Przetargi.pl
Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wód podziemnych oraz całej niezbędnej technologii i infrastruktury technicznej na terenie gminy Czastary

Gmina Czastary ogłasza przetarg

 • Adres: 98-410 Czastary, Wolności 29
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czastary
  Wolności 29
  98-410 Czastary, woj. łódzkie
  REGON: 25685485000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czastary.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wód podziemnych oraz całej niezbędnej technologii i infrastruktury technicznej na terenie gminy Czastary
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (co do którego nie zgłoszono sprzeciwu) oraz wykonanie prac budowlanych dla zadania pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wód podziemnych oraz całej niezbędnej technologii i infrastruktury technicznej na terenie gminy Czastary.” w formule „zaprojektuj wybuduj”.2.Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w miejscowości Kąty Walichnowskie, gmina Czastary, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 107. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie nowego ujęcia wody podziemnej, nowej stacji uzdatniania wody oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej podziemnej oraz naziemnej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 107 w miejscowości Kąty Walichnowskie, gmina Czastary.3.Zamawiający posiada zatwierdzony Decyzją Starosty Wieruszowskiego nr AS.6530.1.2022, z dnia 12.03.2022, projekt robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego ujmującego wodę z utworów dolnej jury.4.Opis przedmiotu zamówienia wg wniosku o dofinansowanie:Opis zadania Inwestycja będzie polegać na: - wykonaniu prac projektowych oraz robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, tj. zaprojektowanie oraz wykonanie ujęcia (1 lub więcej ) wody pitnej wraz z zaprojektowaniem i budową stacji uzdatniania wody wraz z całą niezbędną technologią i infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną na terenie gminy Czastary,- uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń, decyzji jak i wszelkich prac budowlanych i montażowych dotyczących robót opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz niewymienionych, a koniecznych do prawidłowej realizacji zadania 1.Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o PFU oraz dane zawarte w udostępnionych dokumentach, niezbędnej do wykonania robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania i obejmującej w szczególności opracowanie: - projektu budowlanego z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, - uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, - uzyskanie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami) - projektów i opracowań wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, - innych niezbędnych decyzji uzgodnień koniecznych do realizacji celu inwestycji jakiemu ma służyć, 2. Roboty budowlane i montażowe budowy 1 lub więcej ujęcia wody pitnej wraz budową stacji uzdatniania wody i infrastrukturą techniczną w zakresie: - wykonanie odwiertu nowej studni (1 lub więcej w zależności od konieczności) - wykonania obudowy szybu studni wody (1 lub więcej w zależności od konieczności) - dostawy i montażu urządzeń pompowych studni (1 lub więcej) - wykonania przyłącza studni do stacji uzdatniania wody (1 lub więcej), - budowy stacji uzdatniania wody z zastosowaniem technologii uzdatniania wody (jeśli takie uzdatnienie będzie konieczne), - budowy zbiornika wody czystej (1 lub więcej), - budowy pompowni (1 lub więcej) - wykonanie instalacji wewnętrznych – stacja uzdatniania wody - montaż rozdzielnicy RG - wykonanie linii sygnałowej do czujników poziomu w zbiorniku wody uzdatnionej - wykonanie linii kablowej zewnętrznej, - wykonanie linii sygnałowej do czujników poziomu w studniach głębinowych - dostawy i montażu agregatu prądotwórczego, - budowy budynku stacji uzdatniania wody, - budowy odstojnika wód popłucznych z drenażem rozsączającym (1 lub więcej), - budowy drogi i placu wewnętrznego, - budowy ogrodzenia SUW, - oraz inne niewskazane a niezbędne i uzasadnione roboty budowlane i montażowe wynikłe w trakcie przygotowywania projektu.5.W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:1)Opracować koncepcję techniczną proponowanych rozwiązań na podstawie PFU obejmujących:a)ogólny bilans zapotrzebowania na wodę,b)określenie warunków hydraulicznych zasilania sieci wodociągowej,c)proponowaną technologię uzdatniania wody,d)propozycję budowy systemu magazynowania wody uzdatnionej na terenie objętym zakresem zamierzenia inwestycyjnego, z uwzględnieniem budowy dwóch zbiorników retencyjnego wody uzdatnionej o pojemności każdego ze zbiorników V=100 m3 i łącznej pojemności zbiorników 200 m3,e)określenie technologii oczyszczania i odprowadzania wód popłucznych, f)określenie propozycji rozwiązań architektonicznych oraz konstrukcyjnych budynku stacji uzdatniania wody. Budynek powinien wykonany być w technologii tradycyjnej – murowanej.g)propozycję planu zagospodarowania terenu działki przewidzianej pod budowę ujęcia wody i SUW,h)propozycję odprowadzania wód popłucznych do odbiornika – rowu melioracyjnego lub w przypadku braku takiej możliwości do ziemi, poprzez pakiet rozsączający usytuowany na terenie obiektu.W koncepcji przedstawić należy również, proponowane rozwiązania zasilania sieci odbiorczej w wodę uzdatnioną, przez budowę nowej pompowni drugiego stopnia – zestawu pompowo - hydroforowego, zasilającej wodociągową sieć odbiorczą.Koncepcja techniczna i przedstawione w niej rozwiązania, w tym propozycje zastosowania urządzeń i materiałów wymagają akceptacji Zamawiającego, przed rozpoczęciem fazy przygotowawczej do prac projektowych. Do koncepcji dołączyć należy wnioski materiałowe, dla podstawowych urządzeń i armatury.2)przygotować wniosek wraz z Kartą informacyjną przedsięwzięcia w celu uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, 3)przygotować wniosek o wydanie Decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego,4)opracować dokumentację hydrogeologiczną ujęcia wody w kategorii „B” wraz z uzyskaniem zatwierdzającej Decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego lub Starosty Wieruszowskiego, w zależności od uzyskanej i wnioskowanej rzeczywistej wielkości zasobów ujęcia,5)opracować operat wodno-prawnego na świadczenie usług wodnych w zakresie poboru wód podziemnych, uzdatniania wód podziemnych, magazynowania i dystrybucji wody oraz odprowadzania wód popłucznych do odbiornika,6)wykonać badania hydrotechniczne (geologicznych) gruntu i dokumentację hydrogeologiczną dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej budowy fundamentów zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej, odstojnika wód poplucznych, budynku SUW,7)Sporządzić Dokumentację projektową wg zasad wskazanych w §1a Umowy dla zatwierdzonych przez Zamawiającego rozwiązań koncepcyjnych obejmujących branże :a)technologiczną ( w zakresie uzdatniania wody )b)wod – kan w zakresie instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznych,c)elektryczną,d)automatykę i sterowanie,e)konstrukcyjną,f)architektoniczną,g)drogową,h)zagospodarowanie terenu.8)Uzyskać prawomocną decyzję o pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (co do którego nie zgłoszono sprzeciwu),9)Sporządzić Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (zw. dalej STWiOR),10)Wykonać prace budowlano-montażowe w zakresie określonym w PFU i wykonanej na jego podstawie Dokumentacji projektowej,11)Pełnić nadzór autorski,12)Wykonawca opracuje program rozruchu oraz program szkoleń, wraz z harmonogramem, które muszą być uzgodnione i uzyskać akceptację Zamawiającego. 13)Uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.6. Opracowana Dokumentacja projektowa będzie zawierała co najmniej:a) Projekt Budowlany zawierający projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny – opracowane zgodnie z PFU, z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) wraz z przygotowaniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych (tam gdzie dotyczy) oraz uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód, uzgodnień, wytycznych, opinii– 4 egz.b)Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji 4 egz.c)STWiORB-3 egz.d)Przedmiary robót–4 egz.e)Kosztorysy inwestorskie–4 egz.f)Plan BIOZ–4 egz.g) Projekt organizacji robót i projekt czasowej organizacji ruchu – 4 egzemplarze.h)Inne dokumenty wykazane w PFU–4 egz.oraz dokumenty po realizacji zadania obejmujące:i)dokumentację powykonawczą – 3 egz.j)geodezyjny operat powykonawczy–3 egzk)protokoły sprawdzeń i badań–3 egzl)kosztorysy powykonawcze–3 egzm)decyzja o pozwoleniu na użytkowanie–1 egzn)teczka z oryginałami wszelkich uzyskanych uzgodnień– 1 egz.10. Prace budowlano- montażowe obejmują Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wód podziemnych oraz całej niezbędnej technologii i infrastruktury technicznej na terenie gminy Czastary co najmniej w zakresie:a)jednej studni głębinowej – ujęcie wody podziemnej (projekt robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego jest w posiadaniu Zamawiającego i nie jest objęty zakresem zadania. Zakres zadania obejmuje wykonanie ujęcia wody podziemnej zgodnie z treścią dokumentacji – projektem robót geologicznych wraz z robotami towarzyszącymi, w tym z dokumumentacją geologiczną powykonawczą. Należy zachować wszystkie warunki realizacji prac, które określone zostały w Decyzji Starosty Wieruszowskiego nr AS.65301.1.2022),b)stacji uzdatniania wody, w tym budynku wykonanego w technologii tradycyjnej murowanej lub alternatywnie o konstrukcji szkieletowej,c)dwóch zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o pojemności 100 m3, każdego ze zbiorników,d)odstojnika wód popłucznych,e)towarzyszącej infrastruktury naziemnej oraz podziemnej wod-kan i elektrycznej,f)agregatu prądotwórczego,g)zagospodarowanie terenu.Wraz z: h)Obsługą geodezyjną;i)Wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;j)Wykonaniem dokumentacji powykonawczej.11. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera: Program Funkcjonalno - Użytkowy wraz z załącznikami - Zał. nr 7 do SWZ oraz SWZ (ze względu na ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy i 00/100 złotych);2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 1613).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:69 9256 0004 3900 0101 2000 0030Z adnotacją: „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wód podziemnych oraz całej niezbędnej technologii i infrastruktury technicznej na terenie gminy Czastary”.UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP.2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Czastary,7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie stacji uzdatniania wody o wartości co najmniej1 000 000 zł. brutto - każda z robót.Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. Do wykazu robót (załącznik nr 4 do SWZ) należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie.Uwagi:1) Pod pojęciami „budowa”, „przebudowa”, „remont” rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt. 6, 7a i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.2351 ze zm.).2) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/ umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnieniaw zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.3) Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót budowlanych od wymaganych przez Zamawiającego.4) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia i skieruje do jego realizacji co najmniej następujące osoby spełniające poniższe wymagania:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymiw specjalności konstrukcyjno – budowlanej w nieograniczonym zakresie - która będzie pełnić funkcję kierownika budowy,- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymiw specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymiw specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania obiektu budowlanegow specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania obiektu budowlanegow specjalności konstrukcyjno – budowlanej w nieograniczonym zakresie,- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania obiektu budowlanegow specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznychi elektroenergetycznych bez ograniczeń.Uwagi:1) Uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r.,poz.2351 ze zm.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.)2) Osoba ta musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.2351 ze zm.).3) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach