Przetargi.pl
Przebudowa fragmentu budynku przy ul. Winnej 9 – utworzenie Punktu Pierwszego Kontaktu w ramach projektu „Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu”- etap III.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Winna
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 625 61 00 , fax. 55 625 61 03
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Winna 9
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 625 61 00, fax. 55 625 61 03
  REGON: 27919000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.elblag.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa fragmentu budynku przy ul. Winnej 9 – utworzenie Punktu Pierwszego Kontaktu w ramach projektu „Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu”- etap III.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2) Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie niektórych robót: w branży budowlanej obejmujących roboty rozbiórkowe, tynki i okładziny wewnętrzne, podłogi i posadzki, malowanie oraz stolarkę; w branży sanitarnej – instalację klimatyzacji i wentylacji, centralę wentylacyjną oraz roboty budowlane; w branży elektrycznej i teletechnicznej: instalację gniazd wtykowych zasilających i strukturalnych, instalację telewizji dozorowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami. Zamawiający wskazuje, że wykonanie zamówienia (w III etapie) wymaga również wykonania (poza wyżej wskazanymi pracami) dodatkowych prac obejmujących: a) w zakresie przewidzianym dla tynków i okładzin wewnętrznych: zabezpieczenie podłogi płytami pilśniowymi i folią, wykonanie gładzi gipsowych jednowarstwowych na ścianach i sufitach, przeszlifowanie ścian, b) w zakresie malowania: przygotowanie ścian i sufitów do malowania, przy czym Zamawiający uściśla, że malowanie ścian i sufitów należy wykonać matową wodorozcieńczalną lateksową farbą akrylowo-kompozytową kolor pastelowy. UWAGA: klasa zmywalności 1 według normy PN-EN 13300: 2002P, PN-EN ISO 11998: 2007P: sufit w kolorze białym; ściany kolor – należy uzgodnić z Zamawiającym; w nakładach należy uwzględnić demontaż i ponowny montaż osprzętu elektrycznego; c) w zakresie stolarki należy uwzględnić montaż blatu dostarczonego przez Zamawiającego. 3) Szczegółowy zakres robót do wykonania (z ujęciem prac dodatkowych) został określony dla trzeciego etapu prac w ZAŁĄCZNIKU NR 1 do OFERTY (Wykaz cen) oraz w odpowiednich częściach dokumentacji projektowej, przedmiarach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, odpowiadających zakresowi wskazanemu w ZAŁĄCZNIKU NR 1 do OFERTY, opracowanych przez firmę Project System z siedzibą w Elblągu (82-300), ul. Kumieli 1-2, stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. 4) Przedmiot zamówienia, wskazany w pkt 3, opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa (dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego), przedmiar oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. B. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt: 12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny, c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277); 22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; C. Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych również wykonawcę: 1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.) . 2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. D. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach