Przetargi.pl
Przebudowa i remont zabytkowego Dworku w Krzykawce

Gmina Bolesław ogłasza przetarg

 • Adres: 32329 Bolesław, ul. Główna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 032 642-45-01, 642-40-71 , fax. (032) 642 48 01
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bolesław
  ul. Główna 58
  32329 Bolesław, woj. małopolskie
  tel. 032 642-45-01, 642-40-71, fax. (032) 642 48 01
  REGON: 27625788300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaboleslaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i remont zabytkowego Dworku w Krzykawce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności: - wykonanie na poziomie parteru toalety dla niepełnosprawnych, aneksu socjalnego, wymianę parkietu, cyklinowanie i lakierowanie podłóg drewnianych, stolarki drzwiowej i schodów, wymianę kuchenki gazowej, - wykonanie w piwnicy remontu toalety dla personelu, przebudowę istniejących toalet w celu wydzielenia toalety dla osób biorących udział w warsztatach i pomieszczenia na środki czystości, wydzielenie pomieszczenia kotłowni drzwiami p.poż. oraz poszerzenie otworu drzwiowego do pomieszczenia technicznego, zamontowanie hydrantu, dobudowę opraw oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, demontaż istniejącego pieca do wypalania ceramiki, - malowanie pomieszczeń, podniesienie poziomu płyty portyku przed wejściem głównym, utwardzenie dojścia do budynku, malowanie elewacji, - opracowanie dokumentacji powykonawczej, - opracowanie, na potrzeby Małopolskiego Konserwatora Zabytków, dokumentacji powykonawczej (w ilości 2 egz.) przez osobę odpowiedzialną za wykonanie robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane, obrazującej przebieg robót i zawierającej opracowanie ich wyników w sposób umożliwiający identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów i dokonanych odkryć (wraz z dokumentacją fotograficzną) oraz zawierającą określenie sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych, - realizowanie przedmiotu umowy zgodnie z Pozwoleniem nr 571/18 z dnia 24.05.2018 r. Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, - realizowanie zadania zgodnie z pozwoleniem na budowę - decyzją nr 405/2018 z dnia 15.06.2018 r. Starosty Olkuskiego. - realizowanie zadania zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie prac konserwatorsko-remontowych Dworku w Krzykawce, w zakresie objętym przedmiotowym zadaniem, Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumenty, załączone do niniejszej SIWZ: - dokumentacja projektowa, - przedmiar robót, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - program prac konserwatorsko-remontowych Dworku w Krzykawce, - pozwolenie na budowę, pozwolenie konserwatorskie, stanowiące załączniki nr 8-12 do SIWZ. Uwaga: Dostawa pieca do ceramiki, stołów i krzeseł objęta jest odrębnym postępowaniem, a zatem nie jest objęta niniejszym zamówieniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł w formie zgodnej z art. 45. ust. 6 Pzp, tj: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych (bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie), d) w gwarancjach ubezpieczeniowych (bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie), e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gmina Bolesław, Bank PEKAO S.A. nr 68 1240 4748 1111 0000 4877 8530 z dopiskiem: „Wadium – Przebudowa i remont zabytkowego Dworku w Krzykawce” 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się uznanie rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wadium. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w pokoju 5A w Urzędzie Gminy Bolesław (kasa) lub oryginał dołączyć do oferty w osobnej kopercie. 6. Warunki zwrotu i zatrzymania wadium są określone w art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Załącznik nr 1 wraz z kosztorysem ofertowym (Załącznik nr 1a). 2. Kosztorys Ofertowy (uproszczony) sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z załączonym przedmiarem robót – Załącznik nr 1a do formularza ofertowego (cena kosztorysowa - zwana w umowie wynagrodzeniem kosztorysowym). 3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 w tym:- oświadczenie o korzystaniu przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu z zasobów innych podmiotów (jeśli dotyczy). 4. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - Załącznik nr 3. 5. Oświadczenie o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z Podwykonawców (zawarte w druku oferty). 6. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeśli dotyczy). a. W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b. W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 Pzp). 7. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). UWAGA 1: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. UWAGA 2: Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia – art. 22d ust.2 Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach