Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 4906P Poniec (gr.powiatu) - Tachalin - Gołaszyn (dr.woj. nr 309) w miejscowości Tarchalin

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu ogłasza przetarg

 • Adres: 63-900 Rawicz, Mikołaja Kopernika
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 667112117, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-05-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu
  Mikołaja Kopernika 4
  63-900 Rawicz, woj. wielkopolskie
  tel. 667112117, , fax. -
  REGON: 36855903800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatrawicki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 4906P Poniec (gr.powiatu) - Tachalin - Gołaszyn (dr.woj. nr 309) w miejscowości Tarchalin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 4906P Poniec (gr. powiatu) – Tarchalin – Gołaszyn (dr. woj. Nr 309) w miejscowości Tarchalin. Zakres prac obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze – roboty pomiarowe, obsługa geodezyjna, usunięcie krzewów, rozebranie elementów dróg. 2) Roboty ziemne. 3) Odwodnienie korpusu drogowego. 4) Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego. 5) Ułożenie nawierzchni bitumicznej – warstwa wiążąca, wyrównawcza i ścieralna. 6) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (chodniki + peron, zjazdy, zatoki autobusowe). 7) Wykonanie chodników, zjazdów i zatok autobusowych. 8) Roboty wykończeniowe. 9) Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – oznakowanie pionowe i poziome, poręcze ochronne, zestaw ,,Bezpieczne przejście dla pieszych”, rejestrator prędkości. 10) Elementy ulic – ustawienie krawężników betonowych oraz obrzeży. 11) Wykonanie ścieków ulicznych z betonowej kostki brukowej. 12) Inne roboty – badanie stopnia zagęszczenia podłoża drogowego, koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji robót zastępczej – tymczasowej organizacji ruchu oraz jej demontaż po zakończeniu; wykonanie i montaż tablic informacyjnych. Zgodnie z OST nr: D-00.00.00, D-01.01.01, D-01.02.01, D-01.02.04, D-02.00.01, D-02.01.01, D-02.03.01, D-03.02.01, D-03.02.01a, D-04.01.01, D-04.03.01a, D-04.04.00, D-04.04.02, D-04.05.01, D-04.07.01a, D-05.03.05a, D-05.03.01b, D-05.03.11,D-05.03.23a,D-06.01.01, D-06.02.01b, D-06.03.01, D-07.01.01, D-07.02.01 D-08.01.01b, D-08.03.01, D-08.05.06a. 2. Zamówienie będzie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na operacje typu ,,Budowa i modernizacja dróg lokalnych” na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4906P Poniec (gr. powiatu) – Tarchalin – Gołaszyn (dr. woj. Nr 309) w miejscowości Tarchalin. Szczegółowy zakres zamówienia, stanowiący opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą: 1) dokumentacji projektowej wraz z załącznikami , w tym wydanymi decyzjami i uzgodnieniami, 2) przedmiaru robót wraz z kosztorysem zerowym, 3) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej www.ogloszenia.propublico.pl (zakładka: ZAMAWIAJĄCY – Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu). 3. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane niżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.): roboty związane z wykonaniem przebudowy drogi powiatowej nr 4906P Poniec (gr. powiatu) – Tarchalin – Gołaszyn (dr. woj. Nr 309) w miejscowości Tarchalin. 1) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika / pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 3) Zamawiający, w przypadku uzasadnionych wątpliwości uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub wezwać Wykonawcę do przedłożenia: a) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Przy czym informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania; b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; c) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 4. Wykonawca przy realizacji robót budowlanych w ramach zaoferowanej ceny ofertowej zobowiązany będzie do: 1) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), 2) prowadzenia robót budowlanych zgodnie z wydanymi decyzjami, uzgodnieniami itp., zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, pod nadzorem osób dozoru Wykonawcy, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, właściwego zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy oraz placu budowy, 3) opracowania i zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu na odcinku wykonywanych prac z godnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784) oraz odpowiedniego oznakowania terenu na czas prowadzenia robót wg projektu i zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 4) załatwienia wszelkich formalności w imieniu Zamawiającego wynikających z wydanych decyzji, uzgodnień itp. 5) obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 3 egz. (do zdania Zamawiającemu), jak również zgłoszenie jej w ośrodku geodezyjnym, 6) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót, jak również ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny (posiadanie ważnej i opłaconej polisy ubezpieczeniowej w okresie realizacji zamówienia i przedstawienie jej Zamawiającemu na każde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia wezwania); 7) właściwego zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy oraz placu budowy, 8) organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz zaplecza budowy, ustanowienie kierownika budowy posiadającego odpowiednie i wymagane kwalifikacje oraz w razie potrzeby wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), 9) ustanowienie kierownika budowy posiadającego odpowiednie i wymagane kwalifikacje i uprawnienia, 10) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, 11) powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodaruje Wykonawca, a utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797) a jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej, 12) utrzymania placu budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itd.), 13) po zakończeniu robót doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego, demontażu obiektów tymczasowych oraz uporządkowania całego terenu zajętego na prowadzenie robót; 14) uczestnictwa w naradach organizowanych przez Zamawiającego, w szczególności ustanowionego kierownika budowy, 15) udzielenia rękojmi i gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały i urządzenia, zgodnie ze złożoną ofertą. 5. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z terenem przeznaczonym pod inwestycję. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 6. Dokumenty będące podstawą realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego powinny być traktowane jako wzajemnie się objaśniające, z zachowaniem wymienionych poniżej kolejności, w celach interpretacji ważności zapisów: 1) umowa i SIWZ, 2) dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 4) przedmiar robót / kosztorys, 5) oferta Wykonawcy. 7. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót, jak również ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych określonych w: 1) Dokumentacji projektowej wraz z załącznikami, 2) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami, 4) Obowiązujących normach, 5) Przedmiarze robót / kosztorysie. 8. Wymienione w dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). Jeżeli jakakolwiek Polska Norma przenosząca normy europejskie nie została wymieniona w tych dokumentach, a ma zastosowanie dla wyrobu przewidzianego do wbudowania, obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie tej normy. 9. Mogące występować w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub dokumentacji kosztorysowej wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań i stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy każdorazowo przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jednakże zachowane muszą być normy, standardy i parametry techniczne jakimi charakteryzują się wymagane przez Zamawiającego materiały, które zagwarantują realizację robót zgodnie z wydanymi decyzjami, uzgodnieniami itp. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców proponujących materiały równoważne muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w materiałach przetargowych. W celu potwierdzenia, że Wykonawca oferuje towar o takich samych lub lepszych parametrach w odniesieniu do wyrobu określonego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółową specyfikację itp. Na podstawie załączonych dokumentów Zamawiający stwierdzi, czy proponowany produkt jest równoważny i odpowiada wymaganiom Zamawiającego. Zaoferowanie wyrobu sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku braku załączenia do oferty dokumentów, o których wyżej mowa Zamawiający uznaje, że Wykonawca proponuje materiał określony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, itd. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie realizacji zamówienia żądania od Wykonawcy do przekazania Zamawiającemu zgodnie załączonym do oferty kosztorysem uproszczonym - kosztorysu ofertowego opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej w wersji papierowej oraz elektronicznej (w wersji ATH).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zobowiązanie innych podmiotów, inne dokumenty (jeżeli Wykonawca korzysta z tych uprawnień) podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS, CEIDG) lub podpisane przez osoby na podstawie udzielonego i załączonego do zobowiązania pełnomocnictwa – zgodnie z treścią podaną w załączniku nr 6 do SIWZ – złożone w formie oryginału. 2) Wypełniona i podpisana przez Wykonawcę oferta przetargowa (w oryginale) (załącznik nr 1 do SIWZ), 3) UPROSZCZONY kosztorys ofertowy w wersji papierowej opracowany przez Wykonawcę zgodnie z zapisami rozdz. XVI SIWZ, w szczególności pkt 3, w oparciu o załączony przedmiar wraz z kosztorysem zerowym stanowiącym załącznik do SIWZ, 4) Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania lub kopia pełnomocnictwa poświadczona przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach