Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły (z lokalami mieszkalnymi) w Izbiskach 85 wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską

Gmina Miedźno ogłasza przetarg

 • Adres: 42-120 Miedźno, Ułańska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 178 010 , fax. 343 178 030
 • Data zamieszczenia: 2021-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miedźno
  Ułańska 25
  42-120 Miedźno, woj. śląskie
  tel. 343 178 010, fax. 343 178 030
  REGON: 00000151398327
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły (z lokalami mieszkalnymi) w Izbiskach 85 wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły (z lokalami mieszkalnymi) w Izbiskach 85 wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską”. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Projektami budowlanymi, projektami wykonawczymi, pozwoleniem na budowę, zasadami wiedzy technicznej, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: wzór umowy - stanowiący dodatek nr 7, Projekt budowlany branża architektoniczna - stanowiący dodatek nr 8, Projekt budowlany branża konstrukcyjna - stanowiący dodatek nr 9, Projekt budowlany branża sanitarna - stanowiący dodatek nr 10, Projekt budowlany branża elektryczna - stanowiący dodatek nr 11, Projekt wykonawczy branża architektoniczna- stanowiący dodatek nr 12, Projekt wykonawczy branża konstrukcyjna - stanowiący dodatek nr 13, Projekt wykonawczy branża sanitarna - stanowiący dodatek nr 14, Projekt wykonawczy branża elektryczna - stanowiący dodatek nr 15, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót branża architektoniczna - stanowiące dodatek nr 16, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót branża konstrukcyjna - stanowiące dodatek nr 17, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót branża sanitarna - stanowiące dodatek nr 18, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót branża elektryczna - stanowiące dodatek nr 19, Pozwolenie na budowę - stanowiące dodatek nr 20. 3. Ze względu na charakter wynagrodzenia (ryczałt) funkcję informacyjną pełnią: 1) Przedmiary robót branża budowlana - stanowiący dodatek nr 21a i nr 21b, 2) Przedmiar robót branża sanitarna - stanowiący dodatek nr 22, 3) Przedmiar robót branża elektryczna- stanowiący dodatek nr 23. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z zm. Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: czynności pracownika budowlanego obejmującego zakres rzeczowy robót budowlanych opisanych w Projektach budowlanych i wykonawczych, w Specyfikacjach Technicznych tj. tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, robotami, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, urządzeń. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio dodatek nr 7 do SIWZ. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 5. Jeżeli z uwagi na specyfikę niektórych elementów przedmiotu zamówienia brak było możliwości opisania ich w sposób obiektywny tj. bez podania nazw identyfikujących producenta, pochodzenie, tj. w tych przypadkach, gdzie nie można było obiektywnie opisać przedmiotu zamówienia i użyto w projektach, przedmiarach i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy materiału(ów) lub urządzenia(ń) identyfikujące producenta, pochodzenie, służą one jedynie do ustalenia charakterystyki tych materiałów lub urządzeń. Wykonawca ma obowiązek wbudować materiały lub urządzenia posiadające nie gorsze właściwości zapewniające zgodne z projektami lub specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych funkcjonowanie elementów, części lub całego obiektu budowlanego. Tym samym dopuszcza się do stosowania przy realizacji zamówienia materiały lub urządzenia (ogólnie produkty) równoważne innych producentów. W przypadku użycia w SIWZ lub dodatkach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Jeżeli użyto w SIWZ lub dodatkach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. 6. Przewidziano w ogłoszeniu o zamówieniu możliwość udzielenia zamówień podobnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach