Przetargi.pl
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 841 Cyców – Wierzbica – Staw poprzez budowę chodnika od km 11+400 do km 14+095,65 oraz od km 14+959,48 do km 15+533,69 wraz z budową zjazdów publicznych i indywidualnych w granicach chodnika w miejscowości Busówno i Wierzbica” ETAP I: Budowa chodnika od km 12+899 do km 14+096 i od km 14+960 do km 15+532

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, ul. Lwowska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 603 123 , fax. 825 603 123
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie
  ul. Lwowska 24
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 825 603 123, fax. 825 603 123
  REGON: 16771100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 841 Cyców – Wierzbica – Staw poprzez budowę chodnika od km 11+400 do km 14+095,65 oraz od km 14+959,48 do km 15+533,69 wraz z budową zjazdów publicznych i indywidualnych w granicach chodnika w miejscowości Busówno i Wierzbica” ETAP I: Budowa chodnika od km 12+899 do km 14+096 i od km 14+960 do km 15+532
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 841 Cyców – Wierzbica – Staw poprzez budowę chodnika od km 11+400 do km 14+095,65 oraz od km 14+959,48 do km 15+533,69 wraz z budową zjazdów publicznych i indywidualnych w granicach chodnika w miejscowości Busówno i Wierzbica” ETAP I: Budowa chodnika od km 12+899 do km 14+096 i od km 14+960 do km 15+532 KOD CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233140-2 Roboty drogowe ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE: Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 841 Cyców – Wierzbica – Staw poprzez budowę chodnika od km 11+400 do km 14+095,65 oraz od km 14+959,48 do km 15+533,69 wraz z budową zjazdów publicznych i indywidualnych w granicach chodnika w miejscowości Busówno i Wierzbica” - ETAP I: Budowa chodnika od km 12+899 do km 14+096 i od km 14+960 do km 15+532, tj.: - roboty przygotowawcze i wykończeniowe - roboty ziemne, - ustawienie krawężników, obrzeży, -wykonanie podbudowy chodnika, - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej oraz z płytek ostrzegawczych żółtych, - wykonanie zjazdów, - oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych, pionowe znaki drogowe, przestawienie znaków drogowych, ustawienie bariery ochronnej U-11a, - ustawienie latarni hybrydowych z turbinami wiatrowymi na słupach ocynkowanych ogniowo z bateriami żelowymi do instalacji słonecznych. 2. Na wbudowane materiały wykonawca winien przedłożyć deklaracje właściwości użytkowych. 3. Zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót i sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez upoważnioną jednostkę geodezyjną zgodnie z §19, §20 i § 21 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995 r. poz. 133). Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków (Wykaz zmian gruntowych) oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu elektronicznej wersji powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację geodezyjną powykonawczą w wersji elektronicznej w formacie dxf i PDF. 4. Opracowania i zatwierdzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 5. Wszystkie badania kontrolne robót określone w specyfikacjach technicznych wykonane zostaną na koszt Wykonawcy i przedłożone Inspektorowi Nadzoru celem akceptacji. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego, kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu czasowej organizacji ruchu, dostarczonego przez Zamawiającego. 7. Wykonawca wykona inwentaryzację powykonawczą przez uprawnionego geodetę. 8. Dokumentacja projektowa dostosowana jest do potrzeb wszystkich użytkowników w tym zapewnia dostępność dla osób niepełnosprawnych. Jako obiekt publiczny po zrealizowaniu rozbudowy, nie będzie posiadał ograniczeń dostępności przez wszystkich uczestników ruchu drogowego, w tym przez osoby niepełnosprawne, do czego obligują przepisy dotyczące wymagań m.in. dla warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 124 z późn. zm.), drogowe obiekty inżynierskie (Dz.U. z 2000r. Nr 63 poz. 735 z późn. zm.) i budynki (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.). 9. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w projektach budowlanych i wykonawczych, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz w przedmiarze robót stanowiącym część pomocniczą określenia ilości robót. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany był do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty jest umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze kosztorysie ofertowym pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie doku¬mentacji projektowej (w tym w projekcie wykonawczym) nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. 10. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji i w jego okolicy w celu dokonania weryfikacji dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 11. Oznakowanie robót w czasie ich prowadzenia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie. 12. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały, wykonania inwentaryzacji i przeglądu stanu zerowego dróg przeznaczonych do transportu oraz ustalenia z odpowiednimi zarządcami sposobu korzystania z uzgodnionych dróg. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową. 13. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji i przeglądu nieruchomości w sąsiedztwie wykonywanych robót. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właścicieli nieruchomości Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową. 14. Wykonawca w okresie od protokolarnego przejęcia terenu budowy od Zamawiającego ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom wynikłe na tym terenie, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych nierejestrowanych. 15. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej kontroli stanu oznakowania wykonywanych robót w zakresie zgodności z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, a w przypadku stwierdzenia braków w oznakowaniu jego obowiązkiem jest natychmiastowe ich usunięcie. 16.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie Robotami objętymi Kontraktem, tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające kwalifikacje oraz spełniające wymagania określone w ustawie Prawo budowlane. Niezapewnienie przez Wykonawcę personelu do kierowania robotami daje prawo Inspektorowi nadzoru lub Zamawiającemu do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku personelu do kierowania robotami będzie traktowana jako przerwa zaistniała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany czasu na ukończenie robót. Wykonawca zobowiązany jest skierować do kierowania Robotami personel wskazany w wykazie osób. Wraz z podpisaną jednostronnie umową Wykonawca dostarczy oświadczenie osoby, która będzie pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie o podjęciu obowiązków kierownika robót. 17. Wykonane przez Wykonawcę zamówienie objęte będą rękojmią na okres czasu wynikający ze złożonej oferty. 18. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. XXI.5. SIWZ w zakresie realizacji zamówienia. 19. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy). Za rozwiązania równoważne uznana będzie oferta na wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w SST, dokumentacji projektowej, przedmiarze, kosztorysie ofertowym itp. pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w powyższych dokumentach. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, Wykonawca będzie zobowiązany w druku oferty przetargowej wskazać, czy oferuje rozwiązania równoważne. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty Załącznika G, w którym wskaże poprzez tabelaryczne porównanie technologii, materiałów i sprzętu określonego w wyżej wymienionych dokumentach, że oferowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym a tym samym spełnia wymagania Zamawiającego. Jeżeli rozwiązania równoważne będą naruszały wymogi ustawy Prawo budowlane, inne przepisy lub zasady wiedzy technicznej, spowoduje to uznanie ich za nierównoważne i odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ilekroć w dokumentacji projektowej podane są typy urządzeń lub wyrobów oraz ich producenci, należy traktować je, jako przykładowe. Do realizacji robót mogą być stosowane urządzenia lub wyroby równoważne o minimalnych parametrach technicznych jak wskazane w dokumentacji. Gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały konieczność zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dokonania – przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu zamówienia – zmiany tej dokumentacji oraz zostanie obciążony kosztami tych zmian.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 5 000,00 zł słownie złotych: pięć tysięcy 00/100. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) Pieniądzu; 2)Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy ZDW w Lublinie w Banku PKO Bank Polski S.A. nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730. 4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. 5. W przypadku wniesienia wadium w jednej z form wymienionych w ust. 2 pkt 2)-5) Beneficjenta poręczenia/gwarancji należy określić następująco: Województwo Lubelskie, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie, ul. Lwowska 24, 22-100 Chełm. UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (j.t. Dz. U z 2015 poz. 128 z późn.zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na rachunek bankowy ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), zaleca się aby treść gwarancji, w miejscu gdzie wskazany jest podmiot, na którego zlecenie udzielana jest gwarancja, wskazywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub jednego z wykonawców - z zaznaczeniem, że składa on ofertę wspólną wraz z innymi podmiotami i ta właśnie oferta jest zabezpieczona gwarancją.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, wzór załącznik B i C, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią potwierdzenie, że wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt VII.1 SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt VII 1 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach