Przetargi.pl
Modernizacja ORW JAZY w Gminie Maków Podhalański poprzez wykonanie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i wykończenie wnętrz ośrodka wraz z zagospodarowaniem terenu.

Gmina Maków Podhalański ogłasza przetarg

 • Adres: 34-220 Maków, Szpitalna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 874 97 00 , fax. 33 874 97 51
 • Data zamieszczenia: 2022-09-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Maków Podhalański
  Szpitalna
  34-220 Maków, woj. małopolskie
  tel. 33 874 97 00, fax. 33 874 97 51
  REGON: 072181959
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.makow-podhalanski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ORW JAZY w Gminie Maków Podhalański poprzez wykonanie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i wykończenie wnętrz ośrodka wraz z zagospodarowaniem terenu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie prac budowlanych zadania inwestycyjnego w formie „zaprojektuj i wybuduj” polegającego na modernizacji Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego JAZY w Gminie Maków Podhalański poprzez wykonanie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i wykończenie wnętrz ośrodka wraz z zagospodarowaniem terenu.2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:1) Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej modernizacji pomieszczeń wewnątrz budynku A i B Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego Jazy w Makowie Podhalańskim;2) Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej zagospodarowania terenu wokół budynków oraz miejsc postojowych i serwisowych dla kamperów;3) Wykonanie prac budowlanych / modernizacji pomieszczeń wewnątrz budynków A i B ORW Jazy w Makowie Podhalańskim;4) Wykonanie prac budowlanych zagospodarowania terenu wokół budynków oraz miejsc postojowych i serwisowych dla kamperów; Przy kalkulacji oferty Wykonawca powinien uwzględnić również:a. wykonanie wszelkich niezbędnych prób, badań oraz sprawdzeń b. odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy z zachowaniem zasady szczególnej ostrożności oraz przepisów bhp i p.poż.c. ubezpieczenie przedmiotu umowy od ryzyk budowlanych do wysokości wartości zawartego kontraktu na czas realizacji umowy z Zamawiającym.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy dla OW Jazy w Makowie Podhalańskim stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ.4. Wykonawca wybrany do realizacji zadnia winien zastosować właściwe materiały umożliwiające osiągnięcie właściwych założeń estetycznych i funkcjonalnych dla realizowanego zadania wynikających z obecnie obowiązujących norm i przepisów budowlanych.5. Ilekroć w SWZ lub we wzorze umowy lub w PFU lub innych załącznikach, jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np.” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny, o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji lub w umowie lub w PFU lub innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.6. Zgodnie z art. 101 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SWZ i PFU. Wykonawca, który powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w opisie przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu w złożonej ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ i PFU.ZADANIE REALIZOWANE JEST PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH DLA GMIN GÓRSKICH
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Informacje o wadium zawarte są w ROZDZIALE XVI SWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym3. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.4. sytuacji ekonomicznej lub finansowej5. zdolności technicznej lub zawodowej - podstawa art. 116 ustawy PZPSzczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu zawarty jest w SWZ Rozdział VIII.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-13

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach