Przetargi.pl
Przebudowa drogi w miejscowości Ochotnik

Gmina Masłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 97-515 Masłowice,
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 874 625 , fax. 447 874 615
 • Data zamieszczenia: 2019-04-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Masłowice
  97-515 Masłowice, woj. łódzkie
  tel. 447 874 625, fax. 447 874 615
  REGON: 59064810300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.maslowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi w miejscowości Ochotnik
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „przebudowa drogi w miejscowości Ochotnik”, na działce o numerze ewidencyjnym 1500 w obrębie geodezyjnym Ochotnik (Nr 0015), gm. Masłowice. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi w miejscowości Ochotnik, która polega na wykonaniu jezdni o nawierzchni z kruszywa łamanego. Istniejącą nawierzchni należy przed ułożeniem nowych warstw konstrukcyjnych wykorytować a następnie wyprofilować i zagęścić. Zakłada się wykonanie koryta na głębokość 5-10 cm. Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu koryta drogi należy ułożyć warstwę nawierzchni z kruszywa łamanego. Dodatkowo wzdłuż projektowanej jezdni projektuje się pobocza obustronne gruntowe o szerokości 50 cm. Powierzchnia projektowanej jezdni z kruszywa łamanego:1965 m2. Długość przebudowywanej drogi: 490,90 m.b. Powierzchnia projektowanych poboczy gruntowych: 492 m2. Ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia (w tym również wykonanie robót budowlanych nie ujętych w dokumentacji projektowej, a niezbędnych do wykonania ze względu na wiedzę techniczną), jak również wszelkich robót i czynności limitujących odbiór końcowy przedmiotu zamówienia niezależnie od tego, czy były one przewidziane przez Wykonawcę na dzień złożenia oferty. Wynagrodzenie to obejmuje również zorganizowanie we własnym zakresie poboru mediów oraz ponoszenie kosztów ich zużycia w okresie realizacji zamówienia. W ramach przedmiotu zamówienia i ceny zawartej w ofercie Wykonawca zobowiązany jest do: a) wytyczenia w terenie robót objętych inwestycją zgodnie z dokumentacją projektową przez uprawnionego geodetę; b) realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem n/n specyfikacji, projektem technicznym, wymogami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i wymogami SIWZ i umowy; c) wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „ Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2017 , poz. 1332 z późn. zm.); d) Zamawiający wymaga wbudowania materiałów najwyższej klasy, dobrej jakości, pierwszego gatunku. Gdziekolwiek w dokumentacji przywołane są parametry materiałów gorszych, zostały one wskazane wyłącznie do celów porównawczych i pomocniczych; e) w przypadku występowania rozbieżności lub nieścisłości w elementach dokumentacji przetargowej, do wyceny i późniejszej realizacji należy przyjąć materiał (element) o najwyższych parametrach technicznych, użytkowych i jakościowych z poszczególnych elementów dokumentacji; f) usunięcia wszystkich ewentualnych kolizji występujących w trakcie realizacji robót i pokrycia kosztów z tym związanych; g) wszelkie prace nad czynnymi sieciami, w szczególności kolizje Wykonawca będzie wykonywał za uprzednim powiadomieniem gestorów sieci, na ich warunkach i na swój koszt; h) poniesienia wszelkich kosztów eksploatacyjnych i bieżących związanych z użyciem wody i ścieków, energii elektrycznej przejętego obiektu od momentu przekazania placu budowy do momentu odbioru końcowego; i) ponoszenia odpowiedzialności za działania podwykonawców jak za działania własne; j) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich naprawienia; k) stosowanie technologii i sprzętu nie powodujących przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia i natężenia hałasu; l) przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących zamawiania lub wydobywania materiałów oraz przedkładania do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem; m) po wykonaniu przedmiotu zamówienia teren winien być uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego; n) wypłaty odszkodowań za zniszczenia powstałe podczas realizacji robót. Jakość materiałów i robót. 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, zakresem określonym w SIWZ opisującym przedmiot zamówienia, z materiałów własnych o parametrach technicznych nie gorszych niż proponowane w SIWZ, najwyższej klasy, dobrej jakości. Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane przepisami prawa dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską. Roboty, surowce i użyte materiały będą zgodne ze SIWZ, rysunkami technicznymi i innymi wymogami zawartymi w Umowie, oraz będą przechowywane do dyspozycji Strony Zamawiającej lub Inspektora Nadzoru przez okres realizacji w celu identyfikacji. 2. Wszystkie wbudowywane materiały stanowiące przedmiot zamówienia winny być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Wszystkie elementy i materiały winny być najwyższej klasy, dobrej jakości. Zamawiający nie dopuszcza wbudowania elementów i użycia materiałów niespełniających w/w założenia. Wskazane w STWIORB parametry dla klas i gatunków gorszych/niższych niż I są podane wyłącznie w celach weryfikacji, kontroli i kwalifikacji wyrobu budowlanego. 3.2. Szczegółowo przedmiot zamówienia, rozwiązania projektowe, zalecenia dotyczące zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót oraz zakres robót został określony w: a) projekcie budowlanym stanowiącym załączniki nr 1 do SIWZ: b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załączniki nr 2 do SIWZ; c) przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. UWAGA: Przedmiar robót załączony do SIWZ ma charakter pomocniczy, informacyjny i służy jedynie do opisu przedmiotu zamówienia (nie stanowi on podstawy do obliczenia ceny przez Wykonawcę). Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST. Do sporządzenia rzetelnej wyceny zamówienia Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 gr.) do upływu terminu składania ofert. 2. Wadium można wnieść w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy – Gmina Masłowice BSZP O/Wielgomłyny F/Masłowice 67 8973 0003 0030 0030 1918 0004 z adnotacją „wadium – przebudowa drogi w miejscowości Ochotnik” lub co najmniej numer postępowania: „wadium – UG.271.6.2019”.Kopie dowodu wpłaty należy załączyć do oferty. 5. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdują się na koncie Zamawiającego w terminie (do dnia i godziny) upływu składania ofert. 6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie innej niż pieniężna, dokumenty te powinny zostać przedłożone w oryginale. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzieleni wadium od reszty dokumentów). Z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a) że gwarancja jest nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: b) nazwa dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 7. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony, a oferta uznana za odrzuconą. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy – nie uwzględniając zasad określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 b ustawy – Prawo zamówień publicznych. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 7.10. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 7.9., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz wadium wniesionego w formie niepieniężnego, wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 17. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach