Przetargi.pl
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 596 w msc. Bęsia w zakresie budowy chodnika. Znak sprawy : ZDW/RDW.K-2/PN/3220/88/16

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28b
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5346265 w. 22 , fax. 089 5399876
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Pstrowskiego 28b 28b
  10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5346265 w. 22, fax. 089 5399876
  REGON: 51075125000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 596 w msc. Bęsia w zakresie budowy chodnika. Znak sprawy : ZDW/RDW.K-2/PN/3220/88/16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 596 w msc. Bęsia w zakresie budowy chodnika. 2) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacją Projektową - stanowiące integralną część SIWZ. 3) Szczegółowy zakres zamówienia zawiera FORMULARZ CENOWY - stanowiący integralną część SIWZ. 4) W okresie realizacji umowy wykonawca jest zobowiązany do dysponowania osobami oraz potencjałem technicznym (narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi), w asortymencie i ilościach niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia. 5) Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem zamówienia. 6) Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie wykonania robót i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego. 7) Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w ST. 8) Wszelkie materiały rozbiórkowe nie nadające się do powtórnego użycia Wykonawca ma obowiązek wywieść i zutylizować własnym staraniem i na własny koszt. Wykonawca zutylizuje odpady i przedstawi dokumenty z utylizacji odpadów zgodnie z ustawą o odpadach. 9) Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.) i ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.olsztyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach