Przetargi.pl
Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych polegająca na likwidacji pieców kaflowych i wyposażeniu lokali w dwufunkcyjne kotły gazowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Toruniu przy ul. Poznańskiej 76.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48566577555 , fax. +48566577504
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Grudziądzka 159B
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48566577555, fax. +48566577504
  REGON: 87000140200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zgm.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych polegająca na likwidacji pieców kaflowych i wyposażeniu lokali w dwufunkcyjne kotły gazowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Toruniu przy ul. Poznańskiej 76.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 5 350 000 EURO. Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych polegająca na likwidacji pieców kaflowych i wyposażeniu lokali w dwufunkcyjne kotły gazowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Toruniu przy ul. Poznańskiej 76. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) PROJEKT BUDOWLANY budowy wewnętrznej instalacji gazowej, c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Poznańskiej 76 w Toruniu; 2) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Poznańskiej 76 w Toruniu – ST-00.00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE INSTALACJE SANITARNE, ST-00.00.01 – INSTALACJE WOD-KAN, INSTALACJE WODOCIĄGOWE, ST-00.00.02 – INSTALACJE OGRZEWCZE, INSTALACJE GAZU; 3) PRZEDMIAR ROBÓT – przebudowa instalacji gazowej, c.o. oraz c.w.u. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Poznańskiej 76 w Toruniu; Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową (projekty, przedmiary), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, umową, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz decyzjami administracyjnymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach