Przetargi.pl
Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1333P w miejscowości Teresin

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 64700 Czarnków, ul. Gdańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 552 823, , fax. 672 552 931
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
  ul. Gdańska 56
  64700 Czarnków, woj. wielkopolskie
  tel. 672 552 823, , fax. 672 552 931
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1333P w miejscowości Teresin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1333P w miejscowości Teresin od km 2+330.00 do km 2+632.48 45233253-7 Roboty w zakresie dróg dla pieszych 2. Zakres robót:  roboty pomiarowe,  roboty przygotowawcze,  roboty ziemne,  roboty rozbiórkowe  ustawienie krawężników i obrzeży,  wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki  wykonanie podbudowy  odmulanie istniejących rowów przydrożnych  wykonanie odwodnienia,  wprowadzenie zmiany organizacji ruchu i nowych urządzeń BRD
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233253-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert należy wnieść wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100.)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności technicznej lub zawodowej: warunek zostanie spełniony: a) jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej: - jedno zamówienie polegające na wykonaniu budowy, przebudowy, odbudowy, rozbudowy itp. drogi klasy minimum L – roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości 50 tys. zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Przez jedno zadanie zamawiający rozumie zadanie wykonane w ramach jednej umowy. b) wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia) legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone: Kierownik budowy – 1 osoba musi posiadać uprawnienia budowlane wymagane przepisami prawa do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie kierowania robotami budowlanymi, specjalność drogowa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (podstawa prawna Ustawa z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane). Wykonawca może wykazać na stanowisko kierownika budowy osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. w ustawie z dnia 22.12.2015 r. (Dz.U.2016.65) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach