Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Gołdapi

Gmina Gołdap ogłasza przetarg

 • Adres: 19500 Gołdap, Plac Zwycięstwa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 876 156 000 , fax. 876 150 800
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gołdap
  Plac Zwycięstwa 14
  19500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 876 156 000, fax. 876 150 800
  REGON: 79067123100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.goldap.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Gołdapi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I – Rozbudowa budynku Domu Kultury Rozbudowa Budynku Domu Kultury w Gołdapi o nowy obiekt budowlany. Projektowany budynek o charakterze obiektu użyteczności publicznej zlokalizowany będzie na dz. o nr geod. 871 w Gołdapi, przy ul. Krótkiej w istniejącym dziedzińcu Domu Kultury. Obiekt parterowy uzupełniający istniejącą zabudowę pierzejową (przylegający do istniejącego budynku) podpiwniczony w całości z antresolą. Dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Aktualnie w miejscu projektowanego obiektu znajdują się podesty betonowe ze schodami, które przeznaczone są do rozbiórki. Powierzchnia zabudowy/rozbudowy – 133,45 m2, kubatura rozbudowy – 1382,89m3, powierzchnia użytkowa rozbudowy – 206,41 m2, powierzchnia całkowita rozbudowy – 285,90 m3. Zakres prac obejmuje następujące pozycje: fundamenty, ściany piwnic, ściany parteru, posadzka na gruncie, kominy, roboty żelbetowe, schody żelbetowe, warstwy stropu, montaż stolarki zewnętrznej, parapety zewnętrzne i wewnętrzne, konstrukcja dachu, pokrycie dachu, izolacja stropu, warstwy wykończeniowe posadzki, tynki, stolarka wewnętrzna, malowanie i wykończenie pomieszczeń, wykończenie klatki schodowej i balkonu, schody zewnętrzne i taras, ocieplenie stropu pod tarasem. Obiekt wyposażony będzie w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, co. z istniejącego przyłącza ciepłowniczego z sieci miejskiej, c.w.u- elektryczne pojemnościowe podgrzewacze wody, wentylację grawitacyjną w łazienkach wspomaganą wentylatorem uruchamianym włącznikiem, oświetlenie ewakuacyjne, odgromową. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w projekcie budowlanym, - załącznik nr 9.1-I, 9.2-I, 9.3-I, 9.4-I do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 10.1-I, 10.2-I, 10.3-I do SIWZ. Przedmiar robót - załącznik nr 11.1-I, 11.2-I, 11.3-I do SIWZ (stanowi elementy pomocnicze, poglądowe, wspomagające wycenę robót budowlanych). Część II – Przebudowa budynku Domu Kultury wraz z dziedzińcem Przebudowa obejmująca swym zakresem przede wszystkim: - Wykonanie samodzielnej łazienki dla osób niepełnosprawnych poprzez wyłączenie jej z sanitariatu oraz magazynków przy sanitariatach. - Przebudowę sanitariatu męskiego i damskiego. - Wykonanie zabudowy nad istniejącymi schodami zewnętrznymi w celu zabezpieczenia ich przed czynnikami atmosferycznymi oraz ich przebudowę. - Przebudowę sali widowiskowej w celu uzyskania większej ilości miejsc do siedzenia. - Przebudowę szatni dla artystów. - Roboty instalacyjne wod.-kan, elektryczne. - Wykonanie wentylcji sali widowiskowej. - Przebudowe nawierzchni dziedzińca - Pozostałe prace szczegółowo ujęte I opisane w dokumentacji budowlanej. Zakres prac obejmuje następujące pozycje: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty drogowe, roboty betonowe, roboty murarskie, posadzki i podbudowy, izolacje, ocieplenie ścian nadziemia, ocieplenie ścian fundamentowych, roboty tynkarskie, dach, roboty malarskie, stolarka, zabezpieczenie sceny p. poż, zabudowa z aluminium EI15, wyposażenie w fotele kinowe. Fotele kinowe - rozkładane, ze sprężynami w siedziskach; Wymiary: wysokość fotela minimalna 106,5 cm maksymalna 108 cm; szerokość 58 cm; głębokość minimalna 75 cm maksymalna 77 cm ; Tapicerka fotela wykonana jest z tkaniny niepalnej, wodoodpornej i łatwej do czyszczenia. Istnieje możliwość po uzgodnieniu z inwestorem zastosowania zamontowania w niektórych rzędach podwójnych foteli o szerokości 116 cm. Kolor foteli – odcień grafitu lub granatu. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w projekcie budowlanym, - załącznik nr 9.1-II, 9.2-II, 9.3-II, 9.4-II do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 10.1-II, 10.2-II, 10.3-II do SIWZ. Przedmiar robót - załącznik nr 11.1-II, 11.2-II, 11.3-II, 11.4-II do SIWZ (stanowi elementy pomocnicze, poglądowe, wspomagające wycenę robót budowlanych). Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych. Jeżeli w dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego wskazane są znaki towarowe, patenty, technologie lub źródła pochodzenia materiałów służących do realizacji przedmiotu zamówienia - wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne" o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych, a Wykonawca w takiej sytuacji może zastosować rozwiązania równoważne. Obowiązek ewentualnego udowodnienia porównywalności cech jakościowych proponowanych do zastosowania rozwiązań równoważnych ciąży na Wykonawcy. Podstawą porównania będą parametry jakościowe określone w polskich normach, atestach, certyfikatach, aprobatach technicznych, specyfikacjach technicznych, itp. Wykaz podstawowych cech równoważności użytych urządzeń i materiałów stanowi załącznik nr – 12 do SIWZ Zamawiający proponuje aby potencjalni Wykonawcy zapoznali się z miejscem budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny prac. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. W ramach wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do : zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania zamówienia, wykonania inwentaryzacji powykonawczej, ustanowienia kierownika robót budowlanych, prowadzenia prac zgodnie z wydanym pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na budowę budynku Domu Kultury z dn. 25.11.2016 roku, znak: ZN.II.5142.2.244.2016.JS m.in. poprzez zapewnienie prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym, na które Zamawiający uzyska odrębne pozwolenie - dotyczy Części I wykonania wszelkich robót towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych, zabezpieczajacych przed pyłem budowlanym – niezbednych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy, utrzymanie terenu budowy w sposób jak najmniej uciążliwy dla interesantów i użytkowników obiektu, uzgadniania z wytypowanym przedstawicielem Zamawiającego propozycji kolorystyki materiałów dla robót wykończeniowych, organizacji i zagospodarowania placu budowy m.in. utrzymania zaplecza budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy, wywozu nieczystości itp.), utrzymania i likwidacji placu budowy, odtworzenie stanu pierwotnego dojazdów, terenu w rejonie prowadzonych robót, uporządkowania terenu prac po zakończeniu robót ,itp., ponoszenia opłat administracyjnych w tym opłat za media (zabezpieczenie terenu budowy w energię elektryczną, wodę itp.) przekazania dla Zamawiającego elementów z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania (np. kostki -poprzez spaletowanie jej i przewiezienie na wskazane przez Zamawiającego miejse, w odległości -do 10 km),
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Dotyczy części I 1. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 12 000 zł (słownie zł: dwanaście tysięcy złotych 00/100). Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 27.12.2017 r. do godz. 10.00, tj. przed upływem terminu składania ofert. Dotyczy części II 1. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 12 000,00 zł (słownie zł: dwanaście tysięcy złotych 00/100). Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 27.12.2017 r. do godz. 10.00, tj. przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 ze zm.). 3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginalny dokument złożyć w kasie tutejszego Urzędu Miejskiego, parter budynku, przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 27.12.2017 r. do godz. 10.00. 4. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. O/ EŁK 89 1020 4724 0000 3602 0007 6463 , z podaniem tytułu wpłaty: ( wadium - „ Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Gołdapi – część ….............”) 6. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b Ustawy, Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 5, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust.4a ustawy. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2, pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 15. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy (jw. - pkt. 8.1. ppkt. 13), na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem cen robocizny, materiałów i sprzętu oraz wskaźniki kalkulacyjne (m.in. koszty pośrednie, koszty zakupu materiałów, zysk, itp.) 2. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej– dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w kasie tut. Urzędu – parter budynku lub oddzielnej kopercie wraz z ofertą, a jego kopia w ofercie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach