Przetargi.pl
Przebudowa i remont kapitalny wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej i oświetlenia wiaty nr 2 na maszyny oraz wykonaniem termoizolacji ściany po rozbiórce części budynku S-6 na terenie RZD SWOJEC

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 205 020 , fax. 713 205 386
 • Data zamieszczenia: 2019-04-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. C.K. Norwida 25
  50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 205 020, fax. 713 205 386
  REGON: 18670000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.upwr.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i remont kapitalny wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej i oświetlenia wiaty nr 2 na maszyny oraz wykonaniem termoizolacji ściany po rozbiórce części budynku S-6 na terenie RZD SWOJEC
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa i remont kapitalny wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej i oświetlenia wiaty nr 2 na maszyny oraz wykonaniem termoizolacji ściany po rozbiórce części budynku S-6 na terenie RZD SWOJEC, które należy wykonać zgodnie z SIWZ, w szczególności na podstawie: • Decyzji nr 1011/2019 z 12 marca 2019 r. zatwierdzające projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę na przebudowę wiaty gospodarczej na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „SWOJEC” • Projektu budowlanego przebudowy i remontu kapitalnego wiaty gospodarczej na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „SWOEJC” UPWr na części działki nr 2/1, AM-14, obręb Swojczyce, przy ul. Wschodniej 68 we Wrocławiu. • Opinii geotechnicznej warunków gruntowo-wodnych w rejonie istniejących budynków i wiaty na maszyny rolnicze. • Projektu wykonawczego – branża budowlana. • Projektu wykonawczego – branża instalacje elektryczne. • Informacji technicznej dotycząca remontu ściany zewnętrznej odsłoniętej po rozbiórce budynku gospodarczego, będącego częścią zwartej zabudowy gospodarczej. • Informacji technicznej dotycząca remontu ściany zewnętrznej odsłoniętej po rozbiórce budynku gospodarczego. • Przedmiaru robót – branża budowlana. • Przedmiaru robót – branża instalacje elektryczne. • Przedmiaru robót – remontu części ściany zewnętrznej budynku gospodarczego. • Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – branża budowlana. • Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – branża instalacje elektryczne. • Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla planowanego remontu części ściany zewnętrznej budynku gospodarczego. • Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych remontu ściany zewnętrznej odsłoniętej po rozbiórce budynku gospodarczego. 2. LOKALIZACJA: Rolniczy Zakład Doświadczalny „SWOJEC”, ul. Wschodnia 68, Wrocław. Obręb Swojczyce, AM 14, dz. nr 2/1. 3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT: I. PRZEBUDOWA I REMONT KAPITALNY WIATY NR 2 1. Prace przygotowawcze. 2. Roboty rozbiórkowe konstrukcji stalowej. 3. Roboty konserwacyjne i antykorozyjne konstrukcji istniejących. 4. Wykonanie bloków fundamentowych. 5. Wykonanie konstrukcji stalowych 6. Dostawa i montaż bram garażowych. 7. Wykonanie posadzek przemysłowych. 8. Obróbki blacharskiej i orynnowanie. 9. Roboty drogowe. 10. Uzupełnienie i wykonanie tynków zewnętrznych. 11. Malowanie. 12. Prace porządkowe i agrotechniczne. II. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I OŚWIETLENIA 1. Wykonanie WLZ. 2. Wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrz wiaty. 3. Dostawa i montaż wolnostojącej szafki energetycznej. 4. Dostawa i montaż instalacji oświetleniowej wewnętrze i zewnętrznej. 5. Wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej. III. TERMOIZOLACJA ŚCIANY PO ROZBIÓRCE CZĘŚCI OBIEKTU S-6 1. Docieplenie ścian w części cokołowej. 2. Wykonanie dociepleń ścian metodą lekką-mokrą. III. ZAKOŃCZENIE ROBÓT 1. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 3. Zgłoszenie zakończenia robót do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wymagania dla okresu gwarancji i rękojmi: • Na wszystkie wykonane elementy zawarte w przedmiocie umowy, gwarancja i rękojmi wynosi minimum – 36 miesięcy, (Na wszystkie wykonane prace ogólnobudowlane, wszystkie urządzenia, osprzęt, wyposażenie, wszystkie instalacje w tym:, elektryczne, oświetleniowe, (z urządzeniami, odbiornikami, osprzętem, źródłami światła). • Okres gwarancji i rękojmi liczony od daty odbioru końcowego bez wad. • W okresie gwarancji przegląd gwarancyjny z udziałem wykonawcy co 12 miesięcy. Prace budowlane prowadzone będą na terenie użytkowanym przez pracowników i studentów oraz w sąsiedztwie czynnych obiektów UPWr. Możliwa jest również kolizja z innymi pracami budowlanymi w promieniu 300 m. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. Wykonawca oferujący dostawy, usługi lub roboty budowlane równoważne musi złożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzających tę równoważność. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 ustawy Pzp należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej w wysokości 3.800 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045 PKO BP z podaniem w tytule przelewu: Wadium przetargowe R0AP0000.271.37.2019 – wiata nr2 Swojec. oraz dokładnej nazwy i adresu Wykonawcy. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli najpóźniej do terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz musi zostać złożone najpóźniej do terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony, wraz z ofertą, w oddzielnej kopercie z dopiskiem „WADIUM”, a jego kopia w ofercie. 6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w innym terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona na podst. art. 89 ust.1 pkt 7b. 7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 6) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 7) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 8) kwotę gwarancji/poręczenia, 9) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na każde pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 10) zapisy odnośnie czasu jej trwania, 11) zapisy odnośnie czasu wygaśnięcia, 12) okres ważności, obejmujący przynajmniej cały okres związania z ofertą. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania przetargowego, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego raz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 3) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 4) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 5) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11.9 Na ofertę składają się: a) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. b) Wypełniony i podpisany szczegółowy kosztorys ofertowy (sporządzony na podstawie dokumentów zawartych w SIWZ), w sposób opisany w załączniku nr 6 do SIWZ Sposób obliczenia ceny ofertowej. c) informacja o części zamówienia jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy na formularzu oferty, d) oświadczenia umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryteriach oceny ofert - na formularzu oferty. Ponadto, wraz z ofertą należy złożyć: a) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. (załącznik 3 do SIWZ; jeśli dotyczy), b) oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VII pkt. 7.1, 7.2, 7.3. c) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich - pisemne zobowiązanie tych podmiotów w oryginale - (załącznik nr 3 do SIWZ), e) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, f) dokumenty potwierdzające równoważność oferowanych dostaw, usług, robót budowlanych (jeśli dotyczy), g) kopię dowodu wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach