Przetargi.pl
Przebudowa gabinetu zabiegowego na II Pododdziale Chorób Płuc III

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Głuchołazach ogłasza przetarg

 • Adres: 48-340 Głuchołazy, ul. Karłowicza 40
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4080159 , fax. 77 4393861
 • Data zamieszczenia: 2016-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Głuchołazach
  ul. Karłowicza 40 40
  48-340 Głuchołazy, woj. opolskie
  tel. 77 4080159, fax. 77 4393861
  REGON: 53117213500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmsw-glucholazy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa gabinetu zabiegowego na II Pododdziale Chorób Płuc III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie gabinetu zabiegowego na II Pododdziale Chorób Płuc w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSW w Głuchołazach. Przebudowane zostaną pomieszczenia na III piętrze w budynku głównym szpitala. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa pn. Przebudowa 4 gabinetów zabiegowych w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSW w Głuchołazach. Dokumentacja projektowa dotyczy gabinetów zabiegowych zlokalizowanych na 4 piętrach obiektu, a zamówienie obejmuje przebudowę na III piętrze szpitala. 2. Wykonawca winien wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) oraz Dokumentacją Projektową, a zaoferowana cena winna uwzględniać wszystkie wymogi w nich określone. Przedmiar Robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z Dokumentacją Projektową. 3. Zaoferowane przez Wykonawcę wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451113001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalmsw-glucholazy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach