Przetargi.pl
Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice-Wałowice-„Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra-Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego”

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 280 300 , fax. 683 280 332
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  Al. Niepodległości 32
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 280 300, fax. 683 280 332
  REGON: 60928200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice-Wałowice-„Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra-Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 138, klasy technicznej drogi głównej (Z) na odcinku od km 33+798,09 do km 36+422,92 (km 77+614,09 do km 80+238,92 ciągu drogowego). Droga wojewódzka nr 138 stanowi główną oś komunikacyjną pomiędzy m. Wałowice i Jaromirowice. Zakres inwestycji obejmuje: • rozbudowę istniejącej konstrukcji jezdni (budowa nowej konstrukcji na poszerzeniach) oraz uregulowanie jej szerokości do 6,0 (pasy ruchu 3,0 m), • frezowanie powierzchniowe istniejącej części nawierzchni, • wyrównanie i nakładka dywaników bitumicznych na istniejącej części nawierzchni, • wzmocnienie poboczy, • oznakowanie pionowe i poziome, • remont przepustu w ciągu drogi woj. nr 138 w km 34+402 (km ciągu drogowego 78+476). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł) przed upływem terminu składania ofert. 2.Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Banku GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GÓRA nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu ZDW-ZG-WZA-3310-33/2019 na„Przebudowa drogi woj. Nr 138 na odc.Jaromirowice-Wałowice-„Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra-Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego”
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a)nie podlega wykluczeniu; b)spełnia warunki udziału w postępowaniu 1.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art.59ust.2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” (załącznik nr 1 do formularza oferty) pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zasadami pkt.8.2 SIWZ. Dokument JEDZ należy dołączyć do oferty, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum(ZIP).1.3 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zakresie kryteriów kwalifikacji opisanych w części IV JEDZ wypełnił jedynie sekcję ALFA w cz IV i nie wypełniał żadnej z pozostałych sekcji w części IV. 2..Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem miniPortalu: 1)JEDZ,2) zobowiązanie do udostępnienia zasobów-zał. nr 2 do formularza oferty (jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu) 3) wypełniony formularz cenowy, 4) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień pkt 12 Instrukcji, 5) pełnomocnictwo wniesione w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach