Przetargi.pl
Przebudowa i naprawa Fortu III na terenie Nowego Zoo

Ogród Zoologiczny w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-063 Poznań, Karpala Wojtka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 768 209 , fax. 618 773 533
 • Data zamieszczenia: 2021-04-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ogród Zoologiczny w Poznaniu
  Karpala Wojtka 3
  61-063 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 768 209, fax. 618 773 533
  REGON: 63210005700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - Ogród Zoologiczny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i naprawa Fortu III na terenie Nowego Zoo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i naprawa Fortu III na terenie Nowego Zoo w Poznaniu. Zamówienie obejmuje realizację następujących pozycji wyszczególnionych w dokumentacji projektowej: A) W zakresie Opis konstrukcja: 1) PKT 1. Filar i przyczółki mostu – usunąć roślinność. Granitowe płyty filara i naczółków 2) Pkt.2, 3, 4 i 5 – w całości. Nie będą realizowane: - Pkt.1 - Wykonanie elewacji- wątek ceglany i Spinanie rys konstrukcyjnych B) Z zakresu opisu architektury: I. –Kładka nad fosą IV. Zakres prac remontowych -remont kładki przejazdowej nad fosą V. Pkt. 2 w zakresie jak w opis konstrukcja Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane. Przebudowywany obiekt objęty jest ochroną konserwatorską. Wpis do rejestru zabytków :nr A 245 z dn. 1983.05.25 jako zespół pt „ Pozostałości fortyfikacji pruskich z końca XIX w.obejmujące pierścień 18 fortów zewnętrznych z wszystkimi elementami twierdzy fortowej,takimi jak profile ziemne, schrony, pasy zieleni ochronnej itp. rozmieszczone w rejonach fortecznych Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: 1. Okres Gwarancji Podstawowej – 36 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach