Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa swietlicy wiejskiej w Starym Orzechowie

Urząd Gminy w Sosnowicy ogłasza przetarg

 • Adres: 21-230 Sosnowica, ul. Spokojna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-82 5912152 , fax. 0-82 5912152
 • Data zamieszczenia: 2020-12-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Sosnowicy
  ul. Spokojna 10
  21-230 Sosnowica, woj. lubelskie
  tel. 0-82 5912152, fax. 0-82 5912152
  REGON: 54579700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugsosnowica.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa swietlicy wiejskiej w Starym Orzechowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” przebudowy i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Starym Orzechowie z niezbędną infrastrukturą. Adres zadania inwestycyjnego: 21–230 Sosnowica powiat parczewski Działki geodezyjne o Nr ewid.149/1,149/2 Obręb Stary Orzechów. 2. Zamawiający mając na względzie wymagania art. 36aa ust. 1 ustawy nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług i robót zgodnie z właściwościami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym(dalej PFU) oraz wszelkie inne prace i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w celu osiągnięcia zakładanego celu operacji/projektu. 4. Zamówienie obejmuje również roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne do wykonania zamówienia nieujęte w PFU, a niezbędne do wykonania ze względu na: zasady wiedzy techniczno-budowlanej, sztukę budowlaną, normy i przepisy prawa. 5. Szczegółowy rodzaj usług i robót oraz ich zakres został określony w PFU stanowiącym (Załącznik Nr 1 do SIWZ). PFU jest dostępne na stronie internetowej zamawiającego: www.ugsosnowica.bip.lubelskie.pl. 6. Z uwagi na to, że zawarta umowa będzie umową ryczałtową Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości i zakresu prac i robót zawartych w PFU. Ewentualny brak w PFU elementów usług i robót koniecznych do wykonania ze względu na: sztukę budowlaną, zasady wiedzy budowlano-technicznej, normy i przepisy prawa nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie umownej. 7. Zakres objęty zamówieniem zawarty jest w PFU wraz z przedmiarem robót, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty. Zamawiający zastrzega, że załączony przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy przy sporządzeniu oferty. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 2.2 Zakres przedmiotu zamówienia: 1. Zakres przedmiotu zamówienia został określony w PFU i obejmuje między innymi: A. Dokumentację budowlano-techniczną, w tym: a) Projekty budowlano -wykonawcze, b) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż, c) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, d) Harmonogram realizacji prac, e) Wymagane uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia dokumentacji, f) Nadzór autorski, przy czym, zastosowane rozwiązania projektowe uwzględnią: -„zasady najlepszej dostępnej techniki” wynikające z art. 3 pkt. 10 w związku z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r. nr 25 poz. 150 z późń. zm.), -możliwie najtańsze nakłady na wykonanie, -możliwie najniższe nakłady na eksploatację i utrzymanie. B. Uzyskanie pozwolenia na budowę i/lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych do organu architektoniczno-budowlanego C. Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę, o której mowa w p. A wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej(w tym geodezyjnej) wraz z uzyskaniem, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, decyzji pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie wymagana). 2. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca przed rozpoczęciem prac zobligowany jest do przeprowadzenia analizy przyrodniczej w zakresie występowania ptaków i zwierząt gatunków chronionych określonych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (dz. u. z 2018r. poz. 1614 z późn. zm.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016r. poz. 2183). Analizę przyrodniczą należy przedłożyć zamawiającemu niezwłocznie po jej sporządzeniu. 3. Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w umowną cenę ryczałtową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000 PLN (słownie zł: dziesięć tysięcy), 6.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Parczewie Oddział w Sosnowicy nr rachunku: 40 8042 0006 0130 0231 2000 0270 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: ZP.271.21.2020– Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Starym Orzechowie” b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 6.3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 6.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 6.6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 6.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 6.8. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6.13. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 6 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.7.18. Oferta musi zawierać: a) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ wraz z Zestawieniem cenowym elementów rozliczeniowych stanowiącym Załącznik Nr 3a do SIWZ. W przypadku sporządzenia oferty przez Wykonawcę na własnym formularzu, wymaga się aby Wykonawca uwzględnił w nim wszystkie oświadczenia i elementy zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ b) Oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzorów stanowiących odpowiednio Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ, c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); d) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 570), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach