Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie - odcinek Cyprianka - Chełmica Duża, - dł. odcinka około 2,5 km

Powiat Włocławski ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Cyganka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 230 46 00 , fax. 54 230 46 71
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Włocławski
  ul. Cyganka 28
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 230 46 00, fax. 54 230 46 71
  REGON: 91086855300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wloclawski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie - odcinek Cyprianka - Chełmica Duża, - dł. odcinka około 2,5 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących Przebudowy drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie - odcinek Cyprianka - Chełmica Duża, - dł. odcinka około 2,5 km. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności następujących robót i prac: BRANŻA DROGOWA: 1) Roboty pomiarowe. 2) Roboty rozbiórkowe: usunięcie karpin, frezowanie nawierzchni jezdni, rozbiórka krawężników i obrzeży, rozbiórka nawierzchni zjazdów i chodników, rozbiórka przepustów, rozbiórka ogrodzeń posesji, demontaż wiaty przystankowej, demontaż barier stalowych. 3) Roboty ziemne: wykonanie koryta (wykopy i nasypy) pod projektowane nawierzchnie, profilowanie i zagęszczenie koryta. 4) Wykonanie przepustów pod zjazdami. 5) Przebudowa przepustu pod jezdnią. 6) Wykonanie ścieków. 7) Wykonanie wpustów ulicznych z przykanalikami. 8) Oczyszczenie i profilowanie rowów. 9) Ustawienie krawężników, oporników i obrzeży. 10) Montaż ścianki oporowej. 11) Wykopanie warstw z mieszanek związanych cementem. 12) Wykonanie warstw z mieszanek niezwiązanych/kruszywa łamanego. 13) Wykonanie warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej. 14) Wykonanie trawników/zieleńcy. 15) Wykonanie warstwy odsączającej/odcinającej z piasku. 16) Wykonanie chodników, zjazdów i ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej. 17) Regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury obcej. 18) Wykonanie oznakowania pionowego. 19) Wykonanie oznakowania poziomego. 20) Montaż urządzeń BRD. 21) Montaż wiaty przystankowej. BRANŻA ELEKTRYCZNA: 1) Wykonanie linii kablowej oświetlenia drogowego. 2) Wykonanie zasilenia oraz montaż aktywnych znaków D-6. 3) Przebudowa linii napowietrznej oświetlenie drogowego. 2. Założenia ogólne: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych dotyczących Przebudowy drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie - odcinek Cyprianka - Chełmica Duża, - dł. odcinka około 2,5 km, w oparciu o Dokumentację projektową - projekty budowlano - wykonawcze (oddzielnie branża drogowa i elektryczna), zgodnie z Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych /SST/ (oddzielnie branża drogowa i elektryczna). Wymieniona dokumentacja wraz z Przedmiarem robót (kosztorys ofertowy ślepy oddzielnie branża drogowa i elektryczna) stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Uwaga! Przedmiar robót (kosztorys ofertowy ślepy) nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia i stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawą do określenia przedmiotu zamówienia przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej jest Dokumentacja projektowa. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był dostępny do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Na realizację przedmiotowego zadania Zamawiający planuje uzyskać dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Nieprzyznanie Zamawiającemu dofinansowania dla realizacji przedmiotowego zadania skutkować będzie odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), tj. pracowników fizycznych do wykonywania: robót rozbiórkowych, przygotowawczych, ziemnych i konstrukcyjnych wykonywanych metodą ręczną lub mechaniczną w zakresie jezdni, zjazdów, ciągów pieszo-rowerowych, chodników i poboczy oraz robót instalacyjnych elektrycznych (pracownicy wykonujący roboty podstawowe przy wykonywaniu robót). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiąże się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych wynikających RODO1), i w związku z tym, do złożenia oświadczenia o treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach