Przetargi.pl
„Odbudowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Żytniej w Starachowicach”

Gmina Starachowice ogłasza przetarg

 • Adres: 27-200 Starachowice, ul. Radomska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48412738275, , fax. 41 274-63-05
 • Data zamieszczenia: 2019-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Starachowice
  ul. Radomska 45
  27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
  tel. +48412738275, , fax. 41 274-63-05
  REGON: 29100989200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://starachowice.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odbudowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Żytniej w Starachowicach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej załączonej do zamówienia pn: „Odbudowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Żytniej w Starachowicach”. Wylot kolektora burzowego Ø 140 cm usytuowany jest przy połączeniu ulic Południowej i Żytniej na brzegu północno - zachodnim zbiornika Lubianka w Starachowicach w pobliżu pompowni ścieków sanitarnych. Przy obniżonym poziomie piętrzenia na zbiorniku Lubianka i przy jednoczesnym wystąpieniu nawalnych opadów w zlewni kanalizacji deszczowej, nastąpiło rozmycie stopy ubezpieczeń skarpy, w której zlokalizowany jest wylot, co spowodowało utratę stateczności prefabrykowanego przyczółka wylotowego kanalizacji i jego osunięcie się na dno zbiornika. Główny zakres zamówienia obejmuje: demontaż i odtworzenie uszkodzonej betonowej komory prefabrykowanej przed wylotem kanalizacji deszczowej (z zachowaniem jej obecnych wymiarów i wykorzystaniem klapy zwrotnej). wykonanie wylotu, jako niecki do zniesienia energii wody deszczowej wypływającej wylotem, wraz z barierką. wykonanie koryta odpływowego z umocnieniem dna w postaci płyty żelbetowej. wykonanie zabezpieczenia skarpy ścianą szczelną stalową. odbudowa uszkodzonych nasypów skarpy zbiornika wraz z ich umocnieniem narzutem kamiennym i palisadą z pali Ø 9-10 cm. W celu zmniejszenia prędkości wypływu wody na wylocie projektowana jest niecka do zwiększenia energii wody. Dla warunków hydraulicznych występujących na wylocie obliczono dla przekroju prostokątnego głębokość niecki wypadowej 0,6 m, długość 4,0 m, szerokość 3,0 m. Koryto odpływowe poniżej niecki wypadowej projektuje się o szerokości dna 4,0 m, spadek 1:3,5. Szybkość wody (przy obniżonym poziomie wody w zbiorniku) ok. 4,8 m/s. Dno koryta odpływowego należy ubezpieczyć ciągłą płytą żelbetową o grubości 25 cm na podkładzie z betonu gr. 10cm. Skarpy koryta o nachyleniu 1:2, ubezpieczone narzutem kamiennym gr. 30 cm o kracie 1,0 x 1,0 m,w palisadzie. Ubezpieczenie kraty kończy się na rzędnej 220,00 m n.p.m. Normalne piętrzenie na zbiorniku na rzędnej 222,00 m n.p.m. Obniżenie poziomu piętrzenia do rzędnej 220,50 m n.p.m jest bezpieczne dla ubezpieczeń koryta opływowego z wylotu. Wylot i koryto odpływowe usytuowane są w miejscu wyerodowanym. Przed wykonaniem konstrukcji wylotu, płyty koryta odpływowego i ubezpieczeń kamiennych należy wykonać nasypy z gruntów mineralnych lub niesortowanego kruszywa kamiennego z zagęszczeniem do Jd>= 0,90, warstwami grubości 30-40 cm. Konstrukcje betonowe wykonać z betonu hydrotechnicznego C20/25 W=4, M-100, stal zbrojeniowa St0S lub St3SY (klasa A I). Kamień na narzuty - ciężki, do robót hydrotechnicznych. Ścianka szczelna stalowa z brusów długości 4,0 m, typ ściany U o wskaźniku wytrzymałości min. 1200 cm3/m. Wbijanie ściany metodą niepowodującą dużych drgań z uwagi na istniejące urządzenia. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót. Obiekt powstały w wyniku realizacji niniejszego zamówienia, nie jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników, w tym osobom z niepełnosprawnością ruchową, gdyż stanowi element techniczny odprowadzenia wód z dostępem tylko dla osób uprawnionych do jego obsługi. UWAGA! Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych produktów lub usług dostarczanych przez konkretnego Wykonawcę znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać produkty lub usługi oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące produktów lub usług zawartych w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt lub usługę przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie rozwiązania równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu lub usługi, uznając tym samym każdy produkt lub usługę o wskazanych lub lepszych parametrach. Wymagania ogólne: Wykonawca ma obowiązek działając zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z należytą starannością zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty zgłosić Zamawiającemu wszelkie zauważone braki i błędy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, a których poprawienie będzie warunkowało oddanie przedmiotu zamówienia w rozumieniu obiektu budowlanego mogącego samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Powyższe umożliwi Zamawiającemu modyfikację treści SIWZ przed złożeniem ofert. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty zgłosić Zamawiającemu wszelkie zauważone wątpliwości czy nieprecyzyjne ustalenia w SIWZ oraz projekcie umowy, które z jego strony mogą stanowić o braku możliwości podpisania umowy na warunkach wskazanych w tych dokumentach. Wykonawca w ramach ceny ofertowej m.in. winien zapewnić: obsługę geodezyjną robót obejmującą: geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, czynności geodezyjne w toku budowy, organizację i zabezpieczenie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy, wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe, a także wykonanie innych możliwych do przewidzenia, wynikających z przepisów, czynności mogących wystąpić w związku z prowadzonymi robotami, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót w tym humusowanie i posianie trawy na terenach zniszczonej zieleni a także ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi, uwzględnienie kosztów innych czynności, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, oferowany okres rękojmi na wykonane roboty (minimum 36 miesięcy). Wydłużenie tego okresu o kolejne miesiące (maksymalnie do 60) będzie powodować odpowiednią ocenę oferty w kryteriach oceny ofert – pkt 16 SIWZ. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osób wykonujących wskazane czynności związane z realizacją zamówienia tj. wykonywaniem robót instalacji sanitarnej, konstrukcyjnych oraz czynności związanych z użyciem maszyn i urządzeń przy robotach ziemnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu (tylko przelewem na niżej wymienione konto bankowe Zamawiającego), poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium w wysokości: 4.000,00 zł należy wnieść: 1) w pieniądzu - przelewem na konto nr 59 1020 2629 0000 9102 0362 0150 Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. tytułem: WADIUM na przetarg „Odbudowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Żytniej w Starachowicach” - z takim wyprzedzeniem, aby wpłynęło na rachunek Zamawiającego najpóźniej w terminie złożenia oferty (wniesienie wadium przelewem oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego); 2) w innych formach – w terminie składania oferty. Oryginał dokumentu zdeponować w kasie (w kopercie zaadresowanej na Urząd Miejski, Kasa ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, z dopiskiem WADIUM na przetarg „Odbudowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Żytniej w Starachowicach”, kopię dokumentu dołączyć do oferty). Potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopie przelewów oraz kopie dokumentów dotyczących innych niż w pieniądzu form wadium, należy dołączyć do oferty najpóźniej w terminie jej składania.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta winna zawierać co najmniej: wypełniony formularz OFERTA z kosztorysem ofertowym, wypełnione formularze oświadczeń – załączniki nr 2 i 3, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie), dokument ustanawiający pełnomocnika (zgodnie z pkt 12 ppkt 11 SIWZ), pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (tylko, jeśli dotyczy), potwierdzenie wniesienia wadium (zgodnie z pkt 10 SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach