:a) posiada doświadczenie we wskazanym poniżej zakresie:- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 świadczenie polegające na robotach budowlanych związanych z rozbudową, przebudową lub remontem obiektów wpisanych do rejestru zabytków o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto każde świadczenie (zawarta umowa).b) na potrzeby realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował wskazanymi poniżej osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia:- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że do realizacji przedmiotu zamówienia dysponuje następującymi osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawienia, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zadania:Kierownik budowy – (jedna osoba) posiadający:• uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę dysponowaniem osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz odpowiednie kwalifikacje wynikające z ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz.840 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych poszukiwań zabytków, pozwalające na objęcie obowiązków kierownika budowy posiadającego co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, która będzie wykonywać swoje obowiązki osobiście, wraz z informacjami na temat jej wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, oraz informacją o podstawie do dysponowania pracą tej osoby.Kierownik robót branży elektrycznej – osobę posiadającą:• uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;Kierownik robót branży sanitarnej - osobę posiadającą:• uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1646 ze zm.), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach