Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 4514E Chotów – Mokrsko – Ożarów w m. Ożarów

Starostwo Powiatowe w Wieluniu ogłasza przetarg

 • Adres: 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 434 280 , fax. 438 434 263
 • Data zamieszczenia: 2019-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Wieluniu
  Pl. Kazimierza Wielkiego 2
  98-300 Wieluń, woj. łódzkie
  tel. 438 434 280, fax. 438 434 263
  REGON: 73093489000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.wielun.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 4514E Chotów – Mokrsko – Ożarów w m. Ożarów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 4514E Chotów-Mokrsko-Ożarów w m. Ożarów od km 6+632 do km 7+579 o dł. 947 m (wykonanie chodnika wraz ze zjazdami). Zakres robót budowlanych: - roboty przygotowawcze, - roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne, - krawężniki, - chodniki, - zjazdy do posesji, - studnie rewizyjne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 5 000,00 PLN (brutto).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach