Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 2181P granica powiatu - Kowalewo - Popowo Podleśne

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, Al. Reymonta
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 614 281 920 , fax. 614 281 920
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  Al. Reymonta 32
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 614 281 920, fax. 614 281 920
  REGON: 63127697200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-gniezno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2181P granica powiatu - Kowalewo - Popowo Podleśne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty obejmują: - Przebudowa drogi powiatowej nr 2181P granica powiatu – Kowalewo - Popowo Podleśne o dł. 5,514 km Zakres robót: - roboty rozbiórkowe - wykonanie poszerzeń jezdni - wykonanie nawierzchni jezdni - wykonanie chodników - wykonanie zatok autobusowych - wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej - wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej - przebudowa skrzyżowań - wykonanie poboczy gruntowych - wykonanie oznakowania pionowego - poziomego - urządzenia bezpieczeństwa ruchu - wycinka drzew i krzewów - zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych i energetycznych - odtworzenie rowów - prace wykończeniowe Szczegółowy zakres robót przedstawia przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone: - przelewem w pieniądzu – wpłacane na rachunek Powiatowego Zarządu Dróg, prowadzony przez PKO BP o/Gniezno, nr konta: 18 1020 4115 0000 9102 0004 1509 z dopiskiem: „Wadium – Znak sprawy: PZD.DT.3921.10/19 Kowalewo-Popowo Podleśne” i nazwą Wykonawcy - tak, aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku. - w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych – składane w oryginale w Powiatowym Zarządzie Dróg, 62-200 Gniezno, al. Reymonta 32, za potwierdzeniem przyjęcia przed upływem terminu składania ofert lub załączone do oferty (tj. w oddzielnej kopercie wraz z ofertą). 3. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: - być wystawione na Powiatowy Zarząd Dróg, 62-200 Gniezno, al. Reymonta 32, - zawierać w swojej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp, - okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 4. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, 1a, 2 oraz 4 Pzp. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a lub 5 Pzp. 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na dzień poprzedzający termin składania ofert posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się: a) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) – odpowiednio wypełniony. b) odpowiednie oświadczenia w działach: V i VI.A SIWZ, c) kosztorys ofertowy z podaniem cen jednostkowych (patrz: dział XIII SIWZ), d) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik, e) oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i art. 14 RODO (załącznik nr 6 do SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach