Przetargi.pl
Przebudowa i remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Płock w 2022 r.

LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PŁOCK ogłasza przetarg

 • Adres: 09-400 Płock, ul. Bielska 24
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 242627774 , fax. 242634280
 • Data zamieszczenia:
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PŁOCK
  ul. Bielska 24
  09-400 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 242627774, fax. 242634280
  REGON: REGON 610021978
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://plock.lodz.lasy.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Płock w 2022 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi leśnej, dojazdu ppoż nr 1, ur. Kobierniki w Leśnictwie SikórzPrzebudowa dotyczy części drogi o nr 06-12-0102 (odcinek A-G na Schemacie układu dróg Rys. nr 2 w Projekcie technicznym)Przedmiotowe zadanie dotyczy przebudowy części drogi leśnej stanowiącej dojazd pożarowy nr 1 (nr inw. 220/00618) w ur. Kobierniki zlokalizowanej w Leśnictwie Sikórz (adres leśny 06-12-1-01-67,68,70,72,73,74,75,76,77,78,79). Numer drogi: 06-12-0102. Długość przebudowywanego odcinka drogi ok. 2289 m. Trasa drogi przebiega w istniejącym pasie ograniczonym drzewostanem na terenie Nadleśnictwa Płock w leśnictwie Sikórz. Droga posiada nawierzchnie gruntową, utwardzoną kruszywem łamanym, miejscowo gruntową nieulepszoną, naturalną, odkształconą z licznymi wypłukaniami oraz zastoiskami wodnymi. Teren wzdłuż drogi jest skoleinowany, częściowo nierówny. Droga leży w terenie równinnym ze zmiennym nachyleniem podłużnym.Zakres szczegółowy zgodnie z dokumentacją projektową.Remont dojazdu poż. nr 8 w Leśnictwie SzczutowoPrzedmiotowe zadanie dotyczy remontu drogi leśnej nr 06-12-0011 zlokalizowanej w Leśnictwie Szczutowo (adres leśny 06-12-1-09-474,482,481,460,464,463,466). Długość drogi: 2620,00 m. Trasa drogi przebiega w istniejącym pasie ograniczonym drzewostanem na terenie Nadleśnictwa Płock, Leśnictwo Szczutowo w oddziałach 474,482,481,460,464,463,466. Droga posiada nawierzchnię gruntową, utwardzoną kruszywem łamanym lub pospółką. Nawierzchnia drogi jest odcinkami odkształcona z licznymi wypłukaniami oraz zastoiskami wodnymi Na całej długości drogi obustronne zamulone rowy drogowe. Droga leży w terenie równinnym ze zmiennym nachyleniem podłużnym.Zakres szczegółowy zgodnie z dokumentacją projektową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokościCzęść 1 - 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł)Część 2 – 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł)Wadium może być wniesione w następujących formach:1.1 pieniądzu,1.2 gwarancjach bankowych,1.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,1.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299 ).2. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 64 2030 0045 1110 0000 0015 8130.z dopiskiem: „Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu pn.: „Przebudowa i remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Płock w 2022 r. – Część ………”.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzający wpłatę (wniesienia) wadium należy dołączyć do oferty.4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia i pełnić co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadku powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP;2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składnia ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Nadleśnictwo Płock.5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwalnie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O wykonanie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie precyzuje do opisu tego warunku udziału w postępowaniu żadnych wymagań, ponieważ przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania działalności, natomiast uprawnienia do wykonywania czynności zostaną opisane łącznie z warunkami dotyczącymi osób zdolnych do wykonania zamówienia.1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówZamawiający nie precyzuje do opisu tego warunku udziału w postępowaniu żadnych wymagań, ponieważ przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania działalności, natomiast uprawnienia do wykonywania czynności zostaną opisane łącznie z warunkami dotyczącymi osób zdolnych do wykonania zamówienia.1.3 sytuacji ekonomicznej i finansowejWarunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej:Część 1: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł)Część 2: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł)1.4 zdolności technicznej lub zawodowej.W zakresie doświadczenia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (przez robotę budowlaną rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy), polegającą na:Część 1: budowie i/lub przebudowie drogi leśnejo wartości nie mniejszej niż:200 000,00 zł (brutto) (słownie: dwieście tysięcy zł)Część 2: budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie drogi leśnejo wartości nie mniejszej niż:200 000,00 zł (brutto) (słownie: dwieście tysięcy zł)1.5 Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: Dla Części 1 i Części 2: co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności inżynieryjnej drogowej, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy.Zamawiający w zakresie uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r., poz. 220 z późn. zm).W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 58 ustawy Pzp, wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnienie warunków uczestnictwa, o których mowa w ust 1 pkt 1.3 - 1.4 powyżej. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Oświadczenie o którym mowa w dziale IX pkt 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-07-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach