Przetargi.pl
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Olchowej w Mesznej na działkach nr 325, 326/1, 326/2

Gmina Wilkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 43-365 Wilkowice, Wyzwolenia
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 334 990 077 , fax. 33 817 30 43
 • Data zamieszczenia: 2019-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wilkowice
  Wyzwolenia 25
  43-365 Wilkowice, woj. śląskie
  tel. 334 990 077, fax. 33 817 30 43
  REGON: 72182309000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wilkowice.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Olchowej w Mesznej na działkach nr 325, 326/1, 326/2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na „Przebudowie drogi wewnętrznej ul. Olchowej w Mesznej na działkach nr 325, 326/1 oraz 326/2”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę istniejącej drogi utwardzonej tłuczniem na nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej o długości 107,26 m i szerokości 3,2 m, w szczególności: a) wyznaczenie osi przebudowywanej jezdni ulicy, zgodnie z założonym kilometrażem ulicy oraz wyznaczenie krawędzi jezdni posługując się planszą wymiarową, b) rozebranie istniejącego utwardzenia pasa jezdnego w skład którego wchodzą różne materiały antropogeniczne i grunty miejscowe, c) zabudowanie rury ochronnej stalowej na przyłącze wodociągowe do działki nr 324/4, d) zabudowanie rury ochronnej na istniejącym przewodzie teletechnicznym na szerokości zjazdu do działki nr 305/13, e) zabudowanie powierzchniowego ścieku prefabrykowanego w rejonie działki nr 304/1, f) regulacja wysokościowa istniejących włazów kanałowych na studniach rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, g) wykonanie warstw konstrukcyjnych remontowanej nawierzchni z zachowaniem szerokości poszczególnych warstw, zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym, h) przebrukowanie istniejących zjazdów do posesji w celu dopasowania ich wysokości do przebudowanej nawierzchni. 3. Rozwiązania projektowe: a) droga wykonana będzie o przekroju typowo drogowym, to znaczy nawierzchnie utwardzone nie będą obramowane krawężnikami lub opornikami, b) krawędzie nawierzchni wykonane będą w sposób schodkowy. Każda z niższych warstw konstrukcyjnych będzie szersza o 0,10 m, od warstwy wyżej położonej, c) przebudowywana jezdnia otrzyma pochylenie poprzeczne jednostronne o wielkości 2% w kierunku północnym, to znaczy w kierunku pobocza ziemnego o szerokości 0,60 m (łącznie z terenem zielonym), d) przekrój poprzeczny przebudowywanej ulicy składa się z jezdni o szerokości 3,20 m, poboczy ziemnych o szerokości 0,20 m oraz terenów zielonych, a wysokości bram posesji zjazdów do posesji. 4. Istniejące zagospodarowanie terenu: a) istniejąca ulica posiada pas utwardzony i nie urządzony na szerokości ok. 3,10 m. W pasie drogowym istniejącej „jezdni” wybudowana została kanalizacja sanitarna do której zostały przyłączone posesje zlokalizowane wzdłuż trasy drogi, b) uzbrojenie terenu stanowią • wodociąg wraz z przyłączami do posesji, przebiegający poza pasem drogowym ul. Olchowej, • kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami, przebiegająca w osi pasa utwardzonego, • napowietrzna sieć elektryczna na słupach ustawionych poza pasem drogowym ul. Olchowej, • gazociąg średnioprężny z przyłączami przebiegający poza pasem drogowym ul. Olchowej, • kabel teletechniczny ułożony wzdłuż północnej krawędzi ul. Olchowej w wąskim pasie pobocza ziemnego, • na skrzyżowaniu ul. Borowej i ul. Olchowej po stronie północnej biegnie gazociąg wysokoprężny zarządzany przez Gaz-System nie kolidujący w żaden sposób z przebudową. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: a) projekt wykonawczy, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, c) uzgodnienia dysponentów sieci, d) przedmiar robót (udostępniany przez Zamawiającego pomocniczo – nie stanowi on podstawy wyceny oferty). stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji; 2) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawy/ców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale bądź w formie notarialnie uwierzytelnionej kopii. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym. Wykonawca musi udokumentować – przy ofercie – że pełnomocnictwo ustanowione do jego reprezentacji zostało podpisane przez osobę/y uprawnione do działania w jego imieniu; 3) Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą; Wykonawca winien sporządzić dokument wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 4) Dokumenty dla przeprowadzenia oceny ofert w ramach kryterium oceny ofert, tj.: Dla przeprowadzenia oceny ofert [tj. uzyskania określonej ilości punktów w ramach kryterium „doświadczenie kierownika budowy dedykowanego do realizacji zamówienia”] każdy Wykonawca przedłoży przy ofercie następujące dokumenty: a) wykaz wskazujący osobę dedykowaną przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz określający roboty budowlane przy których osoba ta w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy. Wykazane roboty budowlane, o których mowa powyżej muszą polegać na budowie/przebudowie/rozbudowie/remoncie ciągów pieszych, parkingów, skwerów, placów lub dróg wykonanych z nawierzchni bitumicznej o wartości brutto minimum 80.000,00 zł. Wykonawca winien sporządzić dokument wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. b) dowody, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz, że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcję kierownika budowy w specjalności drogowej. Dowodami, o których mowa mogą być: • w zakresie wykazania, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; • w zakresie wykazania, że dedykowana osoba pełniła przy wskazanych robotach funkcję kierownika budowy – protokoły odbioru częściowego (jeżeli zakres robót częściowych obejmuje wartość wskazaną w lit. a) lub końcowego robót budowlanych, oświadczenie inwestora potwierdzające, że dedykowana osoba pełniła w wykazanym przedsięwzięciu funkcję kierownika budowy, oświadczenie wykonawcy/zleceniodawcy potwierdzające, że dedykowana osoba pełniła w realizowanej przez wykonawcę/zleceniodawcę inwestycji funkcję kierownika budowy, oświadczenie dedykowanej osoby potwierdzające, że pełniła ona w wykazanych przedsięwzięciach funkcję kierownika budowy. UWAGA 1: Z treści przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz, że osoba dedykowana, pełniła funkcję kierownika budowy w wykazanych przedsięwzięciach. UWAGA 2: Ww. dowody potwierdzające, że: wykazane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz, że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcję kierownika budowy muszą zostać załączone przez wykonawcę przy ofercie, gdyż dokumenty te nie podlegają złożeniu na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, ani uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, na późniejszym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. UWAGA 3: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w niniejszym podpunkcie, jeżeli Inwestycja realizowana była przez Zamawiającego i Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, o ile są one aktualne i zostały wskazane przez Wykonawcę w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 5) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty: wykaz materiałów/urządzeń/wyrobów równoważnych przyjętych do kalkulacji ceny oferty oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały/urządzenia/wyroby zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej. Poprzez dokumentację potwierdzającą dotyczącą minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów 6) Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, o którym mowa w pkt 6.1. lit. b).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach