Przetargi.pl
Przebudowa części pomieszczeń budynku przedszkola na pomieszczenia sanitarne oraz wydzielenie klatki schodowej w Bodzanowie (dz. nr 171, 172/3)

Gmina Głuchołazy ogłasza przetarg

 • Adres: 48-340 Głuchołazy, Rynek 15
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4092100 , fax. 77 4092101
 • Data zamieszczenia: 2016-06-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głuchołazy
  Rynek 15 15
  48-340 Głuchołazy, woj. opolskie
  tel. 77 4092100, fax. 77 4092101
  REGON: 53141279200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glucholazy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa części pomieszczeń budynku przedszkola na pomieszczenia sanitarne oraz wydzielenie klatki schodowej w Bodzanowie (dz. nr 171, 172/3)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części pomieszczeń budynku przedszkola na pomieszczenia sanitarne oraz wydzielenie klatki schodowej w Bodzanowie (dz. nr 171, 172/3). 1.1 Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie n/w.: - Przebudowa części pomieszczeń budynku przedszkola, w tym m.in.: - Wykonanie wejścia głównego do budynku wraz z montażem zadaszenia nad wejściem. - Wykonanie przebudowy komunikacji polegającej na wykonaniu dodatkowego wejścia do budynku oraz montażu schodów. - Przebudowa pomieszczeń na parterze oraz piętrze na pomieszczenia sanitarne. - Wykonanie na poddaszu otworu na klapę oddymiającą oraz montaż kominów. - Montaż instalacji elektrycznej - Montaż kanalizacji sanitarnej wraz z nową instalacją - Montaż instalacji sanitarnej - Przełożenie instalacji C.O - przełożenie grzejników Wymienione elementy stanowią wyłącznie wyszczególnienie głównych robót budowlanych. Szczegółowy zakres robót znajduje się w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa. 1.2 Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach między innymi: - koszty wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej w ilości 3 egzemplarzy - koszty uzgodnień, odbiorów, włączeń i wyłączeń sieci w celu wykonania robót, - koszty badań i sprawdzeń ,wykonania badań laboratoryjnych, ekspertyz itp. - koszt wykonania inwentaryzacji powykonawczej dla każdej z branż, oraz uzyskania potwierdzenia odbioru wykonanego przyłącza, - koszty związane z organizacją ruchu w czasie trwania robót wraz z opracowaniem i zatwierdzeniem projektów organizacji ruchu, montażem oznakowań, itp.(w przypadku wystąpienia potrzeb), - koszty sporządzenia Planu BIOZ w 2 egzemplarzach - koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót, - koszty opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego dla zarządców dróg, których gmina nie jest właścicielem, skrzyżowania dróg gminnych z innymi drogami ( w przypadku wystąpienia potrzeb) - koszty organizacji zaplecza budowy /placu budowy wraz z kosztami energii, wody itp., - koszty dozoru budowy, - inne koszy, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia. 1.3 Dodatkowe wymagania/warunki Zamawiającego związane z przedmiotem zamówienia: - Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej, w celu uwzględnienia wszystkich robót, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, a nie są ujęte w projekcie, mających istotny wpływ na kształtowanie ceny ofert - Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym - Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem zawarcia umowy. Warunek równoważności: Użycie w przedmiarach robót nazw marek wyrobów budowlanych, urządzeń czy technologii konkretyzującej producenta należy traktować, w myśl art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako wymóg użycia konkretnego wyrobu. Możliwe jest zastosowanie przez Wykonawców innych równoważnych wyrobów budowlanych, urządzeń i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1) Prawa budowlanego oraz zapisów ustawy o wyrobach budowlanych, a także pozwoli na zachowanie równoważnego standardu i poziomu jakości, nie gorszego od określonego w przedmiarach, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Udokumentowanie równoważności w zakresie materiałów, urządzeń czy technologii opisanych w dokumentacji projektowej leży po stronie Wykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451113001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) 2. Forma wadium. 1) wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: bezwarunkowej, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. f) gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa. Zamawiający dopuszcza zastosowanie tzw. klauzul identyfikacyjnych, czyli wymóg Gwaranta, aby żądanie wypłaty z gwarancji zawierało potwierdzenie przez notariusza albo bank Beneficjenta, iż podpisy na żądaniu zapłaty gwarancji, należą do osób uprawnionych do składania oświadczeń woli/zaciągania zobowiązań majątkowych, w imieniu Beneficjenta gwarancji. Ponadto wypłata kwoty wadium nie może być uwarunkowana żadnymi innymi formalnościami koniecznymi do spełnienia, ani dokumentami koniecznymi do złożenia wraz z żądaniem wypłaty wadium. Gwarancja winna przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 14 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium. g) wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego, h) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji nie był krótszy niż okres związania ofertą, i) w przypadku wniesienia wadium przez Konsorcjum w formie o której mowa w rozdz. 12.2.1) lit. b) do e) SIWZ winno ono w swej treści zawierać wyraźne wskazanie wszystkich Wykonawców tworzących Konsorcjum wraz z podaniem ich nazw i siedzib. 3) postanowienia rozdz. 12.2.2) SIWZ stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych powyżej w rozdz.. 12.2.1) lit. b) i 12.2.1) lit. e). 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: Bank Spółdzielczy w Leśnicy 55 8891 0000 2015 6507 9312 0003 z dopiskiem Wadium w postępowaniu : Przebudowa części pomieszczeń budynku przedszkola na pomieszczenia sanitarne oraz wydzielenie klatki schodowej w Bodzanowie Kserokopię polecenia przelewu należy dołączyć do oferty. 2) wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale należy dołączyć do oferty. 3) w przypadku Konsorcjum wadium może być wniesione przez Pełnomocnika Wykonawców o których mowa w rozdz. 11.1 SIWZ. 4. Termin wniesienia wadium. 1) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, 2) w wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę, 3) Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą, 4) Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. 6. Utrata wadium. 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u. Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1u. Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 u. Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 u. Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi=1&rok=2016
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach