Przetargi.pl
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 109166L do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2810 L polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego po prawej stronie w miejscowości Zastawie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Stefana Batorego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6386639 , fax. 84 6386639
 • Data zamieszczenia: 2019-08-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu
  Stefana Batorego 2
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 84 6386639, fax. 84 6386639
  REGON: 00016771100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 109166L do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2810 L polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego po prawej stronie w miejscowości Zastawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE: BRANŻA DROGOWA • Roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych • Roboty rozbiórkowe - rozebranie nawierzchni z obramowaniami - transport materiałów z rozbiórki samochodami do 1 km • Roboty ziemne - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej i warstwy zanieczyszczeń na krawędzi jezdni - roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami - profilowanie i zagęszczanie podłoży pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - wzmacnianie nasypów warstwą antyerozyjną • Przepust - przepust z rur żelbetowych fi 100 - wykonanie ścianek czołowych przepustów • Nawierzchnia bitumiczna - nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych – warstwa wiążąca - nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych – warstwa ścieralna • Obramowania - ławy pod krawężniki - ławy pod obrzeża - krawężniki betonowe - obrzeża betonowe - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm • Roboty wykończeniowe - plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów - obsianie skarp w ziemi urodzajnej - ułożenie ścieków pochodnikowych ze skarpowymi na podbudowie • Oznakowanie - poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciągiem z kątowników
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 5 000,00 zł słownie złotych: pięć tysięcy 00/100. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) Pieniądzu; 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. W przypadku wniesienia wadium w jednej z form wymienionych w ust. 2 pkt 2)-5) Beneficjenta poręczenia/gwarancji należy określić następująco : Województwo Lubelskie, ul. A. Grottgera 4 , 20-029 Lublin, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w treści gwarancji powinni być wymienieni wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ( jeżeli jest wymieniony jeden z tych wykonawców to powinno być zaznaczone, że składa on ofertę wspólną wraz z innymi podmiotami i ta właśnie oferta jest zabezpieczona gwarancją ). 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy ZDW w Lublinie w Banku PKO Bank Polski S.A. nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730. 5. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (j.t. Dz. U z 2015 poz. 128 z późn.zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na rachunek bankowy ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: a) dowód wniesienia wadium. b) ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT) (wzór - zał. A) wraz z załączonym kosztorysem ofertowym c) załącznik do druku oferty dotyczący rozwiązań równoważnych ( w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych) ( wzór – Zał. I ) d) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. e) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. f) w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach