Przetargi.pl
Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Grabowa ,gmina Mykanów o długości 0,930km

Gmina Mykanów ogłasza przetarg

 • Adres: 42-233 Mykanów, ul. Samorządowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 288 019 , fax. 034 3288019 w. 32
 • Data zamieszczenia: 2019-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mykanów
  ul. Samorządowa 1
  42-233 Mykanów, woj. śląskie
  tel. 343 288 019, fax. 034 3288019 w. 32
  REGON: 15139811000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mykanow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Grabowa ,gmina Mykanów o długości 0,930km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości : Grabowa o długości 0,930km . Zakres robót obejmuje: korytowanie , wykonanie 2 warstw podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego ,wykonanie warstwy wiążącej , wykonanie warstwy ścieralnej, wykonanie skropienia międzywarstwowego , wykonanie obustronnych poboczy z destruktu asfaltowego . Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i STWiOR. Dokumentacja ta jest załącznikiem do SIWZ i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego. W przypadku, gdyby wykonawca nie posiada dostępu do internetu, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa będzie udostępniana (wypożyczana) wykonawcom w celu sporządzenia oferty. Do zadań Wykonawcy należeć będzie: urządzenie zaplecza placu budowy , przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy, BHP, ochrony zdrowia i p.poż.; zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich, odpowiednie oznakowanie prowadzonych robót, itp. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: / Wysokość wadium. 1) Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 5 000,00 zł ( słownie ; pięć tysięcy zł ) 2) Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez wykonawcę tzn.: a) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego (warunek konieczny, ale nie wystarczający do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium za pomocą przelewu bankowego); b) kserokopię dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego. 3) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona akceptowaną przez Zamawiającego formą wadium w wymaganej wysokości. a. Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji ,,polisy , poręczenia lub innego dokumentu, winny one zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela b. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 56 8258 0005 2000 0017 69 65 0001 w BS Mykanów 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy w oryginale złożyć w kasie Urzędu Gminy a do oferty dołączona kserokopia potwierdzona za zgodność c. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Osobą upełnomocnioną do udzielania informacji o potwierdzonych przez bank transakcjach na wymienionym rachunku jest Pani Joanna Mróz , nr telefonu (+48 034) 3288019 wew.24 , w godzinach 9.00 – 15.00. d. Zwrot wadium. 1). Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , z zastrzeżeniem sytuacji art.46 ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę ,któremu zwrócono wadium na podstawie niniejszego punktu, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza .Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 2) Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: wykonawca wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert, Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy i złożony wraz z poświadczoną przez nich za zgodność z oryginałem kopią aktualnego dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią stosownego pełnomocnictwa. e. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami , jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i 3 a z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów , potwierdzających okoliczności o których mowa w art..25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1 , pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złóżonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Te cztery przypadki utraty wadium winny być wskazane w dokumentach wadialnych w przypadku wadium składanego w formie innej niż pieniądz.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki : 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 i 5 pkt. 2,3,4 i 8 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 4) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty ,( pełnomocnictwo musi być w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie . 5) dowód wniesienia wadium, 6) zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale ( jeżeli dotyczy) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa wyżej , polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedkłada pisemne zobowiązanie tego podmiotu oraz inne dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia d) czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą Zobowiązanie należy przedstawić w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach