Przetargi.pl
Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie gminy Chociwel od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do miejscowości Lublino wraz z budową ścieżki rowerowej

Gmina Chociwel ogłasza przetarg

 • Adres: 73-120 Chociwel, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915 622 024 , fax. 915 622 076
 • Data zamieszczenia: 2021-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chociwel
  ul. Armii Krajowej 52
  73-120 Chociwel, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915 622 024, fax. 915 622 076
  REGON: 52841600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chociwe.pl - bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie gminy Chociwel od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do miejscowości Lublino wraz z budową ścieżki rowerowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Przebudowie drogi do miejscowości Lublino, działka numer geodezyjny 154 obręb Lublino gm. Chociwel, o następującej charakterystyce: Przebudowa zjazdu w ciągu drogi krajowej nr 20 do miejscowości Lublino – prace będą polegały na wykonaniu rozbiórki istniejącego zjazdu o szerokości jezdni około 6,0m i budowie zjazdu o szerokości 5,0m w celu dostosowania szerokości do nowoprojektowanej drogi do miejscowości Lublino o szerokości 5,0 m. Zjazd zlokalizowany w ciągu drogi krajowej w km 27+185 –strona prawa. W zakres robót wchodzi wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni zjazdu o długości 10,35m i szerokości jezdni 5,0m wraz z utwardzonym poboczem z destruktu asfaltowego o szerokości 2,5m po stronie wschodniej na dowiązaniu do projektowanej ścieżki rowerowej oraz poboczem gruntowym o szerokości 0,75m po stronie zachodniej. Promienie najazdowe 11,0 i 6,0m. Zjazd wykonany ma być o nawierzchni bitumicznej – nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm dowiązany do jezdni drogi krajowej – na uszczelnieniu połączenia należy zastosować bitumiczną masę zalewową, lub uszczelnić połączenie taśmą bitumiczną gr. min. 1cm, na pełną wysokość połączenia warstw bitumicznych. Spadek podłużny zjazdu jest odwzorowaniem stanu istniejącego i wynosi około 5% w kierunku osi jezdni drogi krajowej. Spadek poprzeczny projektowanego zjazdu na połączeniu z jezdnią drogi krajowej należy dostosować do istniejącego spadku podłużnego jezdni drogi DK20 wynoszącego około 1,0 %. W dalszej części na połączeniu z drogą wewnętrzną na działce nr 154 do m. Lublino spadek jezdni daszkowy o pochyleniu 2%. Krawędź pomiędzy krawężnikiem a nawierzchnią jezdni drogi krajowej należy uszczelnić bitumiczną masą zalewową, lub uszczelnić połączenie taśmą bitumiczną gr. min. 1cm, na pełną wysokość połączenia warstw bitumicznych. Odprowadzanie wód opadowych powierzchniowo w pobocza gruntowe – odwodnienie funkcjonujące w chwili obecnej. Przebudowa drogi do miejscowości Lublino od skrzyżowania z drogą krajową nr 20. Budowa ścieżki rowerowej – prace będą polegały na wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni o długości 913,74m wraz z budową ścieżki rowerowej oddzielonej od jezdni pasem zieleni o szerokości 0,5m. Połączenie z drogą krajową poprzez istniejący zjazd – do przebudowy. Wykonanie zjazdów do posesji o nawierzchni z destruktu asfaltowego. Lokalizację zjazdów należy wyznaczyć w terenie w uzgodnieniu z właścicielami działek do których prowadzą zjazdy. Zgodnie z przepisami do każdej działki należy zapewnić dojazd z drogi publicznej. Korzystanie z działek leżących wzdłuż drogi odbywa się na zasadzie wjazdu w dowolnym miejscu, nie ma w chwili obecnej wykonanych utwardzonych zjazdów. Lokalizację zjazdów oraz spadki podłużne należy dostosować do istniejących rzędnych terenu i dowiązać do powierzchni działki. Całkowita długość odcinka wynosi 913,74m wykonana poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 5,0m. Szerokość ścieżki rowerowej wynosi 2,0m o nawierzchni bitumicznej. Pas zieleni oddzielający jezdnię od ścieżki rowerowej wynosi 0,5m. Zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe o szerokości 0,75m. Nawierzchnia jezdni o przekroju daszkowym ze spadkiem 2%. Spadek ścieżki rowerowej jednostronny 2%. Krawędzie nawierzchni przy poboczu gruntowym należy zabezpieczyć asfaltem zgodnym z normą PN-EN 12591. Dowiązanie do drogi krajowej należy uszczelnić bitumiczną masą zalewową zgodnie z normą PN-EN 12591. Spadki zostały zaprojektowane w sposób pozwalający odprowadzić wody opadowe powierzchniowo w granicach działek drogowych w pobocza gruntowe. W ciągu działki ew. 154 ob. Lublino gm. Chociwel usunięcie 33 szt. drzew zgodnie z posiadaną decyzją na wycinkę drzew. Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych : 13 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna, 10 drzew z gatunku klon zwyczajny oraz 10 drzew z gatunku sosna czarna o obwodzie pni mierzonych na wysokości h= 100 cm wynoszący minimum 14 cm. Przebudowa drogi w miejscowości Lublino wraz z odwodnieniem oraz budową chodników - nawierzchnia o szerokości 5,0m – beton asfaltowy AC11S, nawierzchnia chodnika o szerokości 2,0m – nawierzchnia z kostki betonowej, nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej grubości 8cm, spadek poprzeczny jezdni – daszkowy wynoszący 2%, spadek poprzeczny chodnika – jednostronny wynoszący 2%,spadki podłużne dostosowane do istniejących spadków jezdni i chodnika od 0,5 do 3%, odwodnienie do sieci kanalizacji deszczowej poprzez wpusty do rzeki Krępiel poprzez separator. Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni o długości 372,07m wraz z budową chodnika oddzielonego od jezdni krawężnikiem betonowym oraz jednostronnym poboczem gruntowym odciętym od nawierzchni jezdni krawężnikiem betonowym. Przy wjeździe do miejscowości połączenie z istniejącą nawierzchnią bitumiczną. Zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej odciętej od nawierzchni jezdni krawężnikami betonowymi najazdowymi. Lokalizację zjazdów została określona na podstawie istniejących zjazdów oraz nawierzchni utwardzonych do bram posesji wzdłuż istniejącej drogi. Ewentualne przesunięcia i dostosowanie do poszczególnych posesji należy wyznaczyć w terenie w uzgodnieniu z właścicielami działek do których prowadzą zjazdy. Nawierzchnia jezdni – beton asfaltowy AC11S 1892,00 m2 Nawierzchnia zjazdów – kostka betonowa czerwona gr.8cm 257,00 m2 Nawierzchnia chodnika – kostka betonowa szara gr.8cm 641,00 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach