Przetargi.pl
Przebudowa i modernizacja pustostanów celem przygotowania ich do zasiedlenia

Miasto Zduńska Wola ogłasza przetarg

 • Adres: 98-220 Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 825 02 00 , fax. 43 825 02 02
 • Data zamieszczenia: 2018-11-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Zduńska Wola
  ul. Stefana Złotnickiego 12
  98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie
  tel. 43 825 02 00, fax. 43 825 02 02
  REGON: 59842800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdunskawola.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i modernizacja pustostanów celem przygotowania ich do zasiedlenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i modernizacja lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Miasta Zduńska Wola i zarządzanych przez TBS „Złotnicki” sp. z o.o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8, zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 5 do SIWZ z podziałem na 4 części: Część 1 - Przebudowa i modernizacja pustostanów - ul. Pomorska 12 m 3 Część 2 - Przebudowa i modernizacja pustostanów - ul. Przejazd 1 m 1 i 3 Część 3 - Przebudowa i modernizacja pustostanów - ul. Sieradzka 26 m 3 Część 4 - Przebudowa i modernizacja pustostanów - ul. Zielona 51 m 2 2. Wykonawca winien wykonywać zlecone prace w wyznaczonym terminie i z należytą starannością, obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą –Prawo budowlane, i normami budowlanymi, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp. 3. Materiały użyte do wykonania zadania muszą odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.). 4. Zmawiający informuje, że okres rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy i biegnie od daty skutecznie zakończonego odbioru końcowego. 5. Obowiązki Wykonawcy: 1) wywiezienie gruzu z rozbiórek - Wykonawca indywidualnie ustali własne odległości odwozu i wkalkuluje w ofertę opłaty za zagospodarowanie oraz utylizację odpadów, 2) podjęcie wszelkich czynności w celu terminowego i prawidłowego zakończenia zadania inwestycyjnego wraz z niezbędnymi dokumentami, odbiorami, 3) poniesienie kosztów wszelkich uzasadnionych prób i sprawdzeń, pozwalających na zbadanie jakości wykonanych robót budowlanych oraz przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia spełniają wymogi określone w przepisach prawa polskiego (posiadają aprobaty techniczne, certyfikaty, deklarację zgodności, atesty lub świadectwa ITB dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej), 4) poniesienie kosztów związanych z utrzymaniem i konserwacją zaplecza budowy, w szczególności koszty energii elektrycznej, wody oraz dojazdów do terenu budowy, 5) poniesienie odpowiedzialności za wszelkie wykonane działania polegające na uszkodzeniu obiektów budowlanych, instalacji jak i urządzeń - Wykonawca poniesie koszty usunięcia powyższych uszkodzeń na podstawie operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę, 6) zabezpieczenie na swój koszt całego terenu budowy, 7) systematyczne prowadzenie prac porządkowych, w szczególności segregowanie, składowanie i unieszkodliwianie odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzących z rozbiórki, ich wywozu, 8) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz osobom przebywającym w sąsiedztwie placu budowy, 9) prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją, 10) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność (w tym finansową) za wszelkie uszkodzenia spowodowane podczas wykonywania robót. 6. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone w: 1) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 3) obowiązujących normach, 7. Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót ogólnobudowlanych takich jak: tynkowanie, murowanie, malowanie, roboty posadzkowe, a także robót instalacyjnych takich jak: wod.-kan. oraz robót elektroinstalacyjnych o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. 8. Termin gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiały minimum 36 miesięcy. 9. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 10. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolna liczbę części. 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert w tym: Część 1 - 1000,00 zł Część 2 - 1000,00 zł Część 3 - 1000,00 zł Część 4 - 1000,00 zł 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Uwaga! Wadium wnoszone w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w pkt 2 ppkt 5), należy zdeponować przed upływem terminu składania ofert w Kasie Urzędu Miasta Zduńska Wola (budynek nr 4, parter, pokój nr 411). Z treści tych dokumentów musi wynikać bezwarunkowe, (na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. Wyżej wymienione gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych. Ponadto wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, co oznacza, że dochodzenie roszczenia z tytułu zapłaty wadium nie może być utrudnione, w szczególności poprzez rozumienie terminu, w którym żądanie zapłaty Zamawiającego powinno dotrzeć do Gwaranta lub Poręczyciela jako terminu ważności gwarancji i poręczeń. Terminu, w którym żądanie zapłaty Zamawiającego powinno dotrzeć do Gwaranta lub Poręczyciela musi dawać możliwość realnego zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z Gwarancji lub Poręczenia w przypadku zaistnienia w terminie związania ofertą któregokolwiek z przypadków, o których mowa w art 46 ust. 4a i 5 ustawy. Termin ten musi uwzględniać w szczególności czas niezbędny na dostarczenie pisemnego żądania zapłaty Zamawiającego do Gwaranta lub Poręczyciela. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Poddębicach Nr konta 09 9263 0000 0544 0094 2005 0001. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium, zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy. 6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania oferta, określony w rozdziale IX SIWZ. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy. 8. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 4 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Informacja o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty), a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik — także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcę. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy załączyć do oferty. 4. Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w niniejszym postępowaniu przez co nie wymaga złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach