Przetargi.pl
Przebudowa i adaptacja budynku w Lipniku na potrzeby utworzenia placówki Senior +

Miasto i Gmina Kańczuga ogłasza przetarg

 • Adres: 37-220 Kańczuga, ul. M. Konopnickiej
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 423 142 , fax. 166 426 630
 • Data zamieszczenia: 2020-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Kańczuga
  ul. M. Konopnickiej 2
  37-220 Kańczuga, woj. podkarpackie
  tel. 166 423 142, fax. 166 426 630
  REGON: 65090060200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kanczuga.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i adaptacja budynku w Lipniku na potrzeby utworzenia placówki Senior +
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oraz remont budynku komunalnego (byłej szkoły) w miejscowości Lipnik w celu zmiany sposobu użytkowania na Dom Pobytu Dziennego Seniora w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020. W celu dostosowania istniejącego budynku na Dom pobytu Senior+ przewiduję się do wykonania następujące działania: 1) Branża ogólnobudowlana: - roboty rozbiórkowe, dach – pokrycie wraz z robotami towarzyszącymi, remont kominów i wykonanie nowych, stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna wraz z robotami towarzyszącymi, podłogi wraz z wykończeniem, remont i ocieplenie stropów, przebudowa pomieszczeń, wykończenie wnętrz (sufity, ściany, łazienki), elewacja wraz z dociepleniem budynku, docieplenie i izolacja fundamentów, schody zewnętrzne, podjazd dla niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem i płytką odbojową; 2) Roboty instalacyjne: - przyłącz gazowy, instalacja gazowa, kotłownia gazowa i instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wodociągowa i ciepłej wody użytkowej, instalacja kanalizacyjna, przyłącz kanalizacyjny; 3) Roboty elektryczne: Instalacja elektryczna wewnętrzna i zewnętrzna, instalacja odgromowa, 4) Budowa drogi pożarowej Lokalizacja obiektu: Lipnik 67, dz. nr ewid. 118, gmina Kańczuga. Okres gwarancji na roboty budowlane [cały zakres zamówienia] – minimum 36 miesięcy Szczegółowy zakres prac, sposób wykonania oraz ilości zostały zawarte w dokumentacji technicznej, przedmiarach oraz STWiORB stanowiących załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta - wzór (zał. 1), + kosztorysy ofertowe wg. wzorów zał. 1a, 1b, 1c, 1d. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub informacji z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają do oferty wypełnione załączniki nr 8 lub 9 do SIWZ. Określenie podwykonawstwa – załącznik nr 10.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach