Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S wraz z przebudową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, Zygmunta Starego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 340 696 , fax. 322 340 696
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  Zygmunta Starego 17
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 322 340 696, fax. 322 340 696
  REGON: 27628965300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpgliwice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S wraz z przebudową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną oraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, wykonanie dwóch zadań, przy czym w zakres Zadania Nr 1 obejmuje swoim zakresem przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach na odcinku o długości ok. 720 m od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 901 (bez wchodzenia w pas drogowy ww. dróg) polegająca na budowie chodnika, drogi rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Powstańców Śląskich, a także wykonaniu nowej nawierzchni na drodze powiatowej (warstwy ścieralnej) oraz skorygowaniu geometrii na skrzyżowaniu ul. Gen. Sikorskiego z ul. Powstańców Śląskich, a w zakres Zadania Nr 2 wchodzi przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach. Przedmiotowe zamówienie w swoim zakresie obejmuje część zleconą i finansowaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach (ZDP) oraz część zleconą i finansowaną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach (Spółka). Lokalizacja. Przedmiotowe zadanie realizowane będzie w mieście Pyskowice na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 84 a drogą wojewódzką Nr 901. Obszar położony jest w granicach administracyjnych Województwa Śląskiego – Powiat Gliwicki:  Województwo: śląskie  Powiat: Gliwice  Gmina: Pyskowice Zadanie Nr 1 Wykonanie robót w zakresie dotyczącym Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach obejmuje realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach ” - część powiatowa . 1) Lokalizacja i stan istniejący Teren inwestycji zlokalizowany jest wzdłuż drogi powiatowej nr 2985S w Pyskowicach na odcinku o długości ok. 720m od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 901 ( bez wchodzenia w pas drogowy w/w dróg) Droga powiatowa nr 2985S (ulica Powstańców Śląskich) jest drogą jednojezdniową o dwóch pasach ruchu przebiegająca w większości przez teren zabudowy. Obszary przyległe do ulicy pełnią funkcje mieszkalną, handlową oraz usługową. Ulica jest uczęszczana przez pieszych i rowerzystów. Na obszarze od skrzyżowania z DK nr 94 do wysokości posesji nr 26 na ul. Powstańców występują chodniki o zmiennej szerokości oraz zjazdy do przyległych posesji. Na omawianym fragmencie drogi powiatowej występują dwa przystanki autobusowe wyposażone w wiaty przystankowe. Na jednej z nich zatrzymywanie komunikacji miejskiej odbywa się na jezdni w przypadku drugiej na wydzielonej zatoce. Nawierzchnia jezdni jest wykonana z betonu asfaltowego. Stan nawierzchni bitumicznej należy określić jako zły (spękania, załamania krawędzi, liczne ubytki i łaty). Pobocza występujące miejscowo są skoleinowane oraz nienależycie utrzymywane. Skutkuje to tworzeniem się zastoisk wody uniemożliwiających ruch pieszych. Na obszarze objętym inwestycją ulica Powstańców Śląskich krzyżuje się z ulicami: Gen. Sikorskiego, Zaolszany oraz Czyżyków. Przejścia dla pieszych zlokalizowane są: w rejonie skrzyżowania z ul. Zaolszany oraz w miejscu występowania zatoki autobusowej po stronie wschodniej ul. Powstańców. Na rozpatrywanym obszarze występuje mieszany system odwaniania. W rejonie skrzyżowania drogi powiatowej ul. Powstańców Śląskich z ul. Gen. Sikorskiego występują wpusty i ciąg kanalizacji deszczowej. Na pozostałym obszarze spływ wód opadowych i roztopowych odbywa się powierzchniowo, na przyległe tereny zielone oraz do przydrożnych rowów. 2. Realizacja : 2.1. Cel i zakres zadania Podstawowym celem zadania jest poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2985S w Pyskowicach na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 94 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 901 (bez wejścia w pas drogowy drogi krajowej i wojewódzkiej) z uwzględnieniem: - panujących warunków terenowych oraz natężenia ruchu drogowego - szerokości pasa drogowego, - bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, - liczby celów i źródeł poruszania się po omawianym odcinku drogi wszystkich uczestników ruchu drogowego tj. kierowców, pieszych, rowerzystów, osób niepełnosprawnych. Podstawowe zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu polegać będą na: - skorygowaniu geometrii na skrzyżowaniu ul. Gen. Sikorskiego z ul. Powstańców Śląskich, - budowie chodnika, ścieżki rowerowej/ ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Powstańców Śląskich, - wykonanie nowej nawierzchni – warstwy ścieralnej, - zabudowie wpustów betonowych Ø500 i podłączenie ich do istniejących ciągów kanalizacji deszczowej, - profilowaniu, odmulaniu istniejących rowów, ułożeniu w dnie korytka betonowego okrągłego, 2.2. W ramach zadania główny zakres prac stanowi : 1) budowa ciągu pieszo- rowerowego po stronie zachodniej ul. Powstańców Śląskich. Ciąg pieszo-rowerowy o szer. 3,5 m prowadzony będzie od obiektu mostowego na cieku Drama do ul. Czyżyków. Za ul. Czyżyków nastąpi segregacja ruchu. Ruch pieszych odbywać się będzie chodnikiem szerokości 1,5m, ruch rowerowy ścieżką szerokości 2,5m. Chodnik kończy się na wysokości posesji nr 26. Ścieżka rowerowa prowadzona będzie do drogi gruntowej, która prowadzi na ogródki działkowe (okolice posesji nr 19 zlokalizowanej przy ul. Gliwickiej). Nawierzchnię chodników należy wykonać z betonowej kostki brukowej gr. 8cm koloru szarego. Ciąg pieszo – rowerowy z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr.8,0cm. Warstwę ścieralną ścieżki rowerowej należy wykonać z betonu asfaltowego AC8 S grubości 4,0cm. Ścieżkę rowerową na całej długości należy poprowadzić w sposób ciągły nie przerywającą nawierzchni na zjazdach. Nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej należy wykonać za ścieżką rowerową obniżając obrzeże betonowe do poziomu nawierzchni. Z uwagi na to, iż ruch samochodowy będzie odbywał się przez drogę rowerową w tych miejscach zaprojektowano wzmocnienie konstrukcji poprzez wzmocnienie podłoża podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie #0-31,5mm, Rm=1,9-2,5 MPa. 2) skorygowanie geometrii skrzyżowania ul. Gen Sikorskiego z ul. Powstańców Śląskich. Szerokość drogi powiatowej pomiędzy ulicami Gen. Sikorskiego i Zaolszany wyniesie 9,0m z wydzieleniem lewoskrętu w ulicę Sikorskiego. Szerokość jezdni na pozostałym odcinku - 7,0m. Po stronie wschodniej wzdłuż krawędzi jezdni do wykonania jest pobocze szerokości 1,25m z destruktu. Przejście dla pieszych i rowerzystów na ul Sikorskiego jak i drodze powiatowej będzie z azylem w celu zwiększenia komfortu i bezpieczeństwo przechodniów. 3) remont nawierzchni poprzez frezowanie warstwy ścieralnej oraz wbudowanie nowej warstwy z betonu asfaltowego AC11 S na bazie asfaltu D50/70. Nawierzchnia drogi powiatowej po stronie zachodniej w miejscu budowanego ciągu pieszo-rowerowego zostanie ograniczona krawężnikiem betonowym 20x30cm. W miejscu zabudowy krawężnika na szerokości 1,0 (od krawężnika) do zabudowy będzie warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W na bazie asfaltu 35/50 oraz podbudowę z kruszywa kamiennego łamanego kl. I. pochodzenia nieorganicznego, stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu 0/31,5mm Zadanie Nr 2 Wykonanie robót w zakresie dotyczącym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. obejmuje realizację zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach ” - część Spółki . 1. Zakres zadania obejmuje przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę kabla oświetleniowego. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej planowana jest do wykonania w głównej mierze metodą bezwykopową – metodą krakingu, po trasie istniejącej sieci wodociągowej. Na działce będącej pasem drogi wojewódzkiej (ul. Gliwicka) projektuje się ułożenie wodociągu metodą wykopu otwartego. 2. Szczegółowy zakres oraz sposób prowadzenia robót zawarty jest w Dokumentacji Projektowej. Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami zaprojektowane zostały częściowo w pasach drogowych i działkach gminnych, powiatowych, Skarbu Państwa oraz osób prywatnych. 3. Uzyskiwanie pozwoleń na budowę jest obecnie w trakcie procedowania. Inwestor niezwłocznie dostarczy decyzje o pozwoleniu na budowę po ich otrzymaniu. 4. Szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - Załącznik Nr 3B do niniejszego SIWZ wraz z wydanymi decyzjami, uzgodnieniami, zgodami. W skład dokumentacji projektowej wchodzi m.in.:  branża technologiczno - sanitarna,  branża drogowa,  branża elektryczna,  geotechniczne warunki posadowienia,  inwentaryzacja dendrologiczna,  STWiORB,  Przedmiar Robót. Długość sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej jak i sposób prowadzenia robót określa Dokumentacja Projektowa. 5. Z uwagi na specyfikę prowadzenia robót na sieci wodociągowej, tj. metodę krakingu Wykonawca bezwzględnie zobowiązany jest do zaplanowania robót w taki sposób, aby zapewnić ciągłość w dostawie wody, a przerwy były krótkotrwałe. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od daty podpisania Umowy do przedłożenia do Spółki szczegółowego harmonogramu w tym zakresie. 6. W gestii Wykonawcy należeć będzie dopełnienie wszelkich formalności oraz uiszczenie opłat wynikających z konieczności uzyskania decyzji na zajecie pasa drogowego u poszczególnych zarządców dróg publicznych oraz sporządzenie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem dla prac realizowanych w ramach zadania Nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określony został w załączniku Nr 3A oraz dokumentacji projektowej sporządzonej dla zadania Nr 1 (załącznik Nr 3.1.) oraz załączniku Nr 3B stanowiącym dokumentację projektową sporządzonej dla zadania Nr 2. 1) Inne postanowienia 1. Niniejszy SIWZ zawiera wszelkie niezbędne informacje do złożenia prawidłowej oferty, niemniej jednak Zamawiający wskazuje na możliwość pozyskania dodatkowych danych w ramach oględzin miejsca realizacji robót. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie objętej zamówieniem w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia budowy, jego otoczenia, jak również w celu uzyskania ewentualnie innych informacji które Wykonawca uzna za zasadne dla sporządzenia oferty z należytą starannością. 2. W czasie prowadzenia w/w robót należy utrzymać ruch pojazdów i pieszych. W związku z powyższym nie dopuszcza się całkowitego zamknięcia drogi powiatowej . 3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzymania i zapewnienia przejezdności przez cały okres zimowy w związku z realizacją Zadania Nr 1. 4. Oznakowanie miejsca robót dla każdego z zadań winno nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Wykonanie projektu oraz uzyskanie zatwierdzenia a także ustawienie oznakowania leży w gestii Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza opracowanie takiego projektu organizacji ruchu , który będzie umożliwiał jednoczesne prowadzenie prac na tym samym odcinku robót zarówno w zakresie zadania Nr 1, jak i zadania Nr 2 5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. 6. Wszelkie parametry, w tym parametry techniczno - eksploatacyjne oraz użytkowe urządzeń i materiałów zastosowanych przez wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi wskazane w dokumentacji projektowej. Podanie typów urządzeń oraz nazw producentów należy traktować jako przykładowe. 7. Pozostałe warunki przedstawiono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8. Wykonawca zapewnia kompetentne kierownictwo robót, siłę roboczą, materiały, sprzęt i urządzenia oraz oznakowanie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 9. Przedmiot zamówienia został dostosowany do wymogów osób niepełnosprawnych w zakresie wynikającym z przedmiaru robót i STWiORB. 10. Wymagany okres gwarancji: • min. 60 miesięcy licząc od dnia następującego po dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót dla Zadania Nr 1 . • min. 36 miesięcy licząc od dnia następującego po dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych dla Zadania Nr 2 Natomiast dodatkowy okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z zapisami pkt 21. SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 55 000 zł 2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert, 3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium bez dodatkowych warunków i nieodwołalnie, w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, 4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w GETIN NOBLE BANK S.A. O/Gliwice nr 61 1560 1081 0000 9040 0005 2437. Środki pieniężne muszą znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, aby można było uznać wadium za prawidłowo wniesione. 5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz można je złożyć w siedzibie Zamawiającego lub dołączyć do oferty w osobnej kopercie z dopiskiem "Wadium – Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S wraz z przebudową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”. Z uwagi na zmianę pracy jednostki w celu osobistego złożenia dokumentu wadialnego należy przed wejściem do budynku Zamawiającego korzystając z numerów telefonów nr 32 234 06 96 lub 32 234 31 62 poinformować o powyższym fakcie sekretariat. Wówczas przedstawiciel Zamawiającego po weryfikacji osoby wpuści przedstawiciela Wykonawcy do obiektu i odbierze od Wykonawcy dokument przetargowy. Natomiast w przypadku problemów w uzyskaniu dokumentu wadialnego wnoszonego w postaci niepieniężnej, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia tego dokumentu w formie elektronicznej. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do upływu terminu składania ofert dokument sporządzony w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do wystawienia dokumentu wadialnego. Za dokument ważny Zamawiający uzna dokument wytworzony w postaci elektronicznej i podpisany podpisem elektronicznym; wykluczone jest sporządzenie dokumentu w formie pisemnej, a następnie przekształcenie do postaci elektronicznej (poprzez np. zeskanowanie) i podpisanie. Jeżeli dokument wadialny jest składany w formie elektronicznej, w jego treści nie może znaleźć się zapis o wygaśnięciu gwarancji w sytuacji zwrotu oryginału gwarancji do gwaranta. Wniesienie gwarancji w formie elektronicznej może się odbyć poprzez przesłanie pliku elektronicznego na adres e-mail Zamawiającego : sekretariat@zdpgliwice.pl lub poprzez skrzynkę ePUAP: ZDPGLIWICE/skrytka” 6) w przypadku wnoszenia wadium przez wykonawców składających wspólną ofertę (konsorcjum), z dokumentu gwarancyjnego winno wynikać iż udzielone zabezpieczenie dotyczy obu wykonawców występujących wspólnie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: • wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 9. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, • wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu. b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: a. zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1), oraz b. przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 2), na wezwanie Zamawiającego. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 4), 5.1) i 7) tiret trzeci. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, czy brak podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700 z późn. zm).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach