Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie aglomeracji Samborzec – przebudowa sieci Samborzec-Osiedle

Gmina Samborzec ogłasza przetarg

 • Adres: 27-650 Samborzec, Samborzec
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 8314443 , fax. 15 8314583
 • Data zamieszczenia: 2019-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Samborzec
  Samborzec 43
  27-650 Samborzec, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 8314443, fax. 15 8314583
  REGON: 83040977800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.samborzec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie aglomeracji Samborzec – przebudowa sieci Samborzec-Osiedle
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie aglomeracji Samborzec – przebudowa sieci Samborzec-Osiedle”. Zakres prac dla całego przedsięwzięcia obejmuje: 1) roboty ziemne, w tym wykopy liniowe, 2) odwodnienie drenażowe wykopów o dł. 1 500 mb wraz ze studzienkami zbiorczymi drenażowymi 18 szt. 3) kanały grawitacyjne DN 200z rur PVC-U łączonych na wcisk o dł. 384,4 m, 4) kanały grawitacyjne DN 160z rur PVC łączonych na wcisk o dł. 167,3 m, 5) studnie rewizyjne 20 szt. 6) studzienki kanalizacyjne systemowe 7 szt. 7) likwidacja starych kanałów po trasie nowej projektowanej instalacji – 350 mb 8) odtworzenie nawierzchni drogi 30 m2 2.2. Ponadto zakres zamówienia, zgodnie z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia, obejmuje: 1) koszty wszelkich robót przygotowawczych, 2) koszty wszelkich robót porządkowych, w tym także koszty uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, 3) koszty zagospodarowania placu budowy, 4) koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), 5) koszty wykonania pomiarów powykonawczych, 6) koszty właściwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót, 7) wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku z prowadzonymi robotami oraz straty wynikłe w związku z prowadzonymi robotami, 8) koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej, na którą składają się: a) dokumentacje techniczno-rozruchowe oraz rysunki w formie elektronicznej dla zastosowanych maszyn, urządzeń i instalacji, b) instrukcje eksploatacyjne i stanowiskowe dla nowych instalacji i urządzeń. 2.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, SST, poleceniami nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz przy zachowaniu przepisów BHP. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 2.3.1. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników, podwykonawców oraz innych osób znajdujących się w obrębie prowadzonych prac, w szczególności uczniów szkół objętych termomodernizacją oraz innych użytkowników budynków objętych termomodernizacją, a zwłaszcza osób niepełnosprawnych. 2.3.2. Po zakończeniu prac budowlanych na danym obiekcie, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uporządkowania obiektu wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem montażu. 2.3.3. Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe, w możliwie najwyższej klasie jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające aktualne wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Muszą być objęte gwarancją fabryczną producenta. Każdorazowo przed wbudowaniem materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia należy uzyskać zgodę Zamawiającego na ich zastosowanie. Zgoda na wbudowanie poszczególnych materiałów będzie wyrażana poprzez zaakceptowanie przez Zamawiającego karty zatwierdzenia materiału do wbudowania. Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą protokoły z prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały oraz karty gwarancyjne urządzeń. Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 2.4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na stanowisku robotników budowlanych, wykonujących roboty budowlane pod kierownictwem kierownika budowy lub kierownika robót, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określa Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Dokumentacja projektowa (załącznik nr 7 do SIWZ) - Przedmiar robót (załącznik nr 8 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: -wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, wraz z podaniem przez wykonawcę firm podwykonawców - zestawienie tabelaryczne (o ile dotyczy), - dokumenty potwierdzające posiadanie pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub przedstawionych dokumentów rejestrowych, -pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach