Przetargi.pl
Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Siemień - Etap I

GMINA SIEMIEŃ ogłasza przetarg

 • Adres: 21-220 Siemień, ul. Stawowa 1b
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SIEMIEŃ
  ul. Stawowa 1b
  21-220 Siemień, woj. lubelskie
  REGON: 030237693
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugsiemien.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Siemień - Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Siemień - Etap I”.2. Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Siemień - Etap I”. Projekt zakłada przebudowę i remonty odcinków dróg powiatowych 1610 L, 1611 L oraz gminnych 103969 L, 103974 L o łącznej długości ok. 4,4 km. Powyższe odcinki dróg stanowią połączenie z drogą powiatową 1250L oraz drogą wojewódzką 815.3. Zakres robót dotyczy:1) przebudowy drogi powiatowej 1610L relacji Siemień – Tyśmienica na odcinku od km 1+000,00 do km 1+226, 64 wg lokalnie założonego kilometrażu drogi na działce numer ew. 247 w obrębie ewidencyjnym Kolonia Siemień, na odcinku od km 1+226,64 do 2+440,00 wg lokalnie założonego kilometrażu drogi na działce numer ew. 247 w obrębie ewidencyjnym Kolonia Siemień i działkach nr 357/1, 357/2 w obrębie ewidencyjnym Wola Tulnicka, od km 3+400,00 do km 4+810,00 wg lokalnie założonego kilometrażu drogi na działce numer ew. 43/2 w obrębie ewidencyjnym Tulniki, działkach nr ew. 50, 71 w obrębie ewidencyjnym Władysławów tj. wykonywanie robót, w których wyniku nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej jezdni drogi, niewymagających zmiany granic pasa drogowego.2) przebudowy drogi powiatowej 1611L w miejscowości Wola Tulnicka - od km 0+000,00 do km 0+998,22 wg założonego lokalnie kilometraża przebiegu w/w drogi w miejscowości Wola Tulnicka, gmina Siemień wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury drogowej.3) przebudowy drogi gminnej 103974L w miejscowości Tulniki- od km 0+000,00 do km 0+644,20 wg założonego lokalnie kilometraża przebiegu w/w drogi w miejscowości Tulniki, gmina Siemień wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury drogowej.4) remont drogi gminnej 103969L na odcinku od km 0+000,00 do km0+156,66 wg lokalnie założonego kilometrażu drogi tj. wykonywanie robót, na istniejącej drodze polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) warunek dotyczący doświadczenia tj. warunek dotyczący wykonania, w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości minimum 2 km i wartości robót minimum 1 000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion zł brutto);b) warunek dotyczący osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj. warunek dotyczący dysponowania:osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej (która będzie pełnić funkcję kierownika robót),których zakres uprawnia ją do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach