Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa leśniczówki Sutno

Nadleśnictwo Nurzec ogłasza przetarg

 • Adres: 17-330 Nurzec Stacja, ul. Akacjowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-85 6565110 , fax. 0-85 6565129
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Nurzec
  ul. Akacjowa 3
  17-330 Nurzec Stacja, woj. podlaskie
  tel. 0-85 6565110, fax. 0-85 6565129
  REGON: 50026615000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nurzec.bialystok.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Nadleśnictwo Nurzec

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa leśniczówki Sutno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na pierwszym etapie przebudowy i rozbudowy budynku Leśniczówki Sutno (w którym znajduje się mieszkanie leśniczego oraz kancelaria leśniczego) zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 1023/2, adres administracyjny Sutno 105 – Gmina Mielnik, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, dokumentacją projektową oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ. Zamówienie obejmuje w szczególności: - Roboty rozbiórkowe: 1). Zdjęcie pokrycia dachowego. 2). Wyburzenie części dobudowanej murowanej. 3). Rozbiórka pieców kaflowych i kominów. 4). Zerwanie istniejących podłóg drewnianych. 5). Demontaż instalacji wodno kanalizacyjnej, C.O. elektrycznej i armatury sanitarnej. - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej fundamentów wraz z ułożeniem foli kubełkowej. - Rozbudowa budynku mieszkalnego o pomieszczenie kotłowni, kancelarii leśniczego i sanitariatu( ściany konstrukcyjne i strop, bez ścian działowych) - Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych - Wykonanie schodów zewnętrznych, tarasów i podjazdu dla niepełnosprawnych. - Budowa kominów spalinowych i wentylacyjnych. - Wykonanie konstrukcji dachu nad częścią dobudowaną i wymiana uszkodzonych elementów nad częścią istniejącą - Wykonanie pokrycia z blachodachówki wraz z obróbkami blacharskimi - Wykonanie ocieplenia stropów nad całym budynkiem. - Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej pod posadzką w gruncie. - Wykonanie podkładu betonowego na gruncie w całym budynku. - zgodnie z dokumentacją projektową oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – stanowiącymi załączniki do SIWZ. Dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki do SIWZ może zawierać elementy które będą realizowane w drugim etapie przebudowy i rozbudowy leśniczówki Sutno – w szczególności dotyczy to instalacji sanitarnych które będą zrealizowane jedynie w zakresie opisanym w przedmiarach. Niniejsze postępowanie stanowi pierwszy etap przebudowy i rozbudowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45211000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł (pięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Bielsku Podlaskim nr rachunku: 70 2030 0045 1110 0000 0072 1980 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Przebudowa i rozbudowa leśniczówki Sutno”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 8). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP .
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach