Przetargi.pl
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU NA POTRZEBY „GALERII IM. SLEŃDZIŃSKICH W BIAŁYMSTOKU” Z WYKONANIEM SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH Z ROZBIÓRKĄ 4 WIAT WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFR. TECHNICZNĄ

Galeria im. Sleńdzińskich ogłasza przetarg

 • Adres: 15-461 Białystok, Waryńskiego 24a
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Galeria im. Sleńdzińskich
  Waryńskiego 24a
  15-461 Białystok, woj. podlaskie
  REGON: 050130318
 • Adres strony internetowej zamawiającego: galeriaslendzinskich.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU NA POTRZEBY „GALERII IM. SLEŃDZIŃSKICH W BIAŁYMSTOKU” Z WYKONANIEM SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH Z ROZBIÓRKĄ 4 WIAT WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFR. TECHNICZNĄ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie budynku na potrzeby „Galerii im. Śleńdzińskich w Białymstoku” z wykonaniem schodów zewnętrznych z rozbiórką 4 wiat wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 7000,00 zł.2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawyz dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy w Banku PEKAO nr 36 1240 1154 1111 0010 3579 6902 a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium – PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU NA POTRZEBY „GALERII IM. SLEŃDZIŃSKICH W BIAŁYMSTOKU” Z WYKONANIEM SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH Z ROZBIÓRKĄ 4 WIAT WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.4. Wadium składane w pozostałych formach powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji (lub poręczeń) powinna ona obejmować pełny okres związania ofertą.6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:1) upływu terminu związania ofertą,2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,2) którego oferta została odrzucona,3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:w celu potwierdzenia warunku Wykonawca winien wykazać posiadanie w bankulub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 100 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiąceprzed złożeniem informacji,2) zdolności technicznej lub zawodowej:w celu potwierdzenia warunku Wykonawca winien wykazać:a) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych o wartości min. 400 000,00 zł brutto każda robota, polegających na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynku,b) osobę skierowaną do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnione do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (do pełnienia funkcji kierownika budowy) – osoba winna posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych, przy realizacji co najmniej 2 robót budowlanych o wartości min. 400 000,00 zł brutto każda, polegających na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynku oraz przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 poz. 840 z późn. zm.).Użyte określenia „budowa”, „przebudowa”, „remont” „budynek” – w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,z późn. zm.)UWAGI:1) Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznejlub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku wskazania wartości pieniężnej w walucie obcej nie obowiązującej w dniu opublikowania ww. ogłoszenia, Zamawiający przeliczy wartość na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z ostatniego dnia obowiązywania tej waluty.2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum wykaże się wykonaniem wymaganych zamówień (zapis stosuje się odpowiednio w przypadku polegania na podmiotach udostępniających zasoby).3) Doświadczenie Wykonawcy i osób będzie uznawane, gdy Wykonawca wykaże roboty budowlane i usługi zakończone.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach