Przetargi.pl
Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118102E w miejscowości Krajanka

Gmina Czastary ogłasza przetarg

 • Adres: 98-410 Czastary, Wolności 29
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czastary
  Wolności 29
  98-410 Czastary, woj. łódzkie
  REGON: 25685485000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czastary.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118102E w miejscowości Krajanka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zadanie polegające na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz realizacji robot budowlanych: przebudowy i remontu drogi gminnej 118102E w miejscowości Krajanka w formule „zaprojektuj wybuduj”.2. Opis przedmiotu zamówienia wg wniosku o dofinansowanie:Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remontu drogi gminnej w miejscowości Krajanka, gm. Czastary na łącznej długości ok 1700 m. Na odcinku ok 700 m planowana jest przebudowa drogi wraz z budowa chodnika. Inwestycja obejmuje przebudowę i remont drogi w dwóch odcinkach. Długość odcinka objętego przebudową w skład wchodzi przebudowa drogi oraz budowa chodnika wynosi ok. 700,00m, natomiast długość odcinka objętego remontem wynosi ok. 1000m. Celem opracowania jest poprawa komfortu oraz umożliwienie dojazdu do nieruchomości znajdujących się na rozpatrywanym obszarze. Zakres robót przewidzianych do wykonania: - Roboty w zakresie budowy dróg - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:a) Opracować koncepcję techniczną na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (zw. dalej PFU),b) Sporządzić Dokumentację projektową wg zasad wskazanych w §1a Umowyc) Uzyskać prawomocną decyzję o pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (co do którego nie zgłoszono sprzeciwu),d) Sporządzić Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (zw. dalej STWiOR),e) Wykonać prace budowlano-montażowe w zakresie określonym w PFU i wykonanej na jego podstawie Dokumentacji projektowej,f) Pełnić nadzór autorski,g) Przygotować kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.Opracowana Dokumentacja projektowa musi odpowiadać zakresowi i wymaganiom wskazanym w §1a Umowy.4. Przed przystąpieniem do sporządzenia Dokumentacji projektowej, w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji koncepcję techniczną. Koncepcja techniczna wykonana na podstawie PFU stanowi m.in. koncepcję rozwiązań projektowych. Koncepcja wymaga pod rygorem nieważności pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego, które to zatwierdzenie Wykonawca jest zobowiązany uzyskać przed przystąpieniem do prac nad projektem budowlanym. Wykonawca sporządza koncepcję techniczną w wersji papierowej w 3 egzemplarzach.5. Opracowana Dokumentacja projektowa będzie zawierała co najmniej:a) Projekt Budowlany zawierający projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny – opracowane zgodnie z PFU, z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) wraz z przygotowaniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych (tam gdzie dotyczy) oraz uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód, uzgodnień, wytycznych, opinii. Prace projektowe prowadzone będą przy ścisłej, bieżącej współpracy Wykonawcy z Zamawiającym. W tym celu, nie rzadziej niż raz w miesiącu, prowadzone będą narady koordynacyjne – 4 egzemplarze.b) Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Dokumentacja będzie przygotowana z podziałem co najmniej na branże określone w PFU oraz inne projekty, które podczas ustaleń z Zamawiającym uznane zostaną za niezbędne do prawidłowego wykonania zadania – 4 egzemplarze.c) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (dla każdego zakresu) – 3 egzemplarze.d) Przedmiary robót – 4 egzemplarze.e) Kosztorysy inwestorskie – 4 egzemplarze.f) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – 4 egzemplarze.g) Projekt organizacji robót i projekt czasowej organizacji ruchu – 4 egzemplarze.h) Inne dokumenty wykazane w PFU – 4 egzemplarze.oraz dokumenty po realizacji zadania obejmujące:i) dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy – 3 egzemplarzej) geodezyjny operat powykonawczy – 3 egzemplarzek) protokoły sprawdzeń i badań – 3 egzemplarzel) kosztorysy powykonawcze zadania – 3 egzemplarzem) kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót przez Zamawiającego – 3 egzemplarzen) teczka z oryginałami wszelkich uzyskanych uzgodnień – 1 egzemplarz.Całość dokumentacji Wykonawca przekaże w wersji papierowej, do każdej wersji dołączona będzie kopia w wersji cyfrowej na CD/DVD lub PENDRIVE. Dokumenty będą zapisane w następujących formatach elektronicznych otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf. z zastosowaniem obecnych standardów tworzenia dokumentów.6. Dokumentację projektową dla zadania, należy sporządzić w zakresie zgodnym z:a) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1679), b) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021, poz. 2458),c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),e) Obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami.7. W zakresie uzgodnień, opinii oraz decyzji Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji następujących działań:1) uzgodnienie projektu budowlanego z Zamawiającym przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę,2) uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii oraz decyzji niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub nieoprotestowanych zgłoszeń robót budowlanych,3) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub nieoprotestowanych zgłoszeń robót budowlanych. 8. Prawa autorskie – w ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów (w szczególności dokumentacji technicznej).9. Prace budowlano- montażowe obejmujące przebudowę i remont drogi gminnej nr 118102E w miejscowości Krajanka. wraz z:a) Obsługą geodezyjną;b) Wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;c) Wykonaniem dokumentacji powykonawczej.10. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera:a) Program Funkcjonalno - Użytkowy - Załącznik nr 8 do SWZ.b) Plan orientacyjny - Załącznik nr 9 do SWZ.c) Plan zagospodarowania terenu – Załącznik nr 10 do SWZd) Przekrój konstrukcyjny – Załącznik nr 11 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy i 00/100 złotych);2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 1613).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:69 9256 0004 3900 0101 2000 0030Z adnotacją: „Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118102E w miejscowości Krajanka”.UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP.2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Czastary,7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi o wartości minimum 700 000,00 zł. brutto każda z nich.Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. Do wykazu robót (załącznik nr 5 do SWZ) należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie.Uwagi:1) Pod pojęciami „budowa”, „przebudowa”, „remont” rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt. 6, 7a i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.2351 ze zm.).2) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/ umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnieniaw zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.3) Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót budowlanych od wymaganych przez Zamawiającego.4) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia i skieruje do jego realizacji co najmniej następujące osoby spełniające poniższe wymagania:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania robotami budowlanymiw specjalności drogowej bez ograniczeń,- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymiw specjalności drogowej bez ograniczeń.Uwagi:1) Uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r.,poz.2351 ze zm.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.)2) Osoba ta musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.2351 ze zm.).3) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach