Przetargi.pl
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna – Długosiodło - Etap I i Etap II”.

POWIAT WYSZKOWSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 07-200 Wyszków, Aleja Róż 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 29 743 59 35
 • Data zamieszczenia: 2022-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT WYSZKOWSKI
  Aleja Róż 2
  07-200 Wyszków, woj. mazowieckie
  tel. 29 743 59 35
  REGON: 550668829
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wyszkowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi powiatowej nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna – Długosiodło - Etap I i Etap II”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1:„Przebudowa drogi powiatowej nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna – Długosiodło - Etap I”, o długości 525,00 mb. - od km 0+000 do km 0+525 (wg kilometraża dokumentacji projektowej), w ramach której przewidziano do wykonania: poszerzenie jezdni drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego do regularnej szerokości jezdni 5,50 m na całym odcinku wraz z podbudową; jednostronne pobocze o nawierzchni z betonu asfaltowego szer. 1,50 m wraz z podbudową;  nawierzchnie z betonu asfaltowego na skrzyżowaniu z drogą gminną i na zjazdach wraz z podbudową;  pobocza z kruszyw;  oznakowanie poziome i pionowe; oczyszczenie i profilowanie istniejących rowów odwodnieniowych; karczowanie zagajników (zakrzaczeń); prace towarzyszące.Zakres Części 1 przedmiotu zamówienia obejmuje: Roboty budowlane, w tym:• roboty przygotowawcze,• roboty rozbiórkowe,• podbudowy/nawierzchnie,• oznakowanie,• roboty wykończeniowe; Inne roboty, prace, czynności i obowiązki wynikające z projektu Umowy/Istotnych Postanowień Umowy, których koszt Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej.„Przebudowa drogi powiatowej nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna – Długosiodło - Etap II”, o długości 285,00 mb - od km 0+525 do km 0+810 (wg kilometraża dokumentacji projektowej), w ramach której przewidziano do wykonania: poszerzenie jezdni drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego do regularnej szerokości jezdni 5,50 m na całym odcinku wraz z podbudową; jednostronne pobocze o nawierzchni z betonu asfaltowego szer. 1,50 m wraz z podbudową;  nawierzchnie z betonu asfaltowego na zjazdach wraz z podbudową;  pobocza z kruszyw;  progi zwalniające typu wyspowego z kostki betonowej; oznakowanie poziome i pionowe; oczyszczenie i profilowanie istniejących rowów odwodnieniowych; karczowanie zagajników (zakrzaczeń); prace towarzyszące.Zakres Części 2 przedmiotu zamówienia obejmuje: Roboty budowlane, w tym:• roboty przygotowawcze,• roboty rozbiórkowe,• podbudowy/nawierzchnie,• oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa,• roboty wykończeniowe; Inne roboty, prace, czynności i obowiązki wynikające z projektu Umowy/Istotnych Postanowień Umowy, których koszt Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:- część I - 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),- część II – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych),2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku PBS w Wyszkowie numer rachunku 15 8931 0003 0000 9191 2022 0020. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być „Powiat Wyszkowski, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków”- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,- kwotę gwarancji/poręczenia,- termin ważności gwarancji/poręczenia,- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dla części 1-2 dotyczący/-e:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli:a) Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia o wartości nie mniejszej niż ofertowa kwota wynagrodzenia brutto.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/zakończył w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej:• 2 roboty polegające na przebudowie, budowie, rozbudowie lub remoncie drogi publicznej o długości co najmniej 300m i wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda.UWAGA:• W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) lub korzystających z zasobu podmiotów trzecich, warunki, o których mowa w niniejszym punkcie zostaną spełnione wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie w całości. Nie sumuje się wykonanych robót budowlanych i usług (doświadczenia zawodowego),• w przypadku, gdy podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się wykonawca realizował zamówienie, w zakres którego wchodziły roboty budowlane wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby podmiot trzeci udostępniający potencjał wykonawcy faktycznie uczestniczył w realizacji ww. zakresu robót budowlanych i usług.• w przypadku, gdy zamówienie, w zakres którego wchodzą roboty budowlane były realizowane przez wykonawcę wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu faktycznie uczestniczył w realizacji ww. zakresu robót budowlanych i usług.b) Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami:• jedna osoba – Kierownik Robót posiadający:- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej - bez ograniczeń;- nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami w ww. specjalności.W/w osoby muszą posiadać:• ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im kwalifikacje nadane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;• aktualne zaświadczenie o przynależności właściwej Izby Samorządu Zawodowego (Izby Inżynierów Budownictwa).W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-24

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach