Przetargi.pl
Przebudowa gruntowej drogi gminnej ETAP II Bukowina 2014

Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8613460 , fax. 059 8613462
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy
  ul. W. Witosa 16 16
  84-312 Cewice, woj. pomorskie
  tel. 059 8613460, fax. 059 8613462
  REGON: 77097975000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cewice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa gruntowej drogi gminnej ETAP II Bukowina 2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot i zakres robót budowlanych zamówienia obejmuje przebudowę gruntowej drogi gminnej ETAP II Bukowina 2014 na długości 845m (od km 0+775 do km 1+620). W zakresie przedmiotu zamówienia jest profilowanie i zagęszczanie podłoża na szer. min 5,5m, utwardzenie drogi kruszywem łamanym do stabilizacji mechanicznej 0-32 o gr. min 10cm na szerokości 4,5, wykonanie rowów odwadniających (o szerokości dna 40cm i szerokości całkowitej 80cm) po prawej i lewej stronie według mapki poglądowej o łącznej długości 1277m, wykonanie przepustów o śr. 300mm o dl. 6m plus ścianki czołowe, zdjęcie skarpy (poszerzenie drogi) na długości min 150m. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: a)Przedmiar robót b)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.cewice.pl/zamowienia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach