Przetargi.pl
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa mini kompleksu rekreacyjno-sportowego na terenie SP nr 16 realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.

Gmina - Miasto Elbląg ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 235 35 36, 55 239 31 25 , fax. 55 239 33 34
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina - Miasto Elbląg
  ul. Łączności 1 1
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 235 35 36, 55 239 31 25, fax. 55 239 33 34
  REGON: 17074771500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umelblag.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa mini kompleksu rekreacyjno-sportowego na terenie SP nr 16 realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa mini kompleksu rekreacyjno-sportowego na terenie SP nr 16 realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. Przedmiot główny: CPV: 37.53.52.00-9 Nazewnictwo wg CPV: Wyposażenie placów zabaw Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla mini kompleksu rekreacyjno-sportowego przy SP 16 w Elblągu. Miejsce realizacji dostawy: Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Sadowa 2, 82-300 Elbląg. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw: a) zestaw sprawnościowy - 1 kpl., b) tunel rurowy -1 kpl., c) drążek gimnastyczny -1 kpl., d) wielościan sprawnościowy -1 kpl., e) zjazd linowy -1 kpl., f) walec linowy -1 kpl., g) zestaw zabawowy - 1 kpl., h) bujak pojedynczy (motyw motoryzacyjny) - 1 kpl., i) bujak pojedynczy (motyw zwierzęcy) -1 kpl., j) bujak dwuosobowy (motyw motoryzacyjny) -1 kpl., k) huśtawka ważka na sprężynie -1 kpl., l) huśtawka ważka na podstawie drewnianej -1 kpl., m) karuzela tarczowa -1 kpl., n) ławka z oparciem - 3 kpl., 2) wykonanie podłoża bezpiecznego zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami producenta urządzeń w zakresie bezpieczeństwa upadku, 3) odtworzenie zieleni, 4) wykonanie i zamontowanie 1 kpl. tablic: a) regulamin użytkowania placu zabaw, Tablica musi być wykonana z materiałów odpornych na wpływ czynników atmosferycznych, posiadać wymiary minimum 0, 7 m x 0,9 m (czytelny tekst wzdłuż dłuższego boku). b) tablica informacyjna wg wzoru Zamawiającego, Tablica musi być wykonana z materiałów odpornych na wpływ czynników atmosferycznych wg wzoru Zamawiającego oraz posiadać wymiary: szer. 400 mm x wys. 300 mm. Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego treści tablicy informacyjnej i tablicy z regulaminem przed jej zamontowaniem. Wzór tablicy informacyjnej stanowi ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ. 3. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ, opracowane przez firmę ZIELONO NAM Paulina Marciniak z siedzibą w Rajcu Szlacheckim 55, Radom (26-613), składające się z: A. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: 1) PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnego pn. Mini kompleks rekreacyjno-sportowy na terenie SP nr 16 w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. Lokalizacja inwestycji: Szkoła Podstawowa Nr 16 w Elblągu ul. Sadowa 2 82-300 Elbląg działka 718 obręb 17 Inwestor: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 2) PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnego pn. Mini kompleks rekreacyjno-sportowy na terenie SP nr 16 w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. Lokalizacja inwestycji: Szkoła Podstawowa Nr 16 w Elblągu Ul. Sadowa 2 82-300 Elbląg działka 718 obręb 17 Inwestor: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg B. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnego pn. Mini kompleks rekreacyjno-sportowy na terenie SP nr 16 w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. Lokalizacja inwestycji: Szkoła Podstawowa Nr 16 w Elblągu ul. Sadowa 2 82-300 Elbląg działka 718 obręb 17 Inwestor: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 4. Wymagania i warunki wykonania zamówienia: 4.1. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z zakresem prac i warunkami ich wykonania. 4.2. Urządzania dostarczone w ramach realizacji zamówienia będą urządzeniami fabrycznie nowymi, nieużywanymi wcześniej, zgodne z właściwymi polskimi przepisami i normami na potwierdzenie czego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie realizacji zamówienia odpowiednie aprobaty i atesty. 4.3. Urządzenia dostarczone w ramach zamówienia będą urządzeniami zakupionymi w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co oznacza, że posiadają stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Unii Europejskiej. 4.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wszelkich robót budowlanych oraz dostaw wynikających z zakresu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko oraz dokonał rozładunku własnymi zasobami ludzkimi i sprzętem w miejscu docelowym, na terenie placu zabaw. 4.5. Urządzenia zabawowe muszą być wielokolorowe i posiadać tabliczki znamionowe. 4.6. Do oferty należy dołączyć karty techniczne proponowanych urządzeń zabawowych, ławek i podłoża bezpiecznego, zawierające ich opis, parametry i zdjęcie lub rysunek, potwierdzające wymagania Zamawiającego. 4.7. Urządzenia muszą być objęte minimum 36-miesięczną gwarancją uwzględniającą coroczne bezpłatne przeglądy gwarancyjne. 4.8. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie zamówienia, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia, do ich usunięcia. Niedotrzymanie terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych. 4.9. Do usunięcia wad Wykonawca przystąpi nie później niż w trzecim dniu roboczym od daty zgłoszenia. 4.10. W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą, transport zapewnia Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt. 4.11. Plac zabaw musi spełniać normy wskazane przez Centrum Kontroli Placów Zabaw: PN-EN 1176:2009 od 1 do 7. Lista norm pod linkiem: http://placezabaw.org/info/normy-place-zabaw 5. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego. Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę będzie jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 6. W przypadku składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia ich w formie zgodnej ze wzorami stanowiącymi ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. 7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. 8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę w ofercie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 375352009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych), Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: - w pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy NR 13 1030 1218 0000 0000 9030 1632 Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) należy zdeponować w sekretariacie Referatu Księgowości Jednostki Budżetowej w Departamencie Skarbnika Miasta Urzędu Miejskiego w Elblągu. 2. Wykonawca, który nie wniesie wadium na okres związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 3. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umelblag.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach