Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Garbowie.

Gmina Garbów ogłasza przetarg

 • Adres: 21-080 Garbów, ul. Krakowskie Przedmieście
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 018 063 , fax. 815 018 070
 • Data zamieszczenia: 2019-12-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Garbów
  ul. Krakowskie Przedmieście 50
  21-080 Garbów, woj. lubelskie
  tel. 815 018 063, fax. 815 018 070
  REGON: 53527300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.garbow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Garbowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  II. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia są prace związane z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Garbowie. Istniejąca oczyszczalnia ścieków typu HYDROEKO zostanie przebudowana na mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków działającą w oparciu o nitryfikująco-denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu w układzie przepływu ciągłego .Czynnikami oddziaływania na etapie realizacji będą wykopy budowlane i odwodnienia wykopów pod obiekty oczyszczalni, pracujący sprzęt budowlany i środki transportu . Celem zminimalizowania oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne należy przestrzegać ustalonego reżimu czasowego i technicznego prowadzonych prac. Zapewnić sprawny sprzęt , urządzenia i środki transportu, tak aby minimum ograniczyć możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Odpowiedni zlokalizować zaplecze budowy , wyznaczyć utwardzone miejsca postoju sprzętu budowlanego i odpowiednio przechowywać substancje mogące szkodliwie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne. Odwodnienie wykopów prowadzone będzie za pomocą igłofiltrow. W przypadku większego napływu wód gruntowych , wody z wykopów o niezmienionym składzie przewiduje się odprowadzić do istniejącego cieku , za pośrednictwem kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni. Ścieki bytowe gromadzić w zbiornikach bezodpływowych opróżnianych do oczyszczalni ścieków lub zapewnić możliwość korzystania z sanitariatów dostępnych na terenie oczyszczalni. Odpady niebezpieczne ( zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego należy gromadzić w szczelnych pojemnikach w wyznaczonym punkcie o podłożu utwardzonym. Na etapie realizacji należy zapewnić ciągłość procesu oczyszczania ścieków. Po wykonaniu nowego ciągu zostanie przełączony a dotychczas użytkowany reaktor biologiczny zostanie wyłączony z eksploatacji i zdemontowany. Źródłem wody na cele socjalno-bytowe i technologiczne , na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia będzie istniejąca sieć wodociągowa. Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni ksztaltuje się na poziomie : Qdśr= 182,0 m3/d i Q dmax = 236,6 m3/d. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewidziano rozbudowę oczyszczalni w skład której wejdą dwa niezależne pracujące ciągi technologiczne o wydajności : - Qdśr = 2 ciągi x 160 m3/= 320 m3/d, - Qdmax = 2 ciągi x210 m3/d = 420 m3/d. Zakres budowy obejmuje : 1. Punkt zlewny ścieków i osadów dowożonych • Szybkozłącze do odbioru ścieków • Separator zanieczyszczeń • Pomiar przepływu ścieków dowożonych • Moduł rejestracyjny z wydrukiem danych 2. Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych • Układ napowietrzania / mieszania • Porcjowe dozowanie ścieków 3. Pompownia główna • Krata koszowa rzadka z podnośnikiem elektrycznym • Stacja pomp zatapialnych 4. Mechaniczne podczyszczanie ścieków • Sito skratkowe z praso – płuczką skratek • Przenośnik śrubowy skratek • Separator piasku 5. Oczyszczanie biologiczne ścieków: • Piaskownik pionowy • Selektor – warunki niedotlenione stosowane dla procesu • Komora denitryfikacji/nitryfikacji • Osadnik wtórny pionowy – separacja osadu od ścieków 6. Pomieszczenie dmuchaw • Stacja dmuchaw • Układ dystrybucji powietrza 7. Pomiar ilości ścieków oczyszczonych • Przepływomierz elektromagnetyczny 8. Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego • Układ napowietrzania • Układ zagęszczania osadu nadmiernego 9. Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego • Pompa osadu zagęszczonego • Prasa taśmowa z wyposażeniem • Stacja przygotowania i dozowania flokulantu • Przenośnik śrubowy osadu 10. Stacja wapnowania osadu odwodnionego • Mini zestaw do wapnowania • Przenośnik śrubowy wapna 11. Działanie oczyszczalni będzie całkowicie zautomatyzowane poprzez zastosowanie sterowania z możliwością przesyłania wiadomości tekstowych SMS stanów alarmowych z oczyszczalni ścieków. Dodatkowo obiekt wyposażony będzie w system monitoringu i wizualizacji pracy podstawowych urządzeń technologicznych. 12. Roboty instalacyjne elektryczne : przyłącze kablowe, agregat prądotwórczy, itp. 13. Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków ,robót budowlanych zewnętrznych :roboty rozbiórkowe, reaktory biologiczne , zbiornik osadu, zbiorniki uśredniające , pompownia ścieków , studnia pomiarowa , budynek techniczny , wiata na agregat prądotwórczy , punkt zlewny FEK-PAK z tacą najazdową , zadaszenie składowiska osadów , instalacji sanitarnych w budynku technicznym i w budynku punktu zlewnego , sieci sanitarne i technologiczne, ogrodzenie terenu oczyszczalni ścieków , zieleni przy obiektowej itp. 14. Do rozbiórki w miejscu projektowanego budynku technicznego istnieją obecnie dwa kontenery stalowe o łącznych wymiarach 10x6,5 x 2,2 m oraz punkt zlewny ścieków dowożonych tj. zbiornik z tworzywa sztucznego PCV o długości 10 m i średnicy fi 2,40 m. 15. W przypadku zajścia konieczności wycinki drzew lub krzewów , wycinka będzie po stronie Zamawiającego. 16. Wyposażenie oczyszczalni ścieków niezbędne do eksploatacji : np. gaśnice z wieszakiem , apteczki z pełnym wyposażeniem , oznakowanie p.poż., koło ratunkowe z rzutką , bosak , itp. 17. Utwardzenie placu oczyszczalni ścieków : nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm na pow. 966,040 m2 , chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm 124,970 m2. 18. Zadanie należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją budowlano-wykonawczą. 19. Podczas realizacji przedmiotu Wykonawca ma obowiązek zapewnić ciągłość procesu oczyszczania ścieków. Po wykonaniu nowego ciągu zostanie on włączony do eksploatacji a dotychczas użytkowany reaktor biologiczny zostanie wyłączony z eksploatacji i zdemontowany. Przedmiot umowy obejmuje rozruch wszystkich wybudowanych instalacji i zamontowanych urządzeń. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w organizowanych przeglądach obiektu oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia usterek. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych pracowników na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, w zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny. Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową i utrzymanie porządku na terenie budowy. Wykonawca zapewni stałą i pełną obsługę geodezyjną dla realizacji zadania. Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych w spis treści , w skład której wejdą m.in.: 1) Dziennik budowy , 2) oświadczenie Kierownika budowy, 3) aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, 4) deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane materiały, protokoły badań i prób, 5) dokumentacja fotograficzna, 6) komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ew. zmianami zaakceptowanymi przez nadzór autorski i inspektora nadzoru, Jeżeli w niniejszej SIWZ lub Dokumentacji projektowej pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty „równoważne”. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Przez „ofertę równoważną" należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym Szczegółowy zakres zamówienia został określony w dokumentacji budowlano-wykonawczej , stanowiący załącznik Nr 11 do SIWZ..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach