Przetargi.pl
Przebudowa drogi wewnętrznej Ruda-Kolonia (ew. nr działki 244) - Patrykozy-Kolonia (ew. nr działki 188)

Gmina Bielany ogłasza przetarg

 • Adres: 08-311 Bielany, ul. Słoneczna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 7878013 w. 24 , fax. 257 878 013
 • Data zamieszczenia: 2021-09-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bielany
  ul. Słoneczna 2
  08-311 Bielany, woj. mazowieckie
  tel. 025 7878013 w. 24, fax. 257 878 013
  REGON: 53367600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://miniportal.uzp.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wewnętrznej Ruda-Kolonia (ew. nr działki 244) - Patrykozy-Kolonia (ew. nr działki 188)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania pn: Przebudowa drogi wewnętrznej Ruda Kolonia (ew. nr działki 244) - Patrykozy - Kolonia (nr ew. działki 188) 1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.2 Roboty pomiarowe 1.3 Podbudowa 1.4 Nawierzchnia 1.5 Oznakowanie 1.6 Roboty wykończeniowe. Szczegółowy zakres robót jest uwzględniony w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach