Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej w Szczypkowicach

Gmina Główczyce ogłasza przetarg

 • Adres: 76220 Główczyce, ul. Kościuszki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8116010, 8116018
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Główczyce
  ul. Kościuszki 8
  76220 Główczyce, woj. pomorskie
  tel. 059 8116010, 8116018
  REGON: 54308300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.glowczyce.ibip.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej w Szczypkowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji drogowej polegającej na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Szczypkowice. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, 2) wykonanie nawierzchni betonowej, 3) wykonanie zjazdów z kostki brukowej, 4) wykonanie poboczy z kruszywa, 5) budowę chodników
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach