Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego Inspekcji Weterynaryjnej w Gorlicach – etap 2.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorlicach ogłasza przetarg

 • Adres: 38-300 Gorlice, Kościuszki 41 a
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18/352-67-02 , fax. 18/352-67-02
 • Data zamieszczenia: 2022-09-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorlicach
  Kościuszki 41 a
  38-300 Gorlice, woj. małopolskie
  tel. 18/352-67-02, fax. 18/352-67-02
  REGON: 491898696
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/piwgorlice,m,306360,kontakt.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego Inspekcji Weterynaryjnej w Gorlicach – etap 2.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego Inspekcji Weterynaryjnej w Gorlicach – etap 2. 1. Lokalizacja: Działka nr 2215/4 ul. Kościuszki 41A , 38-300 Gorlice2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w dobudowanym budynku administracyjnym wraz zespołem garaży . Prace obejmują dostawę i montaż drzwi garażowych panelowych 2 sztuk otwieranych do góry mechanicznie za pomocą silnika elektrycznego sterowanego pilotem , stolarki okiennej sztuk 4 , drzwi wejściowych sztuk 2 , wykonanie instalacji elektrycznej w dobudowanej części budynku. 3. Wykonawca ponosi koszty zakupu oraz transportu potrzebnych do realizacji zadania materiałów budowlanych.4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:• Dostawę i montaż bram garażowych• Dostawę i montaż stolarki okiennej • Dostawę i montaż drzwi zewnętrznych wejściowych• Wykonanie instalacji elektrycznej w 3-stanowiskowym garażu , w pomieszczeniu biurowym , w pomieszczeniu epizootycznym i na klatce schodowej .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu.2) dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówZamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu.3) dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu.4) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego:należy złożyć wykaz osób (załącznik nr 3), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:a. kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;Dla wykazanych osób należy złożyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane - na załączniku nr 3.Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 220) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-11

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach